Ρύθμιση συνόλου δεδομένων χώρας


ειδικευμένο προσωπικό

Ο μετατροπέας ρυθμίζεται από το εργοστάσιο σε ένα γενικής ισχύος σύνολο δεδομένων χώρας. Πρέπει να προσαρμόσετε το σύνολο δεδομένων χώρας για το σημείο εγκατάστασης.

Το σύνολο δεδομένων χώρας πρέπει να έχει ρυθμισθεί σωστά

Η επιλογή ενός συνόλου δεδομένων χώρας που δεν ισχύει για τη χώρα και το σκοπό χρήσης, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην εγκατάσταση και προβλήματα με τον πάροχο του δικτύου. Κατά την επιλογή του συνόλου δεδομένων χώρας λαμβάνετε σε κάθε περίπτωση υπόψη τα πρότυπα και τις οδηγίες που ισχύουν επιτόπου, καθώς και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης (π. χ. μέγεθος της εγκατάστασης, σημείο σύνδεσης δικτύου).

  1. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια πρότυπα και ποιες οδηγίες ισχύουν για τη χώρα σας ή τον δικό σας σκοπό χρήσης, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου.

Αλλαγή των ονομάτων και των μονάδων μέτρησης παραμέτρων δικτύου για την εκπλήρωση των κανονισμών σύνδεσης στο δίκτυο σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/631 (με ισχύ από 27.04.2019)

Για την εκπλήρωση των κανονισμών σύνδεσης στο δίκτυο της ΕΕ (με ισχύ από 27.04.2019) έγινε αλλαγή των ονομάτων και των μονάδων μέτρησης παραμέτρων δικτύου. Η αλλαγή ισχύει από την έκδοση firmware ≥ 3.00.00.R, εάν είναι ρυθμισμένο ένα σύνολο δεδομένων χώρας για την εκπλήρωση των κανονισμών σύνδεσης στο δίκτυο της ΕΕ (σε ισχύ από 27.04.2019). Η αλλαγή δεν αφορά τα ονόματα και τις μονάδες μέτρησης παραμέτρων δικτύου σε μετατροπείς με έκδοση firmware ≤ 2.99.99.R και επομένως εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτό ισχύει επίσης από την έκδοση firmware ≥ 3.00.00.R, εάν είναι ρυθμισμένο ένα σύνολο δεδομένων χώρας, το οποίο ισχύει για χώρες εκτός ΕΕ.

Η βασική διαδικασία για την τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας).

Διαδικασία:

  • Στην ομάδα παραμέτρων Επιτήρηση δικτύου > Επιτήρηση δικτύου επιλέξτε την παράμετρο Ρύθμιση προτύπου χώρας και ρυθμίστε το επιθυμητό σύνολο δεδομένων χώρας.