Μηνύματα συμβάντων


Αρ. συμβάντος

Μήνυμα, αιτία και αντιμετώπιση

101

102

103

Βλάβη δικτύου

Υπερβολική τάση ή σύνθετη αντίσταση δικτύου στο σημείο σύνδεσης του μετατροπέα. Ο μετατροπέας έχει αποσυνδεθεί από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε αν η τάση δικτύου στο σημείο σύνδεσης του μετατροπέα βρίσκεται μόνιμα εντός του επιτρεπτού εύρους.

  Εάν η τάση δικτύου είναι εκτός του επιτρεπτού εύρους εξαιτίας των τοπικών συνθηκών δικτύου, επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου. Ο πάροχος του δικτύου πρέπει να εγκρίνει προσαρμογή της τάσης στο σημείο τροφοδοσίας ή την τροποποίηση των επιτηρούμενων ορίων λειτουργίας.

  Εάν η ηλεκτρική τάση είναι διαρκώς εντός του επιτρεπτού εύρους και εξακολουθεί να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε το σέρβις.

202

203

205

Βλάβη δικτύου

Το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο έχει αποσυνδεθεί, το καλώδιο AC είναι ελαττωματικό ή η τάση δικτύου στο σημείο σύνδεσης του μετατροπέα είναι πολύ χαμηλή. Ο μετατροπέας έχει αποσυνδεθεί από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης προστασίας αγωγών.

 • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο AC.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά το σύνολο δεδομένων χώρας.

 • Ελέγξτε αν η τάση δικτύου στο σημείο σύνδεσης του μετατροπέα βρίσκεται μόνιμα εντός του επιτρεπτού εύρους.

  Εάν η τάση δικτύου είναι εκτός του επιτρεπτού εύρους εξαιτίας των τοπικών συνθηκών δικτύου, επικοινωνήστε με το πάροχο του δικτύου. Ο πάροχος του δικτύου πρέπει να εγκρίνει προσαρμογή της τάσης στο σημείο τροφοδοσίας ή την τροποποίηση των επιτηρούμενων ορίων λειτουργίας.

  Εάν η τάση του δικτύου είναι διαρκώς εντός του επιτρεπτού εύρους και εξακολουθεί να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε το σέρβις.

301

Βλάβη δικτύου

Η μέση τιμή 10 λεπτών της τάσης δικτύου είναι εκτός του επιτρεπτού εύρους. Η τάση δικτύου ή η σύνθετη αντίσταση δικτύου στο σημείο σύνδεσης είναι υψηλή. Ο μετατροπέας αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα τάσης.

Αντιμετώπιση:

 • Κατά τη λειτουργία τροφοδοσίας ελέγξτε αν η τάση δικτύου στο σημείο σύνδεσης του μετατροπέα βρίσκεται μόνιμα εντός του επιτρεπτού εύρους.

  Εάν η τάση δικτύου είναι εκτός του επιτρεπτού εύρους εξαιτίας των τοπικών συνθηκών δικτύου, επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου. Ο πάροχος του δικτύου πρέπει να εγκρίνει προσαρμογή της τάσης στο σημείο τροφοδοσίας ή την τροποποίηση των επιτηρούμενων ορίων λειτουργίας.

  Εάν η ηλεκτρική τάση είναι διαρκώς εντός του επιτρεπτού εύρους και εξακολουθεί να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε το σέρβις.

302

Περιορ. πραγμ. ισχύος μέσω τάσης AC

Ο μετατροπέας έχει περιορίσει την ισχύ του λόγω υπερβολικής τάσης δικτύου ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του δικτύου.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε κατά το δυνατόν την τάση του δικτύου για συχνές διακυμάνσεις. Εάν παρατηρούνται συχνές διακυμάνσεις και προβάλλεται συχνά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου και ρωτήστε αν αυτός εγκρίνει μια τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του μετατροπέα. Εάν συμφωνεί ο πάροχος του δικτύου, συνεννοηθείτε για την τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας με το σέρβις.

401

404

Βλάβη δικτύου

Ο μετατροπέας έχει αποσυνδεθεί από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Διαπιστώθηκε ένα αυτόνομο δίκτυο ή μια πολύ μεγάλη αλλαγή της συχνότητας δικτύου.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε τη σύνδεση του δικτύου για έντονες, σύντομες διακυμάνσεις της συχνότητας.

