Ρύθμιση ονομαστικού ρεύματος διαρροής του διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαρροής


ειδικευμένο προσωπικό

Όταν χρησιμοποιείται μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής με ονομαστικό ρεύμα διαρροής 30 mA, πρέπει να ρυθμίσετε το ονομαστικό ρεύμα διαρροής στα 30 mA. Ο μετατροπέας μειώνει έτσι τα ρεύματα διαφυγής που οφείλονται στη λειτουργία και αποτρέπει την λανθασμένη ενεργοποίηση της διάταξης προστασίας από ρεύματα διαρροής (περισσότερες πληροφορίες βλέπε Τεχνικές πληροφορίες. «Χωρητικά ρεύματα διαφυγής» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

Η βασική διαδικασία για την τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας).

Διαδικασία:

  • Επιλέξτε την παράμετρο Προσαρμογή RCD και ρυθμίστε την στην τιμή 30 mA.