Ροπές σύσφιξης


Βίδες για ασφάλιση του μετατροπέα στην επίτοιχη βάση

2,5 Nm

Πρόσθετη γείωση

2,5 Nm

Παξιμάδι ρακόρ SUNCLIX

2,0 Nm