501

Βλάβη δικτύου

Η συχνότητα του δικτύου βρίσκεται εκτός του επιτρεπόμενου εύρους. Ο μετατροπέας έχει αποσυνδεθεί από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε κατά το δυνατόν τη συχνότητα του δικτύου για συχνές διακυμάνσεις.

  Εάν παρατηρούνται συχνές διακυμάνσεις και προβάλλεται συχνά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου και ρωτήστε αν αυτός εγκρίνει μια τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του μετατροπέα.

  Εάν συμφωνεί ο πάροχος του δικτύου, συνεννοηθείτε για την τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας με το σέρβις.

601

Βλάβη δικτύου

Ο μετατροπέας έχει διαπιστώσει ένα ανεπίτρεπτα υψηλό ποσοστό συνεχούς ρεύματος στο ρεύμα δικτύου.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε το ποσοστό συνεχούς ρεύματος στη σύνδεση δικτύου.

 • Εάν προβάλλεται συχνά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου και ρωτήστε αν μπορεί να αυξηθεί η οριακή τιμή επιτήρησης στον μετατροπέα.

701

Μη επιτρεπτή συχν. > Έλεγχος παραμέτρων

Η συχνότητα του δικτύου βρίσκεται εκτός του επιτρεπόμενου εύρους. Ο μετατροπέας έχει αποσυνδεθεί από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε κατά το δυνατόν τη συχνότητα του δικτύου για συχνές διακυμάνσεις.

  Εάν παρατηρούνται συχνές διακυμάνσεις και προβάλλεται συχνά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου και ρωτήστε αν αυτός εγκρίνει μια τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του μετατροπέα.

  Εάν συμφωνεί ο πάροχος του δικτύου, συνεννοηθείτε για την τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας με το σέρβις.

901

Λείπει η σύνδεση PE > Έλεγχος σύνδεσης

Ο αγωγός ΡΕ δεν έχει συνδεθεί σωστά.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά ο αγωγός ΡΕ.

1001

Αντιστροφή L / N > Έλεγχος σύνδεσης

Η σύνδεση των L και N έχει αντιμετατεθεί.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι σωστά οι L και Ν.

1101

Σφάλμα εγκατάστασης > Ελέγξτε σύνδεση

Μία δεύτερη φάση είναι συνδεδεμένη στον αγωγό N.

Αντιμετώπιση:

 • Συνδέστε τον ουδέτερο αγωγό στο Ν.

1302

Αναμ. για τάση δικτύου > Σφάλμα εγκατάστασης σημείου σύνδ. δικτ. >< Έλεγχος δικτύου & ασφαλειών >

Ο αγωγός L ή N δεν είναι συνδεδεμένος.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι οι L και Ν.

 • Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης προστασίας αγωγών.

 • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο AC.

1501

Σφάλμα επανασύνδεσης στο δίκτυο

Το σύνολο δεδομένων χώρας που έχει αλλάξει ή η τιμή της παραμέτρου που έχετε ρυθμίσει, δεν αντιστοιχεί στις τοπικές απαιτήσεις. Ο μετατροπέας δεν μπορεί να συνδεθεί με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά το σύνολο δεδομένων χώρας. Για τον σκοπό αυτό επιλέξτε την παράμετρο Ρύθμιση προτύπου χώρας και ελέγξτε την τιμή.

3301

3302

3303

Ασταθής λειτουργία

Η τροφοδοσία στην είσοδο DC δεν επαρκεί για τη σταθερή λειτουργία του μετατροπέα. Ο μετατροπέας δεν μπορεί να συνδεθεί με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι έχει σχεδιασθεί σωστά η Φ/Β γεννήτρια.

 • Βεβαιωθείτε ότι η Φ/Β γεννήτρια δεν είναι καλυμμένη με χιόνι ή με άλλο τρόπο υπό σκίαση.

 • Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά η Φ/Β γεννήτρια.

3401

3402

3407

Υπέρταση DC > Αποσύνδ. γεννήτριας

Υπέρταση στην είσοδο DC. Ο μετατροπέας μπορεί να καταστραφεί.

Αυτό το μήνυμα σηματοδοτείται επιπρόσθετα με γρήγορη αναλαμπή των LED.

