Επισκόπηση της περιοχής συνδέσεων


4176522764

Περιοχές συνδέσεων στην κάτω πλευρά του μετατροπέα

Θέση

Ονομασία

A

2 θετικά και 2 αρνητικά βύσματα σύνδεσης DC, είσοδος A

B

1 αρσενικό και 1 θηλυκό βύσμα σύνδεσης DC, είσοδος Β

C

Υποδοχή με προστατευτικό κάλυμμα για σύνδεση επικοινωνίας RS485

D

Υποδοχή δικτύου με προστατευτικό κάλυμμα

E

Υποδοχή με προστατευτικό κάλυμμα για την κεραία WLAN

F

Υποδοχή για τη σύνδεση AC

G

Σημείο σύνδεσης για μια πρόσθετη γείωση