Hændelsesmeldinger


Hændelsesnummer

Melding, årsag og afhjælpning

101

102

103

Grid fault

Netspændingen eller netimpendansen på omformerens tilslutningspunkt er for høj. Omformeren er blevet koblet fra det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, om netspændingen på omformerens tilslutningspunkt konstant befinder sig inden for det tilladte område.

  Hvis netspændingen befinder sig uden for det tilladte område som følge af lokale netbetingelser, skal der tages kontakt til netudbyderen. I den forbindelse skal netudbyderen acceptere en tilpasning af spændingen på tilførselspunktet eller ændring af de overvågede driftsgrænser.

  Hvis netspændingen permanent befinder sig i det tilladte område, og denne fejlmelding fortsat vises, skal Service kontaktes.

202

203

205

Grid fault

Det offentlige elnet er frakoblet, AC-kablet er beskadiget, eller netspændingen på omformerens tilslutningspunkt er for lav. Omformeren er blevet koblet fra det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at belastningsafbryderen er slået til.

 • Kontrollér, at AC-kablet ikke er beskadiget, og at det er tilsluttet korrekt.

 • Kontrollér, at landedataposten er indstillet korrekt.

 • Kontrollér, om netspændingen på omformerens tilslutningspunkt konstant befinder sig inden for det tilladte område.

  Hvis netspændingen befinder sig uden for det tilladte område som følge af lokale netbetingelser, skal der tages kontakt til netudbyderen. I den forbindelse skal netudbyderen acceptere en tilpasning af spændingen på tilførselspunktet eller ændring af de overvågede driftsgrænser.

  Hvis netspændingen permanent befinder sig i det tilladte område, og denne melding fortsat vises, skal Service kontaktes.

301

Grid fault

Netspændingens 10-minuts-middelværdi har forladt det tilladte område. Netspændingen eller netimpendansen på tilslutningspunktet er for høj. Omformeren kobler fra det offentlige elnet for at overholde spændingskvaliteten.

Afhjælpning:

 • Kontrollér under tilførselsdriften, om netspændingen på omformerens tilslutningspunkt konstant befinder sig inden for det tilladte område.

  Hvis netspændingen befinder sig uden for det tilladte område som følge af lokale netbetingelser, skal der tages kontakt til netudbyderen. I den forbindelse skal netudbyderen acceptere en tilpasning af spændingen på tilførselspunktet eller ændring af de overvågede driftsgrænser.

  Hvis netspændingen permanent befinder sig i det tilladte område, og denne fejlmelding fortsat vises, skal Service kontaktes.

302

Active power limitation AC voltage

Omformeren har reduceret sin effekt på grund af en for høj netspænding for at sikre netstabiliteten.

Afhjælpning:

 • Kontrollér så vidt muligt netspændingen for hyppige udsving. Hvis der forekommer mange udsving, og denne melding vises tit, så spørg netudbyderen, om netudbyderen accepterer en ændring af omformerens driftsparametre. Hvis netudbyderen accepterer, så aftal ændringerne af driftsparametrene med Service.

401

404

Grid fault

Omformeren er blevet koblet fra det offentlige elnet. Der blev registreret et ønet eller en meget stor ændring af netfrekvensen.

Afhjælpning:

 • Kontrollér nettilslutningen for kraftige, kortvarige frekvenssvingninger.

501

Grid fault

Netfrekvensen ligger uden for det tilladte område. Omformeren er blevet koblet fra det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 • Kontrollér så vidt muligt netfrekvensen for hyppige udsving.

  Hvis der forekommer mange udsving, og denne melding vises tit, så spørg netudbyderen, om netudbyderen accepterer en ændring af omformerens driftsparametre.

  Hvis netudbyderen accepterer, så aftal ændringerne af driftsparametrene med Service.

601

Grid fault

Omformeren har konstateret en ikke-tilladt høj jævnstrømsandel i netstrømmen.

Afhjælpning:

 • Kontrollér nettilslutningen for jævnstrømsandel.

 • Hvis denne melding vises tit, så spørg netudbyderen om, hvorvidt grænseværdien for overvågningen på omformeren må forøges.

701

Frq. not permitted > Check parameter

Netfrekvensen ligger uden for det tilladte område. Omformeren er blevet koblet fra det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 • Kontrollér så vidt muligt netfrekvensen for hyppige udsving.

  Hvis der forekommer mange udsving, og denne melding vises tit, så spørg netudbyderen, om netudbyderen accepterer en ændring af omformerens driftsparametre.

  Hvis netudbyderen accepterer, så aftal ændringerne af driftsparametrene med Service.