Αντιμετώπιση:

 • Απομονώστε αμέσως τον μετατροπέα από την παροχή τάσης.

 • Ελέγξτε αν η τάση DC είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα. Εάν η τάση DC είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα, συνδέστε και πάλι τα βύσματα σύνδεσης DC στο μετατροπέα.

 • Εάν η τάση DC υπερβαίνει τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα, βεβαιωθείτε ότι η Φ/Β γεννήτρια έχει σχεδιαστεί σωστά ή επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη της Φ/Β γεννήτριας.

 • Εάν αυτό το μήνυμα επαναλαμβάνεται συχνά, επικοινωνήστε με το σέρβις.

3501

Σφάλμα απομόνωσης > Έλεγχος γεννήτριας

Ο μετατροπέας έχει ανιχνεύσει βραχυκύκλωμα γείωσης στη Φ/Β γεννήτρια.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για βραχυκύκλωμα γείωσης.

3701

Ρεύμα σφ. πολύ υψηλό > Έλεγχος γεννήτριας

Ο μετατροπέας έχει ανιχνεύσει κάποιο ρεύμα διαρροής από τη βραχυπρόθεσμη γείωση της Φ/Β γεννήτριας.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για βραχυκύκλωμα γείωσης.

3801

3802

3805

Υπερένταση DC > Έλεγχος γεννήτριας

Υπερένταση στην είσοδο DC. Ο μετατροπέας διακόπτει βραχυπρόθεσμα την τροφοδοσία.

Αντιμετώπιση:

 • Εάν αυτό το μήνυμα επαναλαμβάνεται συχνά, βεβαιωθείτε ότι έχει σχεδιαστεί σωστά και είναι συνδεδεμένη η Φ/Β γεννήτρια.

3901

3902

Αναμ. για συνθ. εκκ. DC > Δεν πληρούνται οι συνθήκες εκκίνησης

Δεν πληρούνται ακόμη οι συνθήκες για την τροφοδοσία στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι η Φ/Β γεννήτρια δεν είναι καλυμμένη με χιόνι ή με άλλο τρόπο υπό σκίαση.

 • Περιμένετε μέχρι να αυξηθεί η ακτινοβολία.

 • Εάν αυτό το μήνυμα προβάλλεται συχνά κατά τις πρωινές ώρες, αυξήστε την οριακή τάση για την έναρξη της τροφοδοσίας. Για τον σκοπό αυτό τροποποιήστε την παράμετρο Οριακή τάση για έναρξη της τροφοδοσίας.

 • Εάν αυτό το μήνυμα προβάλλεται συχνά σε μέτρια ακτινοβολία, βεβαιωθείτε ότι έχει σχεδιαστεί σωστά η Φ/Β γεννήτρια.

4011

Διαπιστώθηκαν γεφυρωμένες στοιχειοσειρές

Οι είσοδοι DC, A και B, είναι συνδεδεμένες παράλληλα.

4012

Δεν διαπιστώθηκαν γεφυρωμένες στοιχειοσειρές

Οι είσοδοι DC, A και B, δεν είναι συνδεδεμένες παράλληλα.

6002-6412

Αυτοδιάγνωση > Βλάβη συσκευής

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

6501

6502

6509

Αυτοδιάγνωση > Υπερθέρμανση

Ο μετατροπέας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας.

Αντιμετώπιση:

 • Καθαρίστε τα πτερύγια ψύξης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος και τα κανάλια εξαερισμού στην επάνω πλευρά με μια μαλακή βούρτσα.

 • Βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισμός του μετατροπέα είναι επαρκής.

 • Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους +40 °C.

 • Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας δεν είναι εκτεθειμένος σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

6512

Ελάχ. θερμ. λειτουργίας κάτω από το όριο

Ο μετατροπέας τροφοδοτεί ξανά το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο μόνο από μια θερμοκρασία -25 C και άνω.

6602

6603

6604

Αυτοδιάγνωση > Υπερφόρτιση

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

6801

6802

Αυτοδιάγνωση > Ελατ. είσοδος A

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε, εάν είναι συνδεδεμένη μια στοιχειοσειρά στην είσοδο Α.

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

6901

6902

Αυτοδιάγνωση > Ελατ. είσοδος Β

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε, εάν είναι συνδεδεμένη μια στοιχειοσειρά στην είσοδο Β.

