Händelsemeddelande


Händelsenummer

Meddelande, orsak och åtgärd

101

102

103

Grid fault

Nätspänningen eller nätimpedansen vid växelriktarens anslutningspunkt är för hög. Växelriktaren har skilts från det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 • Kontrollera att nätspänningen vid växelriktarens anslutningspunkt permanent ligger i det tillåtna området.

  Kontakta nätägaren om nätspänningen ligger utanför det tillåtna området på grund av de lokala nätkraven. Nätägaren måste godkänna en anpassning av spänningen på inmatningspunkten eller en ändring av de övervakade driftsgränserna.

  Kontakta Service om nätspänningen permanent ligger inom tillåtet område men detta meddelande fortsätter att visas.

202

203

205

Grid fault

Det offentliga elnätet är frånskilt, växelströmskabeln är skadad eller nätspänningen vid växelriktarens anslutningspunkt är för låg. Växelriktaren har skilts från det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 • Kontrollera att dvärgbrytaren är tillkopplad.

 • Kontrollera att växelströmskabeln inte skadad och är korrekt ansluten.

 • Kontrollera att landsdataposten är korrekt inställd.

 • Kontrollera att nätspänningen vid växelriktarens anslutningspunkt permanent ligger i det tillåtna området.

  Kontakta nätägaren om nätspänningen ligger utanför det tillåtna området på grund av de lokala nätkraven. Nätägaren måste godkänna en anpassning av spänningen på inmatningspunkten eller en ändring av de övervakade driftsgränserna.

  Kontakta service om nätspänningen konstant ligger inom tillåtet område och detta meddelande fortsätter att visas.

301

Grid fault

Nätspänningens medelvärde under 10 minuter ligger inte i tillåtet område. Nätspänningen eller nätimpedansen vid anslutningspunkten är för hög. Växelriktaren har skilts från det allmänna elnätet för att upprätthålla spänningskvaliteten.

Åtgärd:

 • Kontrollera under matardriften om nätspänningen på växelriktarens anslutningspunkt konstant ligger i det tillåtna området.

  Kontakta nätägaren om nätspänningen ligger utanför det tillåtna området på grund av de lokala nätkraven. Nätägaren måste godkänna en anpassning av spänningen på inmatningspunkten eller en ändring av de övervakade driftsgränserna.

  Kontakta Service om nätspänningen permanent ligger inom tillåtet område men detta meddelande fortsätter att visas.

302

Begr. aktiv effekt Växelspänning

Växelriktaren har minskat effekten på grund av en för hög nätspänning för att säkerställa nätstabiliteten.

Åtgärd:

 • Kontrollera om nätspänningen varierar ofta. Kontakta nätägaren och fråga om denne godkänner en ändring av växelriktarens driftsparametrar om variationer förekommer ofta och detta meddelande visas ofta. Kontakta Service och avtala om en ändring av driftparametrarna om nätägaren godkänt detta.

401

404

Grid fault

Växelriktaren har skilts från det allmänna elnätet. Ett stand-alone-nät eller en mycket stor nätfrekvens ändring identifierades.

Åtgärd:

 • Kontrollera om nätanslutningen har kraftiga, korta frekvensvariationer.

501

Grid fault

Nätfrekvensen ligger utanför det tillåtna området. Växelriktaren har skilts från det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 • Kontrollera om nätfrekvensen varierar ofta.

  Kontakta nätägaren och fråga om denne godkänner en ändring av växelriktarens driftsparametrar om variationer förekommer ofta och detta meddelande visas ofta.

  Kontakta Service och avtala om en ändring av driftparametrarna om nätägaren godkänt detta.

601

Grid fault

Växelriktaren har registrerat en otillåten hög likströmsandel i elnätet.

Åtgärd:

 • Kontrollera likströmsandelen i nätanslutningen.

 • Kontakta nätägaren och fråga om gränsvärdet för övervakning av växelriktaren kan höjas om detta meddelande visas ofta.

