Καθαρισμός μετατροπέα


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ζημιά από μέσα καθαρισμού

Από τη χρήση μέσων καθαρισμού ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στο προϊόν ή σε μέρη του προϊόντος.

  1. Καθαρίζετε το προϊόν και όλα τα μέρη του προϊόντος αποκλειστικά και μόνο με πανί βρεγμένο με καθαρό νερό.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας δεν έχει σκόνη, φύλλα και άλλους ρύπους.