Gebeurtenismeldingen


Gebeurtenisnummer

Melding, oorzaak en oplossing

101

102

103

Netstoring

De netspanning of de netimpedantie op het aansluitpunt van de omvormer is te hoog. De omvormer heeft zich van het openbare stroomnet losgekoppeld.

Oplossing:

 • Controleer of de netspanning op het aansluitpunt van de omvormer continu binnen het toegestane bereik ligt.

  Als de netspanning op grond van lokale netwerkvoorwaarden niet binnen het toegestane bereik ligt, neem dan contact op met de netwerkexploitant. De netwerkexploitant moet een aanpassing van de spanning op het terugleverpunt of een wijziging van de bewaakte grenswaarden goedkeuren.

  Als de netspanning zich continu binnen het toegestane bereik bevindt en deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

202

203

205

Netstoring

De omvormer is niet verbonden met het openbare stroomnet, de AC-kabel is beschadigd of de netspanning op het aansluitpunt van de omvormer is te laag. De omvormer heeft zich van het openbare stroomnet losgekoppeld.

Oplossing:

 • Controleer of de leidingbeveiligingsschakelaar is ingeschakeld.

 • Controleer of de AC-kabel niet is beschadigd en of hij juist is aangesloten.

 • Controleer of de landspecifieke gegevensrecord correct is ingesteld.

 • Controleer of de netspanning op het aansluitpunt van de omvormer continu binnen het toegestane bereik ligt.

  Als de netspanning op grond van lokale netwerkvoorwaarden niet binnen het toegestane bereik ligt, neem dan contact op met de netwerkexploitant. De netwerkexploitant moet een aanpassing van de spanning op het terugleverpunt of een wijziging van de bewaakte grenswaarden goedkeuren.

  Als de netspanning zich continu binnen het toegestane bereik bevindt en deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met de technische service.

301

Netstoring

De gemiddelde waarde over 10 minuten van de netspanning heeft het toegestane bereik verlaten. De netspanning of de netimpedantie op het aansluitpunt is te hoog. Om de spanningskwaliteit te waarborgen, wordt de omvormer van het openbare stroomnet losgekoppeld.

Oplossing:

 • Controleer tijdens het terugleverbedrijf of de netspanning op het aansluitpunt van de omvormer continu binnen het toegestane bereik ligt.

  Als de netspanning op grond van lokale netwerkvoorwaarden niet binnen het toegestane bereik ligt, neem dan contact op met de netwerkexploitant. De netwerkexploitant moet een aanpassing van de spanning op het terugleverpunt of een wijziging van de bewaakte grenswaarden goedkeuren.

  Als de netspanning zich continu binnen het toegestane bereik bevindt en deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

302

Begrenzing arbeidsvermogen AC-spanning

De omvormer heeft zijn vermogen vanwege een te hoge netspanning gereduceerd om de stabiliteit van het net te garanderen.

Oplossing:

 • Controleer zo mogelijk op vaak voorkomende schommelingen in de netspanning. Als er vaak schommelingen optreden en deze melding vaak verschijnt, neem dan contact op met de netwerkexploitant en vraag diens toestemming om de bedrijfsparameters van de omvormer te wijzigen. Als de netwerkexploitant zijn toestemming heeft verleend, stem de wijziging van de bedrijfsparameters dan af met de afdeling Service.

401

404

Netstoring

De omvormer heeft zich van het openbare stroomnet losgekoppeld. Er is een stand-alone netwerk of een zeer grote verandering in de netfrequentie herkend.

Oplossing:

 • Controleer de netaansluiting op sterke, kortstondige schommelingen in de frequentie.

501

Netstoring

De netfrequentie bevindt zich buiten het toegestane bereik. De omvormer heeft zich van het openbare stroomnet losgekoppeld.

Oplossing:

 • Controleer zo mogelijk op vaak voorkomende schommelingen in de netfrequentie.

  Als er vaak schommelingen optreden en deze melding vaak verschijnt, neem dan contact op met de netwerkexploitant en vraag diens toestemming om de bedrijfsparameters van de omvormer te wijzigen.

  Als de netwerkexploitant zijn toestemming heeft verleend, stem de wijziging van de bedrijfsparameters dan af met de afdeling Service.

601

Netstoring

De omvormer heeft een ongeoorloofd hoge gelijkstroomcomponent in de netstroom vastgesteld.