701

Frequency not permitted > Check parameter

Nätfrekvensen ligger utanför det tillåtna området. Växelriktaren har skilts från det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 • Kontrollera om nätfrekvensen varierar ofta.

  Kontakta nätägaren och fråga om denne godkänner en ändring av växelriktarens driftsparametrar om variationer förekommer ofta och detta meddelande visas ofta.

  Kontakta Service och avtala om en ändring av driftparametrarna om nätägaren godkänt detta.

901

PE-anslutning saknas > Kontrollera anslutningen

PE är inte korrekt ansluten.

Åtgärd:

 • Kontrollera att PE är korrekt ansluten.

1001

L / N swapped > Check connection

Anslutningen för L och N förväxlade.

Åtgärd:

 • Se till att L och N är korrekt anslutna.

1101

Installation fault > Check connection

Till N är en andra fas ansluten.

Åtgärd:

 • Anslut neutralledaren till N.

1302

Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check grid and fuses

L eller N ej ansluten.

Åtgärd:

 • Se till att L och N är anslutna.

 • Kontrollera att dvärgbrytaren är tillkopplad.

 • Kontrollera att växelströmskabeln inte skadad och är korrekt ansluten.

1501

Störning återanslutning nät

Den ändrade landsdataposten eller värdet för en parameter som har ställts in uppfyller inte de lokala förutsättningarna. Växelriktaren kan inte anslutas till det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 • Kontrollera att landsdataposten är korrekt inställd. Välj då parametern Set country standard och kontrollera värdet.

3301

3302

3303

Unstable operation

Försörjningen vid likströmsingången räcker inte för stabil drift av växelriktaren. Växelriktaren kan inte anslutas till det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 • Kontrollera att PV-generatorn är korrekt dimensionerad.

 • Se till att PV-generatorn inte är täckt av snö eller skuggas på annat sätt.

 • Se till att PV-generatorn är felfri.

3401

3402

3407

DC overvoltage > Disconnect generator

Överspänning vid likströmsingången. Växelriktaren kan förstöras.

Detta meddelande visas dessutom genom att lysdioderna blinkar snabbt.

Åtgärd:

 • Gör växelriktaren spänningsfri direkt.

 • Kontrollera att likströmsspänningen ligger under max. ingångsspänning för växelriktaren. Anslut likströmskontakten till växelriktaren på nytt när likströmsspänningen ligger under max. ingångsspänning för växelriktaren.

 • Kontrollera att PV-generatorn är korrekt dimensionerad eller kontakta installatören av PV-generatorn om likströmsspänningen ligger över den maximala ingångsspänningen för växelriktaren.

 • Kontakta Service om detta meddelande visas ofta.

3501

Isoleringsfel > Kontrollera generator

Växelriktaren har registrerat ett jordfel i PV-generatorn.

Åtgärd:

 • Kontrollera om PV-anläggningen har jordslutning.

3701

Residual current too high > Check generator

Växelriktaren har registrerat en felström på grund av kortvarig jordning av PV-generatorn.

Åtgärd:

 • Kontrollera om PV-anläggningen har jordslutning.

3801

3802

3805

DC overcurrent > Check generator

Överström vid likströmsingången. Växelriktaren avbryter kortvarigt inmatningen.

Åtgärd:

 • Kontrollera att PV-generatorn är korrekt dimensionerad och ansluten om detta meddelande upprepas flera gånger.

3901

3902

Waiting for DC start conditions > Start conditions not met

Förutsättningarna för inmatning till det allmänna elnätet är ännu inte uppfyllda.

Åtgärd:

 • Se till att PV-generatorn inte är täckt av snö eller skuggas på annat sätt.

 • Vänta på högre instrålning.

 • Höj gränsspänningen för att starta inmatningen om detta meddelande ofta visas under morgontimmarna. Ändra parametern Critical voltage to start feed-in.

 • Kontrollera att PV-generatorn är korrekt dimensionerad om detta meddelande ofta visas vid medelhög instrålning.

4011

Bridged strings determined

Likströmsingångarna A och B är parallellkopplade.

