Ενεργοποίηση λειτουργίας WPS


Η λειτουργία WPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς:

 • Αυτόματη σύνδεση με ένα δίκτυο (π.χ. μέσω router)

 • Απευθείας σύνδεση ανάμεσα στο προϊόν και σε μια τερματική συσκευή

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία WPS, πρέπει να ακολουθήσετε διαφορετική διαδικασία για την ενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση λειτουργίας WPS για αυτόματη σύνδεση με ένα δίκτυο

Προϋποθέσεις:

 • Στο προϊόν πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το WLAN.

 • Στο router πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το WPS.

Διαδικασία:

 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας).
 2. Συνδεθείτε ως Εγκαταστάτης.
 3. Έναρξη βοηθού εγκατάστασης Έναρξη βοηθού εγκατάστασης).
 4. Επιλέξτε το βήμα Διαμόρφωση δικτύου.
 5. Επιλέξτε στην καρτέλα WLAN το κουμπί WPS για δίκτυο WLAN.
 6. Επιλέξτε Ενεργοποίηση WPS.
 7. Επιλέξτε Αποθήκευση και συνέχεια και βγείτε από τον βοηθό εγκατάστασης.
 • Η λειτουργία WPS είναι ενεργή και μπορεί να δημιουργηθεί η αυτόματη σύνδεση με το δίκτυο.

Ενεργοποίηση λειτουργίας WPS για απευθείας σύνδεση με μια τερματική συσκευή

 • Ενεργοποιήστε τη λειτουργία WPS στον μετατροπέα. Για τον σκοπό αυτό, χτυπήστε 2 φορές διαδοχικά το καπάκι του περιβλήματος του μετατροπέα.

  Το μπλε LED αναβοσβήνει γρήγορα για περ. 2 λεπτά. Η λειτουργία WPS είναι ενεργή σε αυτό το χρονικό διάστημα.