Oplossing:

 • Controleer de gelijkstroomcomponent van de netaansluiting.

 • Neem contact op met de netwerkexploitant en overleg met hem of de grenswaarde van de bewaking van de omvormer mag worden verhoogd als deze melding vaak wordt weergegeven.

701

Freq. niet toegest. > Control. parameters

De netfrequentie bevindt zich buiten het toegestane bereik. De omvormer heeft zich van het openbare stroomnet losgekoppeld.

Oplossing:

 • Controleer zo mogelijk op vaak voorkomende schommelingen in de netfrequentie.

  Als er vaak schommelingen optreden en deze melding vaak verschijnt, neem dan contact op met de netwerkexploitant en vraag diens toestemming om de bedrijfsparameters van de omvormer te wijzigen.

  Als de netwerkexploitant zijn toestemming heeft verleend, stem de wijziging van de bedrijfsparameters dan af met de afdeling Service.

901

Geen PE-aansluiting > Control. aansluiting

PE is niet correct aangesloten.

Oplossing:

 • Controleer of PE correct is aangesloten.

1001

L en N verwisseld > Control. aansluiting

De aansluitingen van L en N zijn verwisseld.

Oplossing:

 • Zorg ervoor dat L en N correct zijn aangesloten.

1101

Installatiefout > Aansluiting testen

Er is een tweede fasedraad aangesloten op N.

Oplossing:

 • Sluit de nulleider aan op N.

1302

Wachten op netspann. > Installatiefout netaansluiting > Net + beveilig. testen

L of N is niet aangesloten.

Oplossing:

 • Zorg ervoor dat L en N zijn aangesloten.

 • Controleer of de leidingbeveiligingsschakelaar is ingeschakeld.

 • Controleer of de AC-kabel niet is beschadigd en of hij juist is aangesloten.

1501

Storing herverbinden net

De gewijzigde landspecifieke gegevensrecord of de waarde van een parameter die u hebt ingesteld voldoet niet aan de plaatselijke voorwaarden. De omvormer kan geen verbinding maken met het openbare stroomnet.

Oplossing:

 • Controleer of de landspecifieke gegevensrecord correct is ingesteld. Kies daarvoor de parameter Landnorm instellen en controleer de waarde.

3301

3302

3303

Instabiel bedrijf

De voeding aan de DC-ingang van de omvormer is niet voldoende voor een stabiel bedrijf. De omvormer kan geen verbinding maken met het openbare stroomnet.

Oplossing:

 • Controleer of de PV-generator correct is geconfigureerd.

 • Controleer of de PV-generator door sneeuw is bedekt of om andere reden in de schaduw ligt.

 • Controleer of de PV-generator foutloos is geconfigureerd.

3401

3402

3407

DC-overspanning > Generator loskopp.

Overspanning op de DC-ingang. De omvormer kan onherstelbaar beschadigd raken.

Deze melding wordt bovendien door snel knipperen van de led's gesignaleerd.

Oplossing:

 • Schakel de omvormer onmiddellijk spanningsvrij.

 • Controleer of de DC-spanning onder de maximale ingangsspanning van de omvormer ligt. Ligt de DC-spanning onder de maximale ingangsspanning van de omvormer, sluit de DC-connectoren dan opnieuw op de omvormer aan.

 • Ligt de DC-spanning boven de maximale ingangsspanning van de omvormer, controleer dan of de PV-generator correct geconfigureerd is of neem contact op met de installateur van de PV-generator.

 • Neem contact op met de afdeling Service als deze melding vaak optreedt.

3501

Isolatiefout > Control. generator

De omvormer heeft een aardlek in de PV-generator vastgesteld.

Oplossing:

 • Controleer de zonnestroominstallatie op aardlek.

3701

Aardlekstr. te hoog > Control. generator

De omvormer heeft een lekstroom ontdekt die is veroorzaakt door een kortstondige aarding van de PV-generator.

Oplossing:

 • Controleer de zonnestroominstallatie op aardlek.

3801

3802

3805

DC-overstroom > Control. generator

Overstroom op de DC-ingang. De omvormer onderbreekt korte tijd de teruglevering.

Oplossing:

 • Als deze melding zich vaak herhaalt, controleer dan of de PV-generator correct geconfigureerd en aangesloten is.

3901

3902

Wachten op DC-startvoorw. > Startvoorw. niet bereikt

Er is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor teruglevering aan het openbare stroomnet.