4012

No bridged strings determined

Likströmsingångarna A och B är inte parallellkopplade.

6002-6412

Self diagnosis > Interference of device

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

6501

6502

6509

Self diagnosis > Overtemperature

Växelriktaren har frånkopplats på grund av för hög temperatur.

Åtgärd:

 • Rengör kylflänsarna på husets baksida och ventilationskanalerna på ovansidan med en mjuk borste.

 • Kontrollera att växelriktaren är tillräckligt ventilerad.

 • Se till av omgivningstemperaturen inte överskrider +40 °C.

 • Se till att växelriktaren inte utsätts för direkt solstrålning.

6512

Minimal drifttemperatur underskriden

Växelriktaren matar till det allmänna elnätet igen först från en temperatur på -25 °C.

6602

6603

6604

Self diagnosis > Overload

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

6801

6802

Self diagnosis > Input A defective

Åtgärd:

 • Kontrollera om en sträng är ansluten till ingång A.

 • Kontakta Service.

6901

6902

Self diagnosis > Input B defective

Åtgärd:

 • Kontrollera om en sträng är ansluten till ingång B.

 • Kontakta Service.

6701

6702

Kommunikation störd

Fel i kommunikationsprocessen, växelriktaren fortsätter dock att mata. Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta service om detta meddelande visas ofta.

7102

Parameterfil hittades inte eller defekt

Parameterfilen hittades inte eller är defekt. Uppdateringen misslyckades. Växelriktaren fortsätter att mata.

Åtgärd:

 • Kopiera parameterfilen till den korrekta mappen en gång till.

7105

Ställa in parametrar har inte utförts

Parametrar kunde inte ställas in via minneskortet. Växelriktaren fortsätter att mata.

Åtgärd:

 • Se till att parametrarna är korrekt inställda.

 • Se till att SMA Grid Guard-koden finns.

7106

Uppdateringsfil defekt

Uppdateringsfilen är defekt. Uppdateringen misslyckades. Växelriktaren fortsätter att mata.

7110

Ingen uppdateringsfil hittades

Ingen ny uppdateringsfil hittades på SD-kortet. Uppdateringen misslyckades. Växelriktaren fortsätter att mata.

7112

Kopieringen av uppdateringsfilen har utförts

7113

Minneskortet är fullt eller skrivskyddat

7201

7202

Ej möjligt att spara data

7303

Uppdatering huvuddator har inte utförts

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

7320

Utrustningen har uppdaterats

Uppdatering av firmware har avslutats.

7330

Conditionkontroll har inte utförts

Kontrollen av uppdateringsvillkoren har utförts. Uppdateringspaket för firmware är lämpat för den här växelriktaren.

7331

Uppdateringstransport startad

Uppdateringsfil kopieras.

7332

Uppdateringstransport har utförts

Uppdateringsfilen har kopierats till växelriktarens internminne.

7333

Uppdateringstransport har inte utförts

Uppdateringsfilen kunde inte kopieras till växelriktarens internminne. Vid en anslutning till växelriktaren via WLAN kan en dålig anslutningskvalitet vara orsaken.

Åtgärd:

 • Försök att uppdatera igen.

 • Vid WLAN-anslutning: Förbättra WLAN-anslutningskvaliteten (t.ex. WLAN-förstärkare) eller skapa anslutning via ethernet till växelriktaren.

 • Om det här meddelandet visas igen, kontakta service.

7341

Uppdatering Bootloader

Växelriktaren uppdaterar Bootloader.

7342

Uppdatering Bootloader har inte utförts

Uppdateringen av Bootloader misslyckades.

Åtgärd:

 • Försök att uppdatera igen.

 • Om det här meddelandet visas igen, kontakta service.

7347

Inkompatibel fil

Konfigurationsfilen är inte lämpad för den här växelriktaren.

Åtgärd:

 • Se till att den valda konfigurationsfilen är lämpad för den här växelriktaren.

 • Försök att importera igen.

7348

Felaktigt filformat

Konfigurationsfilen har inte rätt format eller är skadad.