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

6701

6702

Διακόπηκε η επικοινωνία

Σφάλμα στον επεξεργαστή επικοινωνίας, ο μετατροπέας εξακολουθεί ωστόσο να τροφοδοτεί. Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Εάν εμφανίζεται συχνά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το σέρβις.

7102

Δεν βρέθηκε/ελαττωματικό αρχείο παραμέτρων

Το αρχείο παραμέτρων δεν βρέθηκε ή είναι ελαττωματικό. Η ενημέρωση απέτυχε. Ο μετατροπέας εξακολουθεί να τροφοδοτεί.

Αντιμετώπιση:

 • Αντιγράψτε το αρχείο παραμέτρων ξανά στον σωστό κατάλογο.

7105

Απέτυχε η ρύθμιση παραμέτρων

Δεν ήταν δυνατός ο ορισμός παραμέτρων μέσω της κάρτας μνήμης. Ο μετατροπέας εξακολουθεί να τροφοδοτεί.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ρυθμισμένες οι παράμετροι.

 • Βεβαιωθείτε, ότι υπάρχει ο κωδικός SMA Grid Guard.

7106

Ελατ. αρχείο ενημέρ.

Το αρχείο ενημέρωσης είναι ελαττωματικό. Η ενημέρωση απέτυχε. Ο μετατροπέας εξακολουθεί να τροφοδοτεί.

7110

Δεν βρ. αρχ. ενημ.

Δεν βρέθηκε κανένα νέο αρχείο ενημέρωσης στην κάρτα SD. Η ενημέρωση απέτυχε. Ο μετατροπέας εξακολουθεί να τροφοδοτεί.

7112

Αρχ. ενημ. αντιγράφηκε επιτυχώς

7113

Η κάρτα μνήμης είναι πλήρης ή έχει πρ. εγγραφής

7201

7202

Η αποθήκευση δεδομένων δεν ήταν δυνατή

7303

Απέτυχε η ενημέρωση κεντρικού υπολογιστή

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

7320

Η συσκευή ενημερώθηκε με επιτυχία

Η ενημέρωση firmware ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

7330

Έλεγχος συνθηκών μη επιτυχής

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων ενημέρωσης ήταν επιτυχής. Το πακέτο ενημέρωσης firmware είναι κατάλληλο για αυτόν τον μετατροπέα.

7331

Η μεταφορά της ενημέρωσης άρχισε

Γίνεται αντιγραφή του αρχείου ενημέρωσης.

7332

Μεταφορά ενημέρωσης επιτυχής

Το αρχείο ενημέρωσης έχει αντιγραφεί με επιτυχία στην εσωτερική μνήμη του μετατροπέα.

7333

Μη επιτ. μεταφ. ενημ.

Το αρχείο ενημέρωσης δεν ήταν δυνατό να αντιγραφεί στην εσωτερική μνήμη του μετατροπέα. Σε μια σύνδεση με τον μετατροπέα μέσω WLAN, η αιτία μπορεί να είναι μια κακή ποιότητα σύνδεσης.

Αντιμετώπιση:

 • Προσπαθήστε να εκτελέσετε εκ νέου την ενημέρωση.

 • Σε περίπτωση σύνδεσης WLAN: Βελτιώστε την ποιότητα σύνδεσης WLAN (π.χ. μέσω ενισχυτή WLAN) ή δημιουργήστε σύνδεση μέσω Ethernet με τον μετατροπέα.

 • Εάν εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το σέρβις.

7341

Ενημέρωση bootloader

Ο μετατροπέας εκτελεί μια ενημέρωση του bootloader.

7342

Ενημέρωση bootloader μη επιτυχής

Η ενημέρωση του bootloader απέτυχε.

Αντιμετώπιση:

 • Προσπαθήστε να εκτελέσετε εκ νέου την ενημέρωση.

 • Εάν εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το σέρβις.

7347

Μη συμβατό αρχείο

Το αρχείο διαμόρφωσης δεν είναι κατάλληλο για αυτόν τον μετατροπέα.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο αρχείο διαμόρφωσης είναι κατάλληλο για αυτόν τον μετατροπέα.

 • Προσπαθήστε εκ νέου την εκτέλεση της εισαγωγής.

