Σύμβολα στο προϊόν


Σύμβολο

Επεξήγηση

Προειδοποίηση για επικίνδυνο σημείο

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να γειωθεί επιπρόσθετα, εάν οι τοπικοί κανονισμοί επιβάλλουν πρόσθετη γείωση ή ισοδυναμική σύνδεση.

Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Το προϊόν λειτουργεί με υψηλές τάσεις.

Προειδοποίηση για καυτή επιφάνεια

Το προϊόν μπορεί να αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία.

Κίνδυνος-θάνατος από υψηλές τάσεις στον μετατροπέα. Τηρείτε το διάστημα αναμονής των 5 λεπτών

Στα υπό τάση εξαρτήματα του μετατροπέα επικρατούν υψηλές τάσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.

Πριν από κάθε εργασία στον μετατροπέα, τον απομονώνετε πάντοτε από την παροχή τάσης όπως περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.

Λαμβάνετε υπόψη τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Λαμβάνετε υπόψη όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παραδίδονται μαζί με το προϊόν.

Λαμβάνετε υπόψη τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Μαζί με το κόκκινο LED, το σύμβολο υποδηλώνει ένα σφάλμα.

Μετατροπέας

Μαζί με το πράσινο LED, το σύμβολο δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του μετατροπέα.

Μεταφορά δεδομένων

Μαζί με το μπλε LED, το σύμβολο δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου.

Αγωγός γείωσης

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει το σημείο σύνδεσης ενός αγωγού γείωσης.

Τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα με ουδέτερο αγωγό

Σήμανση WEEE

Μην διαθέτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά σύμφωνα με τους ισχύοντες στον τόπο της εγκατάστασης κανονισμούς διάθεσης για τον άχρηστο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Σήμανση CE

Το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της ΕΕ.

Σήμανση RoHS

Το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της ΕΕ.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου της Αυστραλίας.

ANATEL

Το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου της Βραζιλίας για τις τηλεπικοινωνίες.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Το προϊόν ικανοποιεί τις μαροκινές προδιαγραφές ασφαλείας και ΗΜΣ για ηλεκτρικά προϊόντα.