901

PE conn. missing > Check connection

PE er ikke tilsluttet korrekt.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at PE'en er tilsluttet korrekt.

1001

L / N swapped > Check connection

Der er byttet om på tilslutningen af L og N.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at L og N er korrekt tilsluttet.

1101

Installation fault > Check connection

Der er tilsluttet en ekstra fase til N.

Afhjælpning:

 • Tilslut den neutrale leder til N.

1302

Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check grid and fuses

L eller N ikke tilsluttet.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at L og N er tilsluttet.

 • Kontrollér, at belastningsafbryderen er slået til.

 • Kontrollér, at AC-kablet ikke er beskadiget, og at det er tilsluttet korrekt.

1501

Reconnection fault grid

Den ændrede landedatapost eller en indstillet driftsparameters værdi er ikke i overensstemmelse med de lokale krav. Omformeren kan ikke kobles op til det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at landedataposten er indstillet korrekt. Vælg dertil parameteren Set country standard, og kontrollér værdi.

3301

3302

3303

Unstable operation

Forsyningen ved omformerens DC-indgang er ikke tilstrækkelig til en stabil drift. Omformeren kan ikke kobles op til det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at PV-generatoren er dimensioneret korrekt.

 • Kontrollér, at PV-generatoren ikke er tildækket af sne eller på anden måde i skygge.

 • Kontrollér, at PV-generatoren er fejlfri.

3401

3402

3407

DC overvoltage > Disconnect generator

Overspænding på DC-indgangen. Omformeren kan blive ødelagt.

Denne melding signaleres desuden af, at LED'erne blinker hurtigt.

Afhjælpning:

 • Afbryd straks spændingen til omformeren.

 • Kontrollér, om DC-spændingen ligger under omformerens maks. indgangsspænding. Hvis DC-spændingen ligger under omformerens maksimale indgangsspænding, skal DC-stikforbinderne tilsluttes til omformeren igen.

 • Hvis DC-spændingen ligger over omformerens maksimale indgangsspænding, skal det kontrolleres, at PV-generatoren er dimensioneret korrekt, eller installatøren af PV-generatoren skal kontaktes.

 • Hvis denne melding vises tit, skal Service kontaktes.

3501

Insulation failure > Check generator

Omformeren har konstateret en jordslutning i PV-generatoren.

Afhjælpning:

 • Kontrollér PV-anlægget for jordslutning.

3701

Residual current too high > Check generator

Omformeren har registreret en fejlstrøm som følge af kortvarig jordforbindelse i PV-generatoren.

Afhjælpning:

 • Kontrollér PV-anlægget for jordslutning.

3801

3802

3805

DC overcurrent > Check generator

Overstrøm på DC-indgangen. Omformeren afbryder tilførslen kortvarigt.

Afhjælpning:

 • Hvis denne melding vises tit, skal det kontrolleres, at PV-generatoren er dimensioneret og tilsluttet korrekt.

3901

3902

Waiting for DC start conditions > Start conditions not met

Betingelserne for tilførsel til det offentlige elnet er endnu ikke opfyldt.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at PV-generatoren ikke er tildækket af sne eller på anden måde i skygge.

 • Vent på en højere indstråling.

 • Hvis denne melding vises tit om morgenen, skal grænsespændingen for start af tilførslen forøges. Det gøres ved at ændre parameteren Critical voltage to start feed-in.

 • Hvis denne melding vises tit ved mellem-indstråling, skal det kontrolleres, at PV‑generatoren er dimensioneret korrekt.

4011

Bridged strings determined

DC-indgangene A og B er koblet parallelt.

4012

No bridged strings determined

DC-indgangene A og B er ikke koblet parallelt.

6002-6412

Self diagnosis > Interference of device

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

6501

6502

6509

Self diagnosis > Overtemperature

Omformeren er frakoblet som følge af for høj temperatur.

Afhjælpning:

 • Rengør køleribberne på bagsiden af kabinettet og ventilationskanalerne på oversiden med en blød børste.

 • Kontrollér, at omformeren får tilstrækkelig ventilation.

 • Kontrollér, at omgivelsestemperaturen +40 °C ikke overskrides.

 • Kontrollér, at omformeren ikke er udsat for direkte solindstråling.

6512

Minimum operating temperature not reached

Omformeren tilfører først til det offentlige elnet igen fra en temperatur på -25 °C.

6602

6603

6604

Self diagnosis > Overload

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

6801

6802

Self diagnosis > Input A defective

Afhjælpning:

 • Kontrollér, om en string er tilsluttet indgang A.

 • Kontakt Service.