7348

Ελαττωματική μορφή αρχείου

Το αρχείο ενημέρωσης δεν είναι στην απαραίτητη μορφή ή έχει υποστεί ζημιά.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο αρχείο ενημέρωσης είναι στην απαραίτητη μορφή και δεν έχει υποστεί ζημιά.

 • Προσπαθήστε εκ νέου την εκτέλεση της εισαγωγής.

7349

Εσφαλμένα δικαιώματα σύνδεσης για το αρχείο διαμόρφωσης

Δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιώματα χρήστη για τη δυνατότητα εισαγωγής ενός αρχείου διαμόρφωσης.

Αντιμετώπιση:

 • Συνδεθείτε ως Εγκαταστάτης.

 • Εισάγετε εκ νέου το αρχείο διαμόρφωσης.

7350

Ξεκίνησε η μεταφορά αρχείου διαμόρφωσης

Το αρχείο διαμόρφωσης μεταφέρεται.

7351

Ενημέρωση WLAN

Ο μετατροπέας εκτελεί μια ενημέρωση της μονάδας WLAN.

7352

Ενημέρωση WLAN μη επιτυχής

Η ενημέρωση της μονάδας WLAN απέτυχε.

Αντιμετώπιση:

 • Προσπαθήστε να εκτελέσετε εκ νέου την ενημέρωση.

 • Εάν εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το σέρβις.

7353

Ενημέρωση βάσης δεδομένων ζωνών ώρας

Ο μετατροπέας εκτελεί μια ενημέρωση της βάσης δεδομένων ζωνών ώρας.

7354

Ενημέρωση βάσης δεδομένων ζωνών ώρας μη επιτυχής

Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων ζωνών ώρας απέτυχε.

Αντιμετώπιση:

 • Προσπαθήστε να εκτελέσετε εκ νέου την ενημέρωση.

 • Εάν εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το σέρβις.

7355

Ενημέρωση WebUI

Ο μετατροπέας εκτελεί μια ενημέρωση της επιφάνειας εργασίας του μετατροπέα.

7356

Ενημέρωση WebUI μη επιτυχής

Η ενημέρωση της επιφάνειας εργασίας του μετατροπέα απέτυχε.

Αντιμετώπιση:

 • Προσπαθήστε να εκτελέσετε εκ νέου την ενημέρωση.

 • Εάν εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το σέρβις.

7500-7501

Σφάλμα ανεμιστήρα > Έλ.στοιχ.ηλεκτ.και ανεμ.μετατρ.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

7619

Σφάλμα επικοινωνίας με διάταξη μετρητή > Έλεγχος επικοινωνίας με μετρητή

Ο μετατροπέας δεν λαμβάνει στοιχεία από τον μετρητή ενέργειας.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής ενέργειας είναι ενταγμένος σωστά στο ίδιο δίκτυο όπως ο μετατροπέας (βλ. οδηγίες του μετρητή ενέργειας).

 • Σε περίπτωση σύνδεσης WLAN: Βελτιώστε την ποιότητα σύνδεσης WLAN (π.χ. μέσω ενισχυτή WLAN) ή συνδέστε τον μετατροπέα μέσω Ethernet με τον διακομιστή DHCP (router).

7702

Βλάβη συσκευής

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

8003

Περιορ. πραγμ. ισχύος Θερμοκρασία

Ο μετατροπέας έχει μειώσει την ισχύ του για περισσότερα από 10 λεπτά λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας.

Αντιμετώπιση:

 • Καθαρίστε τα πτερύγια ψύξης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος και τα κανάλια εξαερισμού στην επάνω πλευρά με μια μαλακή βούρτσα.

 • Βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισμός του μετατροπέα είναι επαρκής.

 • Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους +40 °C.

 • Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας δεν είναι εκτεθειμένος σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

8101-8104

Διακόπηκε η επικοινωνία

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

9002

Μη έγκυρο SMA Grid Guard Code

Ο καταχωρημένος κωδικός SMA Grid Guard δεν είναι σωστός. Οι παράμετροι εξακολουθούν να προστατεύονται και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Αντιμετώπιση:

 • Καταχωρίστε τον σωστό κωδικό SMA Grid Guard.

9003

Φραγή των παραμέτρων δικτύου

Οι παράμετροι δικτύου είναι τώρα κλειδωμένες για τροποποιήσεις. Για να μπορείτε να πραγματοποιείτε αλλαγές στις παραμέτρους δικτύου, πρέπει από τώρα και στο εξής να συνδέεστε με τον κωδικό SMA Grid Guard.