Oplossing:

 • Controleer of de PV-generator door sneeuw is bedekt of om andere reden in de schaduw ligt.

 • Wacht tot er meer instraling is.

 • Als deze melding voornamelijk 's ochtends verschijnt, verhoog dan de startspanning voor teruglevering. Wijzig hiervoor de parameter Grensspanning voor het starten van de teruglevering.

 • Controleer of de PV-generator correct is geconfigureerd als deze melding vaak bij een gemiddelde instraling wordt weergegeven.

4011

Kortgesloten strings geconstateerd

De DC-ingangen A en B zijn parallel geschakeld.

4012

Geen kortgesloten strings geconstateerd

De DC-ingangen A en B zijn niet parallel geschakeld.

6002-6412

Zelfdiagnose > Apparaatstoring

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

6501

6502

6509

Zelfdiagnose > Te hoge temp.

De omvormer is vanwege een te hoge temperatuur uitgeschakeld.

Oplossing:

 • Reinig de koelribben aan de achterkant van de behuizing en de ventilatiekanalen aan de bovenkant met een zachte borstel.

 • Controleer of de omvormer voldoende geventileerd is.

 • Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet hoger is dan +40 °C.

 • Zorg ervoor dat de omvormer niet blootstaat aan direct zonlicht.

6512

Minimale bedrijfstemperatuur onderschreden

De omvormer levert pas vanaf een temperatuur van -25°C terug aan het openbare stroomnet.

6602

6603

6604

Zelfdiagnose > Overbelasting

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

6801

6802

Zelfdiagnose > Ingang A defect

Oplossing:

 • Controleer, of een string op ingang A is aangesloten.

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

6901

6902

Zelfdiagnose > Ingang B defect

Oplossing:

 • Controleer, of een string op ingang B is aangesloten.

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

6701

6702

Communicatie onderbroken

Fout in de communicatieprocessor, de omvormer gaat echter door met terugleveren. De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met de technische service als deze melding vaak wordt weergegeven.

7102

Parameterdata niet gevonden of defect

Het parameterbestand is niet gevonden of is defect. De update is mislukt. De omvormer gaat door met terugleveren.

Oplossing:

 • Kopieer het parameterbestand opnieuw naar de juiste map.

7105

Parameter instellen mislukt

Parameters konden niet worden ingesteld via de geheugenkaart. De omvormer gaat door met terugleveren.

Oplossing:

 • Controleer of de parameters correct zijn ingesteld.

 • Controleer of de SMA Grid Guard-code beschikbaar is.

7106

Updatebestand defect

Het updatebestand is defect. De update is mislukt. De omvormer gaat door met terugleveren.

7110

Geen updatebestand gevonden

Er is geen nieuw updatebestand op de SD-kaart gevonden. De update is mislukt. De omvormer gaat door met terugleveren.

7112

Updatebestand succesvol gekopieerd

7113

De geheugenkaart is vol of schrijfbeveiligd.

7201

7202

Gegevens opslaan niet mogelijk

7303

Update hoofdcomputer mislukt

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

7320

Apparaat is succesvol bijgewerkt.

De firmware-update is succesvol uitgevoerd.

7330

Controle van voorwaarden niet succesvol

De controle van de updatevoorwaarden was succesvol. Het firmware-updatepakket is geschikt voor deze omvormer.

7331

Updatetr. gestart

Updatebestand wordt gekopieerd.

7332

Updatetransp. succesv.

Updatebestand is succesvol naar het interne geheugen van de omvormer gekopieerd.

7333

Updatetransport mislukt

Updatebestand kon niet naar het interne geheugen van de omvormer worden gekopieerd. Bij een verbinding met de omvormer via WLAN kan een slechte verbindingskwaliteit de oorzaak zijn.

Oplossing:

 • Probeer de update opnieuw uit te voeren.

 • Bij WLAN-verbinding: verbeter de WLAN-verbindingskwaliteit (bijv. door WLAN-versterker) of breng via ethernet een verbinding met de omvormer tot stand.

 • Neem contact op met de technische service als deze melding opnieuw wordt weergegeven.

7341

Update bootloader

De omvormer voert een update van de bootloader uit.

7342

Update bootloader mislukt

De update van de bootloader is mislukt.

Oplossing:

 • Probeer de update opnieuw uit te voeren.

 • Neem contact op met de technische service als deze melding opnieuw wordt weergegeven.

