Ενεργοποίηση λήψης σημάτων ελέγχου (μόνο για την Ιταλία)


ειδικευμένο προσωπικό

Για να λαμβάνετε για εγκαταστάσεις στην Ιταλία εντολές ελέγχου του παρόχου του δικτύου, ρυθμίστε τις ακόλουθες παραμέτρους.

Η βασική διαδικασία για την τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας).

Παράμετρος

Τιμή / Εύρος

Ανάλυση

Προεπιλογή

Αναγνωριστικό εφαρμογής

0 έως 16384

1

16384

Διεύθυνση GOOSE-MAC

01:0C:CD:01:00 μμ έως 01:0C:CD:01:02 μμ

1

01:0C:CD:01:00 μμ

Διαδικασία:

  1. Επιλέξτε την ομάδα παραμέτρων Εξωτερική επικοινωνία > Διαμόρφωση IEC 61850.
  2. Στο πεδίο Αναγνωριστικό εφαρμογής εισάγετε το αναγνωριστικό εφαρμογής της πύλης του παρόχου του δικτύου. Η τιμή σάς παρέχεται από τον πάροχο του δικτύου σας. Μπορείτε να καταχωρίσετε μια τιμή μεταξύ 0 και 16384. Η τιμή 16384 σημαίνει «απενεργοποίηση».
  3. Στο πεδίο Διεύθυνση GOOSE-MAC εισάγετε τη διεύθυνση MAC της πύλης του παρόχου του δικτύου, από την οποία θέλετε να λαμβάνει τα σήματα ελέγχου ο μετατροπέας. Η τιμή σάς παρέχεται από τον πάροχο του δικτύου σας.
  • Η λήψη σημάτων ελέγχου του παρόχου του δικτύου είναι ενεργοποιημένη.