9005

Η αλλαγή των παραμέτρων δικτύου δεν είναι δυνατή > Διασφαλίστε την παροχή DC

Αυτό το σφάλμα μπορεί να οφείλεται στα εξής:

 • Οι παράμετροι λειτουργίας που θέλετε να αλλάξετε, είναι προστατευμένες.

 • Η τάση DC στην είσοδο DC δεν επαρκεί για τη λειτουργία του κύριου υπολογιστή.

Αντιμετώπιση:

 • Καταχωρίστε τον κωδικό SMA Grid Guard.

 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον η τάση εκκίνησης DC (το πράσινο LED αναβοσβήνει, αναβοσβήνει ομαλά ή ανάβει συνεχώς).

9007

Ακύρωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (μόνο για Ιταλία) διακόπηκε.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση AC είναι σωστή.

 • Αρχίστε εκ νέου τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.

10108

Ρύθμιση χρόνου/παλαιός χρόνος

10109

Ρύθμιση χρόνου/νέος χρόνος

10110

Συγχρονισμός ώρας απέτυχε: |tn0|

Δεν ήταν δυνατή η λήψη καμιάς πληροφορίας ώρας από τον ρυθμισμένο διακομιστή NTP.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί σωστά ο διακομιστής NTP.

 • Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας είναι ενταγμένος σε ένα τοπικό δίκτυο με σύνδεση στο διαδίκτυο.

10118

Μεταφόρτωση παραμέτρων ολοκληρώθηκε

Το αρχείο διαμόρφωσης φορτώθηκε με επιτυχία.

10248

[Διεπαφή]: Έντονη υπερφόρτωση δικτύου

Υπάρχει έντονη υπερφόρτωση του δικτύου. Η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις συσκευές δεν πραγματοποιείται με ιδανικό τρόπο και έχει έντονη καθυστέρηση.

Αντιμετώπιση:

 • Αυξήστε τα διαστήματα ελέγχου.

 • Μειώστε ενδεχομένως τον αριθμό των συσκευών στο δίκτυο.

10249

[Διεπαφή]: Υπερφόρτωση δικτύου

Το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο. Δεν πραγματοποιείται ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις συσκευές.

Αντιμετώπιση:

 • Μειώστε τον αριθμό των συσκευών στο δίκτυο.

 • Αυξήστε ενδεχομένως τα διαστήματα ελέγχου δεδομένων.

10250

[Διεπαφή]: Ρυθμός προβληματικών πακέτων [ok / υψηλός]

Ο ρυθμός προβληματικών πακέτων αλλάζει. Εάν ο ρυθμός προβληματικών πακέτων είναι υψηλός, είναι υπερφορτωμένο το δίκτυο ή η σύνδεση με το switch δικτύου ή τον διακομιστή DHCP (router) είναι προβληματική.

Αντιμετώπιση σε περίπτωση υψηλού ρυθμού προβληματικών πακέτων:

 • Βεβαιωθείτε σε μια σύνδεση Ethernet ότι το καλώδιο δικτύου και το βύσμα δικτύου δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι το βύσμα δικτύου είναι συνδεδεμένο σωστά.

 • Αυξήστε ενδεχομένως τα διαστήματα ελέγχου δεδομένων.

 • Μειώστε ενδεχομένως τον αριθμό των συσκευών στο δίκτυο.

10251

[Διεπαφή]: Κατάσταση επικοινωνίας μεταβαίνει σε [Ok / Προειδοποίηση / Σφάλμα / Δεν συνδέθηκε]

Η κατάσταση επικοινωνίας με το switch δικτύου ή τον διακομιστή DHCP (router) αλλάζει. Εμφανίζεται ενδεχομένως επιπρόσθετα ένα μήνυμα σφάλματος.

10252

[Διεπαφή]: Πρόβλημα στη σύνδεση

Δεν υπάρχει έγκυρο σήμα στο καλώδιο δικτύου.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε σε μια σύνδεση Ethernet ότι το καλώδιο δικτύου και το βύσμα δικτύου δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι το βύσμα δικτύου είναι συνδεδεμένο σωστά.