7347

Incompatibel bestand

Het configuratiebestand is niet geschikt voor deze omvormer.

Oplossing:

 • Selecteer een configuratiebestand dat geschikt is voor deze omvormer.

 • Voer de import opnieuw uit.

7348

Foutief bestandsformaat

Het configuratiebestand heeft niet het vereiste formaat of is beschadigd.

Oplossing:

 • Zorg ervoor dat het geselecteerde configuratiebestand het vereiste formaat heeft en niet beschadigd is.

 • Voer de import opnieuw uit.

7349

Verkeerd inlogrecht voor configuratiebestand

U beschikt niet over de nodige gebruikersrechten voor het importeren van een configuratiebestand.

Oplossing:

 • Meld u aan als Installateur.

 • Importeer het configuratiebestand opnieuw.

7350

Overdracht van een configuratiebestand gestart

Het configuratiebestand wordt doorgegeven.

7351

Update WLAN

De omvormer voert een update van de WLAN-module uit.

7352

Update WLAN mislukt

De update van de WLAN-module is mislukt.

Oplossing:

 • Probeer de update opnieuw uit te voeren.

 • Neem contact op met de technische service als deze melding opnieuw wordt weergegeven.

7353

Update tijdzonedatabase

De omvormer voert een update van de tijdzonedatabase uit.

7354

Update tijdzonedatabase mislukt

De update van de tijdzonedatabase is mislukt.

Oplossing:

 • Probeer de update opnieuw uit te voeren.

 • Neem contact op met de technische service als deze melding opnieuw wordt weergegeven.

7355

Update WebUI

De omvormer voert een update van de gebruikersinterface van de omvormer uit.

7356

Update WebUI mislukt

De update van de gebruikersinterface van de omvormer is mislukt.

Oplossing:

 • Probeer de update opnieuw uit te voeren.

 • Neem contact op met de technische service als deze melding opnieuw wordt weergegeven.

7500-7501

Ventilatorstoring > controleer elektronica en ventilatie

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

7619

Storing communicatie met tellervoorziening > Communicatie met teller controleren

De omvormer ontvangt geen gegevens van de energiemeter.

Oplossing:

 • Zorg ervoor dat de energiemeter op de juiste manier in hetzelfde netwerk als de omvormer is geïntegreerd (zie handleiding van de energiemeter).

 • Bij WLAN-verbinding: verbeter de WLAN-verbindingskwaliteit (bijv. door WLAN-versterker) of breng via ethernet een verbinding tussen omvormer en DHCP-server (router) tot stand.

7702

Apparaatstoring

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

8003

Begrenzing arbeidsvermogen temperatuur

De omvormer heeft het vermogen vanwege een te hoge temperatuur gedurende meer dan 10 minuten gereduceerd.

Oplossing:

 • Reinig de koelribben aan de achterkant van de behuizing en de ventilatiekanalen aan de bovenkant met een zachte borstel.

 • Controleer of de omvormer voldoende geventileerd is.

 • Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet hoger is dan +40 °C.

 • Zorg ervoor dat de omvormer niet blootstaat aan direct zonlicht.

8101-8104

Communicatiestoring

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

9002

SMA Grid Guard-code ongeldig

De ingevoerde SMA Grid Guard-code is niet correct De parameters zijn nog steeds beveiligd en kunnen niet worden gewijzigd.

Oplossing:

 • Voer de correcte SMA Grid Guard-code in.

9003

Netparam. vergrend.

De netparameters zijn nu geblokkeerd voor wijziging. Om veranderingen aan de netparameters te kunnen uitvoeren, moet u vanaf dit moment aanmelden met de SMA Grid Guard-code.

9005

Wijziging netparameter niet mogelijk > DC-voeding controleren

Deze fout kan de volgende oorzaken hebben:

 • De te wijzigen parameters zijn beveiligd.

 • De DC-spanning op de DC-ingang is niet voldoende voor de werking van de hoofdcomputer.

Oplossing:

 • Voer de SMA Grid Guard-code in.

 • Zorg ervoor dat ten minste de DC-startspanning beschikbaar is (groene led knippert, pulseert of brandt).

9007

Zelftest afgebroken

De zelftest (alleen voor Italië) is afgebroken.

Oplossing:

 • Controleer of de AC-aansluiting correct is.

 • Start de zelftest opnieuw.

