Δήλωση συμμόρφωσης EE


με την έννοια των οδηγιών της ΕE

  • Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2014/30/EΕ (29.03.2014 L 96/79-106) (ΗΜΣ)

  • Χαμηλή τάση 2014/35/EΕ (29.03.2014 L 96/357-374)

  • Ραδιοεξοπλισμός 2014/53/EΕ (22.05.2014 L 153/62) (RED)

  • Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 2011/65/EE (08.06.2011 L 174/88) και 2015/863/EE (31.03.2015 L 137/10) (RoHS)

Με την παρούσα η SMA Solar Technology AG δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις των προαναφερόμενων οδηγιών. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης EE υπάρχει στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com.