6901

6902

Self diagnosis > Input B defective

Afhjælpning:

 • Kontrollér, om en string er tilsluttet indgang B.

 • Kontakt Service.

6701

6702

Communication disturbed

Fejl i kommunikationsprocessoren, omformeren fortsætter dog tilførslen. Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service, hvis denne melding vises tit.

7102

Parameter file not found or defective

Parameterfilen blev ikke fundet eller er defekt. Opdateringen mislykkedes. Omformeren fortsætter tilførslen.

Afhjælpning:

 • Kopiér parameterfilen til den rigtige mappe igen.

7105

Param. setting failed

Parametrene kunne ikke indstilles via hukommelseskortet. Omformeren fortsætter tilførslen.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at parametrene er indstillet korrekt.

 • Kontrollér, at SMA Grid Guard-koden findes.

7106

Update file defect.

Opdateringsfilen er defekt. Opdateringen mislykkedes. Omformeren fortsætter tilførslen.

7110

No update file found

Der blev ikke fundet nogen ny opdateringsfil på SD-kortet. Opdateringen mislykkedes. Omformeren fortsætter tilførslen.

7112

Update file successfully copied

7113

The memory card is full or write-protected

7201

7202

Data storage not possible

7303

Update main CPU failed

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

7320

The device was successfully updated

Firmware-opdateringen er gennemført.

7330

Condition test failed

Kontrollen af opdateringsbetingelserne er gennemført med succes. Firmware-opdateringspakken er egnet til denne omformer.

7331

Update transport started

Opdateringsfilen kopieres.

7332

Update transport successful

Opdateringsfilen blev kopieret til omformerens interne hukommelse.

7333

Update transport failed

Opdateringsfilen kunne ikke kopieres til omformerens interne hukommelse. Hvis omformeren er forbundet via WLAN, kan en dårlig forbindelseskvalitet være årsagen.

Afhjælpning:

 • Forsøg en opdatering igen.

 • Ved WLAN-forbindelse: Sørg for at forbedre WLAN-forbindelseskvaliteten (f.eks. med en WLAN-forstærker), eller etablér forbindelsen til omformeren via ethernet.

 • Kontakt Service , hvis denne melding vises igen.

7341

Update Bootloader

Omformeren udfører en opdatering af bootloaderen.

7342

Update Bootloader failed

Opdateringen af bootloaderen mislykkedes.

Afhjælpning:

 • Forsøg en opdatering igen.

 • Kontakt Service , hvis denne melding vises igen.

7347

Incompatible file

Konfigurationsfilen er ikke egnet til denne omformer.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at den valgte konfigurationsfil er egnet til denne omformer.

 • Forsøg en import igen.

7348

Incorrect file format

Konfigurationsfilen svarer ikke til det påkrævede format eller er beskadiget.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at den valgte konfigurationsfil svarer til det påkrævede format og ikke er beskadiget.

 • Forsøg en import igen.

7349

Incorrect login rights for configuration file

De nødvendige brugerrettigheder til at kunne importere en konfigurationsfil findes ikke.

Afhjælpning:

 • Log på som Installer.

 • Importér konfigurationsfilen igen.

7350

Transfer of a configuration file has started

Konfigurationsfilen overføres.

7351

Update WLAN

Omformeren udfører en opdatering af WLAN-modulet.

7352

Update WLAN failed

Opdateringen af WLAN-modulet mislykkedes.

Afhjælpning:

 • Forsøg en opdatering igen.

 • Kontakt Service , hvis denne melding vises igen.

7353

Update time zone database

Omformeren udfører en opdatering af tidszonedatabasen.

7354

Update of time zone database not successful

Opdateringen af tidszonedatabasen mislykkedes.

Afhjælpning:

 • Forsøg en opdatering igen.

 • Kontakt Service , hvis denne melding vises igen.

7355

Update WebUI

Omformeren udfører en opdatering af omformerens brugerflade.

7356

Update WebUI failed

Opdateringen af omformerens brugerflade mislykkedes.

Afhjælpning:

 • Forsøg en opdatering igen.

 • Kontakt Service , hvis denne melding vises igen.

7500-7501

Fan fault > Check inverter electr. and fan

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

7619

Communication fault with meter unit > Check communication to counter

Omformeren modtager ikke data fra energimåleren.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at energimåleren er integreret i det samme netværk som omformeren (se vejledningen til energimåleren).

 • Ved WLAN-forbindelse: Sørg for at forbedre WLAN-forbindelseskvaliteten (f.eks. med en WLAN-forstærker), eller forbind med DHCP-serveren (router) via ethernet.

7702

Interference device

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

8003

Active power limitation temperature

Omformeren har reduceret sin effekt på grund af for høj temperatur i mere end 10 min.

