Έναρξη βοηθού εγκατάστασης


ειδικευμένο προσωπικό

Ο βοηθός εγκατάστασης σας καθοδηγεί βήμα-βήμα σε όλα τα απαραίτητα στάδια για την πρώτη διαμόρφωση του μετατροπέα.

Δομή του βοηθού εγκατάστασης:

2985081100

Δομή του βοηθού εγκατάστασης (παράδειγμα)

Θέση

Ονομασία

Σημασία

A

Βήματα διαμόρφωσης

Επισκόπηση των βημάτων του βοηθού εγκατάστασης. Ο αριθμός των βημάτων εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής και από τις πρόσθετα τοποθετημένες μονάδες. Το βήμα, στο οποίο βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή, επισημαίνεται με μπλε χρώμα.

B

Πληροφορίες χρήστη

Πληροφορίες για το τρέχον βήμα διαμόρφωσης και για τις δυνατότητες ρύθμισης του βήματος διαμόρφωσης.

C

Πεδίο διαμόρφωσης

Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να πραγματοποιείτε τις ρυθμίσεις.

Προϋπόθεση:

  • Η διαμόρφωση μετά την παρέλευση των πρώτων 10 ωρών τροφοδοσίας ή μετά τον τερματισμό του βοηθού εγκατάστασης πρέπει, για αλλαγή των παραμέτρων που σχετίζονται με το δίκτυο, να είναι διαθέσιμος ο κωδικός SMA Grid Guard (βλέπε «Έντυπο παραγγελίας για την έκδοση κωδικού SMA Grid Guard» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

Διαδικασία:

  1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας).
  2. Συνδεθείτε ως Εγκαταστάτης.
  3. Στην αρχική σελίδα της επιφάνειας εργασίας, επιλέξτε το μενού Ρυθμίσεις χρήστη Δομή της αρχικής σελίδας της επιφάνειας εργασίας).
  4. Στο μενού περιβάλλοντος επιλέξτε [Έναρξη βοηθού εγκατάστασης].
  • Ο βοηθός εγκατάστασης ανοίγει.