Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα


ειδικευμένο προσωπικό

Προϋποθέσεις:

 • Πρέπει να έχει σχεδιαστεί και εγκατασταθεί σωστά ο διακόπτης προστασίας αγωγών AC.

 • Ο μετατροπέας πρέπει να έχει εγκατασταθεί σωστά.

 • Όλα τα καλώδια πρέπει να έχουν συνδεθεί σωστά.

Διαδικασία:

 1. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη προστασίας αγωγών AC.
 2. 3195129740
 3. Τοποθετήστε τον αποζεύκτη φορτίου DC του μετατροπέα στη θέση Ι.
 4. Και τα 3 LED ανάβουν. Αρχίζει το στάδιο έναρξης.
 5. Στο στάδιο έναρξης του μετατροπέα εγκαθίσταται το επιθυμητό firmware.
 6. Μετά από περ. 90 δευτερόλεπτα σβήνουν ξανά και τα 3 LED.
 7. Το πράσινο LED αρχίζει να αναβοσβήνει και, εάν ο μετατροπέας είναι συνδεδεμένος μέσω Speedwire, αρχίζει επιπρόσθετα να αναβοσβήνει το μπλε LED. Εάν το πράσινο LED εξακολουθεί να αναβοσβήνει ακόμη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, δεν πληρούνται ακόμη οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης για τη λειτουργία τροφοδοσίας. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία τροφοδοσίας, ο μετατροπέας αρχίζει τη λειτουργία τροφοδοσίας και, ανάλογα με τη διαθέσιμη ισχύ, ανάβει μόνιμα ή αναλάμπει το πράσινο LED.
 8. Όταν ανάβει το κόκκινο LED, υπάρχει κάποιο σφάλμα, που πρέπει να αποκατασταθεί Αναζήτηση σφαλμάτων).