Åtgärd:

 • Se till att den valda konfigurationsfilen har rätt format och inte är skadad.

 • Försök att importera igen.

7349

Fel inloggningsbehörighet för konfigurationsfil

Nödvändig användarbehörighet saknas för att kunna importera en konfigurationsfil.

Åtgärd:

 • Logga in som installatör.

 • Importera konfigurationsfilen igen.

7350

Överföring av en konfigurationsfil har startat

Konfigurationsfilen överförs.

7351

Uppdatering WLAN

Växelriktaren genomför en uppdatering av WLAN-modulen.

7352

Uppdatering WLAN har inte utförts

Uppdateringen av WLAN-modulen misslyckades.

Åtgärd:

 • Försök att uppdatera igen.

 • Om det här meddelandet visas igen, kontakta service.

7353

Uppdatering tidzondatabas

Växelriktaren uppdaterar tidzondatabasen.

7354

Uppdatering tidzondatabas har inte utförts

Uppdateringen av tidzondatabasen misslyckades.

Åtgärd:

 • Försök att uppdatera igen.

 • Om det här meddelandet visas igen, kontakta service.

7355

Uppdatering WebUI

Växelriktaren uppdaterar användargränssnittet för växelriktaren.

7356

Uppdatering WebUI har inte utförts

Uppdateringen av användargränssnittet för växelriktaren misslyckades.

Åtgärd:

 • Försök att uppdatera igen.

 • Om det här meddelandet visas igen, kontakta service.

7500-7501

Fläktfel > Kontrollera inverter elektronik och ventilation

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

7619

Störning i kommunikationen till mätaranordningen > Kontrollera kommunikationen till mätaren

Växelriktaren tar inte emot data från energimätaren.

Åtgärd:

 • Se till att energimätaren är korrekt integrerad i samma nätverk som växelriktaren (se anvisningen till energimätaren).

 • Vid WLAN-anslutning: Förbättra WLAN-anslutningskvaliteten (t.ex. genom WLAN-förstärkare) eller växelriktare via ethernet till DHCP-servern (router).

7702

Utrustningsfel

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

8003

Begr. aktiv effekt temperatur

Växelriktaren har reducerat sin effekt på grund av för hög temperatur under mer än 10 minuter.

Åtgärd:

 • Rengör kylflänsarna på husets baksida och ventilationskanalerna på ovansidan med en mjuk borste.

 • Kontrollera att växelriktaren är tillräckligt ventilerad.

 • Se till av omgivningstemperaturen inte överskrider +40 °C.

 • Se till att växelriktaren inte utsätts för direkt solstrålning.

8101-8104

Störning kommunikation

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

9002

SMA Grid Guard-koden ogiltig

Den angivna SMA Grid Guard-koden är felaktig. Parametrarna är fortfarande låsta och kan inte ändras.

Åtgärd:

 • Ange rätt SMA Grid Guard-kod.

9003

Grid parameter locked

Nätparametrarna är nu spärrade för ändringar. För att kunna göra ändringarna i nätparametrarna måste du från och med nu logga in med SMA Grid Guard-koden.

9005

Ändringar av nätparametrarna ej möjligt > Säkerställ likströmsförsörjning

Detta fel kan ha följande orsaker:

 • Parametrarna som ska ändras är skyddade.

 • Likströmspänningen på likströmsingången räcker inte till för att driva huvuddatorn.

Åtgärd:

 • Ange SMA Grid Guard-koden.

 • Se till att det finns minst en likströmstartspänning (grön lysdiod blinkar, pulserar eller lyser).

9007

Avbrott egendiagnos

Egendiagnosen (endast för Italien) avbröts.

Åtgärd:

 • Se till att växelströmanslutningen är korrekt.

 • Starta egendiagnosen igen.

10108

Tidsinställning görs/gammal tid

10109

Tidsinställning görs/ny tid

10110

Tidsynkronisering misslyckades: |tn0|

Ingen tidsinformation kunde hämtas från den inställda NTP-servern.

Åtgärd:

 • Se till att NTP-servern är korrekt konfigurerad.