 • Βεβαιωθείτε, ότι ο διακομιστής DHCP (router) και τα πιθανά switch δηλώνουν μια απρόσκοπτη λειτουργία.

10253

[Διεπαφή]: Ταχύτητα σύνδεσης μεταβαίνει σε [100 Mbit / 10 Mbit]

Η ταχύτητα σύνδεσης αλλάζει. Η αιτία για την κατάσταση [10 Mbit] μπορεί να είναι ένα ελαττωματικό βύσμα, ένα ελαττωματικό καλώδιο ή η αποσύνδεση ή σύνδεση των βυσμάτων σύνδεσης.

Αντιμετώπιση στην κατάσταση [10 Mbit]:

 • Βεβαιωθείτε σε μια σύνδεση Ethernet ότι το καλώδιο δικτύου και το βύσμα δικτύου δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι το βύσμα δικτύου είναι συνδεδεμένο σωστά.

 • Βεβαιωθείτε, ότι ο διακομιστής DHCP (router) και τα πιθανά switch δηλώνουν μια απρόσκοπτη λειτουργία.

10254

[Διεπαφή]: Λειτουργία Duplex μεταβαίνει σε [Full / Half]

Η λειτουργία Duplex (τρόπος λειτουργίας μεταφοράς δεδομένων) αλλάζει. Η αιτία για την κατάσταση [Half] μπορεί να είναι ένα ελαττωματικό βύσμα, ένα ελαττωματικό καλώδιο ή η αποσύνδεση ή σύνδεση των βυσμάτων σύνδεσης.

Αντιμετώπιση στην κατάσταση [Half]:

 • Βεβαιωθείτε σε μια σύνδεση Ethernet ότι το καλώδιο δικτύου και το βύσμα δικτύου δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι το βύσμα δικτύου είναι συνδεδεμένο σωστά.

 • Βεβαιωθείτε, ότι ο διακομιστής DHCP (router) και τα πιθανά switch δηλώνουν μια απρόσκοπτη λειτουργία.

10255

[Διεπαφή]: Φορτίο δικτύου ok

Το φορτίο του δικτύου βρίσκεται μετά από ένα έντονο φορτίο ξανά σε μια κανονική περιοχή.

10282

[Ομάδα χρηστών]-Σύνδεση μέσω [πρωτόκολλο] κλειδωμένη

Μετά από περισσότερες λανθασμένες προσπάθειες σύνδεσης, η σύνδεση είναι κλειδωμένη για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η σύνδεση χρήστη κλειδώνει για 15 λεπτά, ενώ η σύνδεση Grid Guard για 12 ώρες.

Αντιμετώπιση:

 • Περιμένετε μέχρι να παρέλθει ο αναφερόμενος χρόνος και προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε.

10283

Μονάδα WLAN ελαττωματική

Η ενσωματωμένη στον μετατροπέα μονάδα WLAN είναι ελαττωματική.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

10284

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση WLAN

Ο μετατροπέας δεν έχει αυτή τη στιγμή σύνδεση WLAN με το επιλεγμένο δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε, ότι έχει καταχωρηθεί σωστά το SSID, ο κωδικός πρόσβασης WLAN και η μέθοδος κρυπτογράφησης. Η μέθοδος κρυπτογράφησης ορίζεται από το WLAN-router ή το WLAN Access Point και μπορείτε να την τροποποιήσετε από εκεί.

 • Βεβαιωθείτε ότι το WLAN-router ή το WLAN Access Point βρίσκεται εντός εμβέλειας και δηλώνει απρόσκοπτη λειτουργία.

 • Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, βελτιώστε τη σύνδεση WLAN χρησιμοποιώντας έναν ενισχυτή WLAN.

10285

Δημιουργήθηκε σύνδεση WLAN

Δημιουργήθηκε η σύνδεση με το επιλεγμένο δίκτυο WLAN.

10286

Απώλεια σύνδεσης WLAN

Ο μετατροπέας έχασε τη σύνδεση WLAN με το επιλεγμένο δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε, ότι είναι ακόμη ενεργό το WLAN-router ή το WLAN Access Point.

 • Βεβαιωθείτε ότι το WLAN-router ή το WLAN Access Point βρίσκεται εντός εμβέλειας και δηλώνει απρόσκοπτη λειτουργία.