Afhjælpning:

 • Rengør køleribberne på bagsiden af kabinettet og ventilationskanalerne på oversiden med en blød børste.

 • Kontrollér, at omformeren får tilstrækkelig ventilation.

 • Kontrollér, at omgivelsestemperaturen +40 °C ikke overskrides.

 • Kontrollér, at omformeren ikke er udsat for direkte solindstråling.

8101-8104

Communication disturbed

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

9002

SMA Grid Guard code invalid

Den indtastede SMA Grid Guard-kode er ikke korrekt. Parametrene er fortsat beskyttede og kan ikke ændres.

Afhjælpning:

 • Indtast den korrekte SMA Grid Guard‑kode.

9003

Grid parameter locked

Netparametrene er nu spærret for ændringer. For at kunne foretage ændringer af netparametrene skal du fra nu af logge på med SMA Grid Guard-koden.

9005

Changing of grid parameters not possible > Ensure DC supply

Denne fejl kan have følgende årsager:

 • De parametre, der skal ændres, er beskyttede.

 • DC-spændingen på DC-indgangen er ikke tilstrækkelig til hovedcomputerens drift.

Afhjælpning:

 • Indtast SMA Grid Guard-koden.

 • Kontrollér, at som minimum DC-startspændingen står til rådighed (grøn LED blinker, pulserer eller lyser).

9007

Abort self-test

Selvtesten (kun for Italien) blev afbrudt.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at AC-tilslutningen er korrekt.

 • Genstart selvtesten.

10108

Time adjusted / old time

10109

Time adjusted / new time

10110

Time synchronization failed: |tn0|

Der kunne ikke hentes tidsinformation fra den indstillede NTP-server.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at NTP-serveren blev konfigureret korrekt.

 • Kontrollér, at omformeren er integreret i et lokalt netværk med internetforbindelse.

10118

Parameter upload complete

Konfigurationsfilen blev indlæst.

10248

[interface]: network busy

Netværket er meget belastet. Data udveksles ikke optimalt og meget tidsforsinket mellem apparaterne.

Afhjælpning:

 • Forøg forespørgselsintervallerne.

 • Reducér eventuelt antallet af apparater i netværket.

10249

[interface]: network overloaded

Netværket er overbelastet. Der udveksles ikke data mellem apparaterne.

Afhjælpning:

 • Reducér antallet af apparater i netværket.

 • Forøg eventuelt dataforespørgselsintervallerne.

10250

[interface]: package error rate [ok / high]

Antallet af pakkefejl ændres. Hvis antallet af pakkefejl er højt, er netværket overbelastet, eller der er fejl ved forbindelsen til netværk-switchen eller DHCP-serveren (router).

Afhjælpning ved stort antal pakkefejl:

 • Kontrollér ved en ethernet-forbindelse, at netværkskablet og netværksstikkene ikke er beskadigede, og at netværksstikkene er sat rigtigt i.

 • Forøg eventuelt dataforespørgselsintervallerne.

 • Reducér eventuelt antallet af apparater i netværket.

10251

[Interface]: communication status goes to [OK / Warning / Error / Not connected]

Kommunikationsstatussen til netværk-switchen eller DHCP-serveren (router) ændres. Eventuelt vises der også en fejlmelding.

10252

[interface]: communication disrupted

Der er ikke noget gyldigt signal på netværksledningen.

Afhjælpning:

 • Kontrollér ved en ethernet-forbindelse, at netværkskablet og netværksstikkene ikke er beskadigede, og at netværksstikkene er sat rigtigt i.

 • Kontrollér, at DHCP-serveren (router) og eventuelle switches signalerer en fejlfri drift.

10253

[interface]: connection speed goes to [100 Mbit / 10 Mbit]

Forbindelseshastigheden ændres. Årsagen til statussen [10 Mbit] kan være et defekt stik, et defekt kabel, eller at netværksstikket trækkes ud eller sættes i.

Afhjælpning ved status [10 Mbit]:

 • Kontrollér ved en ethernet-forbindelse, at netværkskablet og netværksstikkene ikke er beskadigede, og at netværksstikkene er sat rigtigt i.

 • Kontrollér, at DHCP-serveren (router) og eventuelle switches signalerer en fejlfri drift.

10254

[interface]: duplex mode goes to [Full / Half]

Duplex-modusen (dataoverførselsmodus) ændres. Årsagen til statussen [Half] kan være et defekt stik, et defekt kabel, eller at netværksstikket trækkes ud eller sættes i.