10108

Tijd aangepast / oude tijd

10109

Tijd aangepast / nieuwe tijd

10110

Tijdsynchronisatie mislukt: [tn0]

Er kon geen tijdinformatie worden afgeroepen van de ingestelde NTP-server.

Oplossing:

 • Controleer of de NTP-server juist is geconfigureerd.

 • Zorg ervoor dat de omvormer in een lokaal netwerk met internetverbinding is geïntegreerd.

10118

Parameter-upload afgesloten

Het configuratiebestand is succesvol geladen.

10248

[Interface]: netwerk zwaar belast

Het netwerk is uiterst belast. De gegevensuitwisseling tussen de apparaten vindt niet optimaal en met zeer grote vertraging plaats.

Oplossing:

 • Vergroot de opvraagintervallen.

 • Reduceer eventueel het aantal apparaten binnen het netwerk.

10249

[Interface]: netwerk overbelast

Het netwerk is overbelast. Er vindt geen gegevensuitwisseling tussen de apparaten plaats.

Oplossing:

 • Reduceer het aantal apparaten binnen het netwerk.

 • Vergroot eventueel de opvraagintervallen.

10250

[Interface]: defecte datapakketten [OK/hoog]

Het percentage defecte datapakketten verandert. Als het percentage defecte datapakketten hoog is, is het netwerk overbelast of de verbinding met de netwerk-switch of DHCP-server (router) verstoord.

Oplossing bij hoog percentage defecte datapakketten:

 • Controleer bij een ethernetverbinding of de netwerkkabel en de netwerkstekkers niet beschadigd zijn en of de netwerkstekkers goed zijn ingestoken.

 • Vergroot eventueel de opvraagintervallen.

 • Reduceer eventueel het aantal apparaten binnen het netwerk.

10251

[Interface]: communicatiestatus verandert naar [OK / waarschuwing / fout / geen verbinding]

De status van de communicatie naar de netwerk-switch of DHCP-server (router) verandert. Eventueel wordt daarnaast een foutmelding weergegeven.

10252

[Interface]: verbinding gestoord

Er is geen geldig signaal op de netwerkleiding aanwezig.

Oplossing:

 • Controleer bij een ethernetverbinding of de netwerkkabel en de netwerkstekkers niet beschadigd zijn en of de netwerkstekkers goed zijn ingestoken.

 • Controleer of de DHCP-server (router) en eventuele switches een foutloze werking aangeven.

10253

[Interface]: verbindingssnelheid verandert naar [100 Mbit / 10 Mbit]

De verbindingssnelheid verandert. De oorzaak voor de status [10 Mbit] kan een defecte stekker, een defecte kabel of het uittrekken of insteken van de netwerkstekkers zijn.

Oplossing bij status [10 Mbit]:

 • Controleer bij een ethernetverbinding of de netwerkkabel en de netwerkstekkers niet beschadigd zijn en of de netwerkstekkers goed zijn ingestoken.

 • Controleer of de DHCP-server (router) en eventuele switches een foutloze werking aangeven.

10254

[Interface]: duplex-modus verandert naar [full / half]

De duplex-modus (gegevenstransmissiemodus) verandert. De oorzaak voor de status [half] kan een defecte stekker, een defecte kabel of het uittrekken of insteken van de netwerkstekkers zijn.

Oplossing bij status [half]:

 • Controleer bij een ethernetverbinding of de netwerkkabel en de netwerkstekkers niet beschadigd zijn en of de netwerkstekkers goed zijn ingestoken.

 • Controleer of de DHCP-server (router) en eventuele switches een foutloze werking aangeven.

10255

[Interface]: Netwerkbel. in orde

De netwerkbelasting ligt na een sterke belasting weer binnen het normale bereik.

10282

[Gebruikersgroep]-login via |protocol| geblokkeerd

Na meerdere foutieve aanmeldpogingen is het aanmelden gedurende een bepaalde tijd geblokkeerd. De gebruikers-login wordt daarbij gedurende 15 minuten geblokkeerd, de Grid Guard-loging gedurende 12 uur.

Oplossing:

 • Wacht tot de aangegeven tijd is afgelopen en probeer u opnieuw aan te melden.

10283

WLAN-module defect

De in de omvormer geïntegreerde WLAN-module is defect.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

10284

Geen WLAN-verbinding mogelijk

De omvormer heeft momenteel geen WLAN-verbinding met het geselecteerde netwerk.