 • Se till att växelriktaren är integrerad i ett lokalt nätverk med internetanslutning.

10118

Parameteruppladdning avslutad

Konfigurationsfilen har laddats.

10248

[Gränssnitt]: Nätverk stark belastat

Nätverket är starkt belastat. Datautbytet mellan enheterna görs inte optimalt och med stark tidsfördröjning.

Åtgärd:

 • Öka avläsningsintervallerna.

 • Minska eventuellt antal enheter i nätverket.

10249

[Gränssnitt]: Nätverk överbelastat

Nätverket är överbelastat. Inget datautbyte sker mellan enheterna.

Åtgärd:

 • Minska antalet enheter i nätverket.

 • Öka eventuellt intervallerna för dataavläsning.

10250

[Gränssnitt]: Paketfelfrekvens [ok/hög]

Paketfelfrekvensen ändras. Om paketfelfrekvensen är hög, är nätverket överbelastat eller anslutningen till nätverksswitchen eller DHCP-servern (router) störd.

Åtgärd vid hög paketfelfrekvens:

 • Se till att nätverkskabeln och nätverkskontakten inte är skadade vid en ethernet-anslutning och att nätverkskontakterna är rätt isatta.

 • Öka eventuellt intervallerna för dataavläsning.

 • Minska eventuellt antal enheter i nätverket.

10251

[Gränssnitt]: Kommunikationsstatus går till [OK/varning/fel/ej ansluten]

Kommunikationsstatusen till nätverksswitchen eller DHCP-servern (routern) ändras. Eventuellt visas även ett felmeddelande.

10252

[Gränssnitt]: Störning i anslutning

Det finns ingen giltig signal i nätverkverksledningen.

Åtgärd:

 • Se till att nätverkskabeln och nätverkskontakten inte är skadade vid en ethernet-anslutning och att nätverkskontakterna är rätt isatta.

 • Se till att DHCP-servern (router) och eventuella switchar signalerar felfri drift.

10253

[Gränssnitt]: Anslutningshastighet går till [100 Mbit/10 Mbit]

Anslutningshastigheten ändras. Orsaken för statusen [10 Mbit] kan vara en defekt kontakt, en defekt kabel eller att nätverkskontakterna har dragits ut och satts in.

Åtgärd vid status [10 Mbit]:

 • Se till att nätverkskabeln och nätverkskontakten inte är skadade vid en ethernet-anslutning och att nätverkskontakterna är rätt isatta.

 • Se till att DHCP-servern (router) och eventuella switchar signalerar felfri drift.

10254

[Gränssnitt]: Duplex-läge går till [Full/Half]

Duplex-läget (dataöverföringsläget) ändras. Orsaken för statusen [Half] kan vara en defekt kontakt, en defekt kabel eller att nätverkskontakterna har dragits ut och satts in.

Åtgärd vid status [Half]:

 • Se till att nätverkskabeln och nätverkskontakten inte är skadade vid en ethernet-anslutning och att nätverkskontakterna är rätt isatta.

 • Se till att DHCP-servern (router) och eventuella switchar signalerar felfri drift.

10255

[Gränssnitt]: nätverkslast OK

Nätverkslasten är i ett normalt intervall igen efter en stark belastning.

10282

[Användargrupp]-inloggning via [Protokoll] spärrad

Efter flera felaktiga inloggningsförsök är inloggningen spärrad för en begränsad tid. Användarinloggningen spärras då under 15 minuter, Grid Guard-inloggningen under 12 timmar.

Åtgärd:

 • Vänta tills den angivna tiden har gått och försök att logga in igen.

10283

WLAN-modul defekt

WLAN-modulen integrerad i växelriktaren är defekt.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

10284

Ingen WLAN-anslutning möjlig

Växelriktaren har just nu ingen WLAN-anslutning till det valda nätverket.

Åtgärd:

 • Se till att SSID, WLAN-lösenord och krypteringsmetod har angivits korrekt. Krypteringsmetoden föreges av din WLAN-router eller WLAN Access Point och kan även ändras där.

