Συναρμολόγηση βυσμάτων σύνδεσης DC


ειδικευμένο προσωπικό

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση επαφής με καλώδια DC που φέρουν τάση

Οι Φ/Β μονάδες παράγουν κατά την πρόσπτωση φωτεινής ακτινοβολίας υψηλή συνεχή τάση, η οποία επικρατεί στα καλώδια DC. Η επαφή με καλώδια DC υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

 1. Μην ακουμπάτε ελεύθερα εξαρτήματα ή καλώδια υπό τάση.
 2. Πριν από εργασίες, απομονώστε το προϊόν από την τάση και ασφαλίστε το από επανενεργοποίηση.
 3. Μην αποσυνδέετε τα βύσματα σύνδεσης DC υπό φορτίο.
 4. Σε όλες τις εργασίες στο προϊόν χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Καταστροφή του μετατροπέα από υπέρταση

Εάν η τάση χωρίς φορτίο των Φ/Β μονάδων υπερβαίνει τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα, ο μετατροπέας μπορεί να καταστραφεί εξαιτίας υπέρτασης.

 1. Εάν η τάση χωρίς φορτίο των Φ/Β μονάδων υπερβαίνει τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα, μην συνδέετε καμία Φ/Β στοιχειοσειρά στο μετατροπέα και ελέγξτε το σχεδιασμό της Φ/Β εγκατάστασης.

Για τη σύνδεση στον μετατροπέα, όλα τα καλώδια σύνδεσης των Φ/Β μονάδων πρέπει να φέρουν τα συνοδευτικά βύσματα σύνδεσης DC. Συναρμολογήστε τα βύσματα σύνδεσης DC όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Η διαδικασία είναι ίδια για τα δύο βύσματα σύνδεσης (+ και -). Τα γραφήματα στη διαδικασία παρουσιάζονται ενδεικτικά μόνο για το θετικό βύσμα σύνδεσης. Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση των βυσμάτων σύνδεσης DC στη σωστή πολικότητα. Τα βύσματα σύνδεσης DC επισημαίνονται με τα σύμβολα «+» και «−».

5514849548

Θηλυκό (Α) και αρσενικό (Β) βύσμα σύνδεσης DC

Απαιτήσεις για τα καλώδια:

 • Τύπος καλωδίου: PV1-F, UL-ZKLA, USE2

 • Εξωτερική διάμετρος: 5 mm έως 8 mm

 • Διατομή αγωγού: 2,5 mm² έως 6 mm²

 • Αριθμός μονών κλώνων: τουλάχιστον 7

 • Ονομαστική τάση: τουλάχιστον 1000 V

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση σωληνωτών ακροδεκτών.

Διαδικασία:

 1. Απογυμνώστε το καλώδιο κατά 12 mm.
 2. 2072458764
 3. Εισάγετε το απογυμνωμένο καλώδιο μέχρι τέρμα στο βύσμα σύνδεσης DC. Κατά τη διαδικασία αυτή βεβαιωθείτε ότι το απογυμνωμένο καλώδιο και το βύσμα σύνδεσης DC έχουν την ίδια πολικότητα.
 4. 2072459148
 5. Πιέστε τον σφιγκτήρα προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό ήχο.
 6. 2072466316
 7. Η συρμάτωση πρέπει να είναι ορατή στο θάλαμο του σφιγκτήρα.
 8. Εάν η συρμάτωση δεν είναι ορατή στον θάλαμο του σφιγκτήρα, το καλώδιο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και πρέπει να συναρμολογήσετε ξανά το βύσμα σύνδεσης. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αφαιρέσετε ξανά το καλώδιο από το βύσμα σύνδεσης.
  • 2072466700
  • Ανοίξτε τον σφιγκτήρα. Για τον σκοπό αυτό εισάγετε ένα κατσαβίδι (πλάτος μύτης: 3,5 mm) στον σφιγκτήρα και ανοίξτε τον σφιγκτήρα.

  • 2072467084
  • Βγάλτε το καλώδιο και αρχίστε ξανά από το βήμα 2.

 9. Σπρώξτε το παξιμάδι ρακόρ μέχρι το σπείρωμα και σφίξτε το (ροπή σύσφιξης:  2 Nm).