Afhjælpning ved status [Half]:

 • Kontrollér ved en ethernet-forbindelse, at netværkskablet og netværksstikkene ikke er beskadigede, og at netværksstikkene er sat rigtigt i.

 • Kontrollér, at DHCP-serveren (router) og eventuelle switches signalerer en fejlfri drift.

10255

[interface]: Network load OK

Netværksbelastningen er igen i et normalt område efter en kraftig belastning.

10282

[brugergruppe]-Login via [protokol] locked

Efter flere mislykkede login-forsøg er login spærret i et begrænset tidsrum. Bruger-login spærres i den forbindelse i 15 minutter, Grid Guard-login i 12 timer.

Afhjælpning:

 • Vent, indtil det anførte tidsrum er gået, og prøv at logge på igen.

10283

WLAN module faulty

WLAN-modulet, der er integreret i omformeren, er defekt.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

10284

No WLAN connection possible

Omformeren har aktuelt ikke en WLAN-forbindelse til det valgte netværk.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at SSID, WLAN-password og krypteringsmode er indtastet korrekt. Krypteringsmetoden angives af din WLAN-router eller WLAN Access Point og kan også ændres dér.

 • Kontrollér, at WLAN-routeren eller WLAN Access Point befinder sig inden for rækkevidde og signalerer en fejlfri drift.

 • Hvis denne melding vises tit, skal WLAN-forbindelsen forbedres ved at anvende en WLAN-forstærker.

10285

WLAN connection established

Forbindelsen til det valgte WLAN-netværk blev etableret.

10286

WLAN connection lost

Omformeren har mistet WLAN-forbindelsen til det valgte netværk.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at WLAN-routeren eller WLAN Access Point stadig er aktivt.

 • Kontrollér, at WLAN-routeren eller WLAN Access Point befinder sig inden for rækkevidde og signalerer en fejlfri drift.

 • Hvis denne melding vises tit, skal WLAN-forbindelsen forbedres ved at anvende en WLAN-forstærker.

10339

Webconnect enabled

Webconnect-funktion blev aktiveret.

10340

Webconnect disabled

Webconnect-funktion blev deaktiveret.

10502

Active power limitation AC frequency

Omformeren har reduceret sin effekt på grund af en for høj netfrekvens for at sikre netstabiliteten.

Afhjælpning:

 • Kontrollér så vidt muligt netfrekvensen for hyppige udsving. Hvis der forekommer mange udsving, og denne melding vises tit, så spørg netudbyderen, om netudbyderen accepterer en ændring af omformerens driftsparametre. Hvis netudbyderen accepterer, så aftal ændringerne af driftsparametrene med Service.

10901

Self-test start |xx|

Selvtesten gennemføres.

10902

Current disconnection limit for voltage increase protection |xxx| V

Selvtestens mellemresultat

10903

Current disconnection limit for voltage monitoring lower maximum threshold |xxx| V

Selvtestens mellemresultat

10904

Current disconnection limit for voltage monitoring upper minimum threshold |xxx| V

Selvtestens mellemresultat

10905

Current disconnection limit for voltage monitoring middle minimum threshold |xxx| V

Selvtestens mellemresultat

10906

Current disconnection limit for frequency monitoring switchable maximum threshold |xxx| Hz

Selvtestens mellemresultat

10907

Current disconnection limit for frequency monitoring switchable minimum threshold |xxx| Hz

Selvtestens mellemresultat

10908

Current disconnection limit for frequency monitoring lower maximum threshold |xxx| Hz

Selvtestens mellemresultat

10909

Current disconnection limit for frequency monitoring upper minimum threshold |xxx| Hz

Selvtestens mellemresultat

10910

Measured disconnection threshold for the running test point |xxx| |xx|

Selvtestens mellemresultat

10911

Standard value for the running test point |xxx| |xx|

Selvtestens mellemresultat

10912

Measured disconnection time for the running test point |xx| s

Selvtestens mellemresultat

27103

Set parameter

Ændringen af parametrene overtages.

27104

Parameters set successfully

Ændringen af parametrene blev overtaget korrekt.

27107

Update file OK

Den fundne opdateringsfil er gyldig.

27301

Update communication

Omformeren udfører en opdatering af kommunikationskomponenten.

27302

Update main CPU

Omformeren udfører en opdatering af omformerkomponenten.

27312

Update completed

Omformeren har afsluttet opdateringen korrekt.

29001

Inst. code valid

Den indtastede Grid Guard-Code er gyldig. Beskyttede parametre er nu låst op, og de kan ændres. Parametrene spærres automatisk igen efter 10 tilførselstimer.

29004

Grid parameter unchanged

Det er ikke muligt at ændre netparametrene.