 • Se till att WLAN-router eller WLAN Access Point är inom räckvidd och signalerar en felfri drift.

 • Om det här meddelandet visas ofta, förbättra WLAN-anslutningen genom att använda en WLAN-förstärkare.

10285

WLAN-anslutning har skapats

Anslutningen till det valda WLAN-nätverket har skapats.

10286

WLAN-anslutning har tappats

Växelriktaren har tappat WLAN-anslutningen till det valda nätverket.

Åtgärd:

 • Se till att WLAN-router eller WLAN Access Point fortfarande är aktiva.

 • Se till att WLAN-router eller WLAN Access Point är inom räckvidd och signalerar en felfri drift.

 • Om det här meddelandet visas ofta, förbättra WLAN-anslutningen genom att använda en WLAN-förstärkare.

10339

Webconnect aktiverat

Webconnect-funktionen aktiverades.

10340

Webconnect deaktiverat

Webconnect-funktionen deaktiverades.

10502

Begr. aktiv effekt växelströmfrekvens

Växelriktaren har minskat effekten på grund av en för hög nätfrekvens för att säkerställa nätstabiliteten.

Åtgärd:

 • Kontrollera om nätfrekvensen varierar ofta. Kontakta nätägaren och fråga om denne godkänner en ändring av växelriktarens driftsparametrar om variationer förekommer ofta och detta meddelande visas ofta. Kontakta Service och avtala om en ändring av driftparametrarna om nätägaren godkänt detta.

10901

Starta egendiagnos |xx|

Egendiagnosen utförs.

10902

Aktuell frånkopplingsgräns för spänningsökningsskyddet |xxx| V

Preliminärt resultat för egendiagnosen

10903

Aktuell frånkopplingsgräns för spänningsövervakningen nedre maximitröskel |xxx| V

Preliminärt resultat för egendiagnosen

10904

Aktuell frånkopplingsgräns för spänningsövervakningen övre minimitröskel |xxx| V

Preliminärt resultat för egendiagnosen

10905

Aktuell frånkopplingsgräns för spänningsövervakningen medelstor minimitröskel |xxx| V

Preliminärt resultat för egendiagnosen

10906

Aktuell frånkopplingsgräns för frekvensövervakningen kopplingsbar maximitröskel |xxx| Hz

Preliminärt resultat för egendiagnosen

10907

Aktuell frånkopplingsgräns för frekvensövervakningen kopplingsbar minimitröskel |xxx| Hz

Preliminärt resultat för egendiagnosen

10908

Aktuell frånkopplingsgräns för frekvensövervakningen nedre maximitröskel |xxx| Hz

Preliminärt resultat för egendiagnosen

10909

Aktuell frånkopplingsgräns för frekvensövervakningen övre minimitröskel |xxx| Hz

Preliminärt resultat för egendiagnosen

10910

Uppmätt frånkopplingströskel för den pågående testpunkten |xxx| |xx|

Preliminärt resultat för egendiagnosen

10911

Normvärde för den pågående testpunkten |xxx| |xx|

Preliminärt resultat för egendiagnosen

10912

Uppmätt frånkopplingstid för den pågående testpunkten |xx| s

Preliminärt resultat för egendiagnosen

27103

Sätt parameter

Ändringen av parametern läggs in.

27104

Parametrar har ställts in

Ändringen av parametern har utförts.

27107

Update file OK

Den hittade uppdateringsfilen är ogiltig.

27301

Update communication

Växelriktaren uppdaterar kommunikationskomponenterna.

27302

Update main CPU

Växelriktaren uppdaterar växelriktarkomponenterna.

27312

Update completed

Växelriktaren har avslutat uppdateringen.

29001

Inst. code valid

Den angivna Grid Guard-koden är giltig. De skyddade parametrarna är upplåsta och parametrarna kan ställas in. Parametrarna spärras automatiskt på nytt efter 10 inmatningstimmar.

29004

Grid parameter unchanged

Nätparametrarna kan inte ändras.