 • Εάν αυτό το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, βελτιώστε τη σύνδεση WLAN χρησιμοποιώντας έναν ενισχυτή WLAN.

10339

Webconnect ενεργοπ.

Η λειτουργία Webconnect έχει ενεργοποιηθεί.

10340

Webconnect απενεργοπ.

Η λειτουργία Webconnect έχει απενεργοποιηθεί.

10502

Περιορ. πραγμ. ισχύος Συχνότητα AC

Ο μετατροπέας έχει περιορίσει την ισχύ του λόγω υπερβολικής συχνότητας δικτύου ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του δικτύου.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε κατά το δυνατόν τη συχνότητα του δικτύου για συχνές διακυμάνσεις. Εάν παρατηρούνται συχνές διακυμάνσεις και προβάλλεται συχνά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου και ρωτήστε αν αυτός εγκρίνει μια τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του μετατροπέα. Εάν συμφωνεί ο πάροχος του δικτύου, συνεννοηθείτε για την τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας με το σέρβις.

10901

Έναρξη αυτοελέγχου |xx|

Εκτελείται ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος.

10902

Τρέχον όριο απενεργοποίησης για την προστασία αύξησης τάσης |xxx| V

Ενδιάμεσο αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

10903

Τρέχον όριο απενεργοποίησης για την επιτήρηση τάσης κάτω μέγιστο όριο |xxx| V

Ενδιάμεσο αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

10904

Τρέχον όριο απενεργοποίησης για την επιτήρηση τάσης επάνω ελάχιστο όριο |xxx| V

Ενδιάμεσο αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

10905

Τρέχον όριο απενεργοποίησης για την επιτήρηση τάσης μέσο ελάχιστο όριο |xxx| V

Ενδιάμεσο αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

10906

Τρέχον όριο απενεργοποίησης για την επιτήρηση συχνότητας ενεργοποιήσιμο μέγιστο όριο |xxx| Hz

Ενδιάμεσο αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

10907

Τρέχον όριο απενεργοποίησης για την επιτήρηση συχνότητας ενεργοποιήσιμο ελάχιστο όριο |xxx| Hz

Ενδιάμεσο αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

10908

Τρέχον όριο απενεργοποίησης για την επιτήρηση συχνότητας κάτω μέγιστο όριο |xxx| Hz

Ενδιάμεσο αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

10909

Τρέχον όριο απενεργοποίησης για την επιτήρηση συχνότητας επάνω ελάχιστο όριο |xxx| Hz

Ενδιάμεσο αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

10910

Μετρημένο όριο απενεργοποίησης για το τρέχον σημείο δοκιμής |xxx| |xx|

Ενδιάμεσο αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

10911

Ονομαστική τιμή για το τρέχον σημείο δοκιμής |xxx| |xx|

Ενδιάμεσο αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

10912

Μετρημένος χρόνος απενεργοποίησης για το τρέχον σημείο δοκιμής |xx| s

Ενδιάμεσο αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

27103

Ρύθμιση παραμέτρων

Εφαρμόζεται η αλλαγή των παραμέτρων.

27104

Επιτυχής ρύθμ. παρ.

Η αλλαγή των παραμέτρων εφαρμόστηκε με επιτυχία.

27107

Αρχείο ενημέρωσης ΟΚ

Το αρχείο ενημέρωσης που βρέθηκε, είναι έγκυρο.

27301

Ενημέρ. επικοινωνίας

Ο μετατροπέας εκτελεί μια ενημέρωση του συγκροτήματος επικοινωνίας.

27302

Ενημέρ.κεντρ.υπολογ.

Ο μετατροπέας εκτελεί μια ενημέρωση του στοιχείου μετατροπέα.

27312

Ολοκλήρ. ενημέρωσης

Ο μετατροπέας ολοκλήρωσε με επιτυχία την ενημέρωση.

29001

Έγκυ.κωδ.εγκαταστάτη

Ο καταχωρημένος κωδικός Grid Guard είναι έγκυρος. Οι προστατευμένες παράμετροι έχουν πλέον αποδεσμευθεί και μπορείτε να τις ρυθμίσετε. Οι παράμετροι δεσμεύονται και πάλι αυτόματα ύστερα από 10 ώρες τροφοδοσίας.

29004

Παράμετροι δικτύου χωρίς αλλαγή

Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των παραμέτρων δικτύου.