Oplossing:

 • Controleer of de SSID, het WLAN-wachtwoord en de versleutelingsmethode correct zijn ingevoerd. De versleutelingsmethode wordt door uw WLAN-router of WLAN Acces Point toegekend en kan ook daar worden veranderd.

 • Waarborg, dat de WLAN-router of het WLAN Access Point binnen bereik zijn en een optimaal bedrijf signaleren.

 • Als deze melding vaak wordt weergegeven, verbeter dan de WLAN-verbinding door gebruik van een WLAN-versterker.

10285

WLAN-verbinding gemaakt

De verbinding met het geselecteerde WLAN-netwerk is tot stand gebracht.

10286

WLAN-verbinding verloren

De omvormer heeft momenteel geen WLAN-verbinding met het geselecteerde netwerk.

Oplossing:

 • Controleer of de WLAN-router of het WLAN Access Point nog actief is.

 • Waarborg, dat de WLAN-router of het WLAN Access Point binnen bereik zijn en een optimaal bedrijf signaleren.

 • Als deze melding vaak wordt weergegeven, verbeter dan de WLAN-verbinding door gebruik van een WLAN-versterker.

10339

Webconnect geactiveerd

De webconnect-functie is geactiveerd.

10340

Webconnect gedeactiveerd

De webconnect-functie is gedeactiveerd.

10502

Begrenzing arbeidsvermogen AC-frequentie

De omvormer heeft zijn vermogen vanwege een te hoge netfrequentie gereduceerd om de stabiliteit van het net te garanderen.

Oplossing:

 • Controleer zo mogelijk op vaak voorkomende schommelingen in de netfrequentie. Als er vaak schommelingen optreden en deze melding vaak verschijnt, neem dan contact op met de netwerkexploitant en vraag diens toestemming om de bedrijfsparameters van de omvormer te wijzigen. Als de netwerkexploitant zijn toestemming heeft verleend, stem de wijziging van de bedrijfsparameters dan af met de afdeling Service.

10901

Start zelftest |xx|

De zelftest wordt uitgevoerd.

10902

Actuele uitschakelgrens voor de spanningstoenamebeveiliging |xx|

Tussenresultaat van de zelftest

10903

Actuele uitschakelgrens voor de spanningsbewaking onderste maximale drempel |xxx| V

Tussenresultaat van de zelftest

10904

Actuele uitschakelgrens voor de spanningsbewaking bovenste minimale drempel |xxx| V

Tussenresultaat van de zelftest

10905

Actuele uitschakelgrens voor de spanningsbewaking gemiddelde minimale drempel |xxx| V

Tussenresultaat van de zelftest

10906

Actuele uitschakelgrens voor de frequentiebewaking schakelbare maximale drempel |xxx| V

Tussenresultaat van de zelftest

10907

Actuele uitschakelgrens voor de frequentiebewaking schakelbare minimale drempel |xxx| V

Tussenresultaat van de zelftest

10908

Actuele uitschakelgrens voor de frequentiebewaking onderste maximale drempel |xxx| V

Tussenresultaat van de zelftest

10909

Actuele uitschakelgrens voor de frequentiebewaking bovenste minimale drempel |xxx| V

Tussenresultaat van de zelftest

10910

Gemeten uitschakeldrempel voor het lopende testpunt |xxx| |xx|

Tussenresultaat van de zelftest

10911

Normwaarde voor lopende testpunt |xxx| |xx|

Tussenresultaat van de zelftest

10912

Gemeten uitschakeltijd voor het lopende testpunt |xx| s

Tussenresultaat van de zelftest

27103

Param. instellen

De parameters worden gewijzigd.

27104

Parameter ingesteld

De parameters zijn succesvol gewijzigd.

27107

Updatebestand OK

Het gevonden updatebestand is geldig.

27301

Update communicatie

De omvormer voert een update van de communicatiecomponent uit.

27302

Update hoofdcomputer

De omvormer voert een update van de omvormercomponent uit.

27312

Update beëindigd

De omvormer heeft de update succesvol beëindigd.

29001

Inst.code geldig

De ingevoerde Grid Guard-code is geldig. Beveiligde parameters zijn nu ontgrendeld en kunnen worden ingesteld. De parameters worden na 10 terugleveruren automatisch weer geblokkeerd.

29004

Netparam. ongewijz.

Wijziging van de netwerkparameters is niet mogelijk.