Σύνδεση Φ/Β γεννήτριας


ειδικευμένο προσωπικό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Καταστροφή του μετατροπέα από υπέρταση

Εάν η τάση χωρίς φορτίο των Φ/Β μονάδων υπερβαίνει τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα, ο μετατροπέας μπορεί να καταστραφεί εξαιτίας υπέρτασης.

 1. Εάν η τάση χωρίς φορτίο των Φ/Β μονάδων υπερβαίνει τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα, μην συνδέετε καμία Φ/Β στοιχειοσειρά στο μετατροπέα και ελέγξτε το σχεδιασμό της Φ/Β εγκατάστασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση καταστροφής ενός οργάνου μετρήσεων από υπέρταση

Μια υπέρταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο όργανο μετρήσεων και να έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει τάση στο περίβλημα του οργάνου μετρήσεων. Η επαφή με το περίβλημα του οργάνου μετρήσεων που βρίσκεται υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

 1. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά όργανα μετρήσεων με εύρος τάσης εισόδου DC έως τουλάχιστον 1000 V ή υψηλότερη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πρόκληση ζημιών στα βύσματα σύνδεσης DC από τη χρήση καθαριστικών επαφής ή άλλων καθαριστικών.

Μερικά καθαριστικά επαφής ή άλλα καθαριστικά μπορεί να περιέχουν ουσίες που αποσυνθέτουν το πλαστικό των βυσμάτων σύνδεσης DC.

 1. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά επαφής ή άλλα καθαριστικά για τα βύσματα σύνδεσης DC.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πρόκληση ζημιών στον μετατροπέα από βραχυκύκλωμα γείωσης πλευράς DC κατά τη λειτουργία

Λόγω της τοπολογίας του προϊόντος χωρίς μετασχηματιστή μπορεί η εμφάνιση βραχυκυκλωμάτων γείωσης πλευράς DC κατά τη λειτουργία να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές. Οι ζημιές στο προϊόν από ελαττωματική εγκατάσταση DC ή εγκατάσταση DC που έχει υποστεί ζημιά δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια διάταξη προστασίας, που ελέγχει μόνο κατά τη διαδικασία εκκίνησης, εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα γείωσης. Κατά τη λειτουργία δεν είναι προστατευμένο το προϊόν.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχει εκτελεστεί σωστά η εγκατάσταση DC και ότι δεν παρουσιάζεται βραχυκύκλωμα γείωσης κατά τη λειτουργία.

Διαδικασία:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης προστασίας αγωγών έχει απενεργοποιηθεί και ασφαλιστεί ώστε να αποκλείεται η επανενεργοποίησή του.
 2. Αν υπάρχει εξωτερικός αποζεύκτης φορτίου DC, απομονώστε από την τάση τον εξωτερικό αποζεύκτη φορτίου DC.
 3. 2371698828
 4. Τοποθετήστε τον αποζεύκτη φορτίου DC του μετατροπέα στη θέση O.
 5. Μετρήστε την τάση της Φ/Β γεννήτριας. Βεβαιωθείτε ότι τηρείται η μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα και ότι δεν υπάρχει βραχυκύκλωμα γείωσης στη Φ/Β γεννήτρια.
 6. Ελέγξτε αν τα βύσματα σύνδεσης DC έχουν τη σωστή πολικότητα.
 7. Εάν το βύσμα σύνδεσης DC είναι εξοπλισμένο με καλώδιο DC με λανθασμένη πολικότητα, συναρμολογήστε εκ νέου το βύσμα σύνδεσης DC. Το καλώδιο DC πρέπει να έχει πάντοτε την ίδια πολικότητα με το βύσμα σύνδεσης DC.

 8. Βεβαιωθείτε ότι η τάση άνευ φορτίου της Φ/Β γεννήτριας δεν υπερβαίνει τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα.
 9. 2371699212
 10. Συνδέστε τα συναρμολογημένα βύσματα σύνδεσης DC στον μετατροπέα.
 11. Τα βύσματα σύνδεσης DC ασφαλίζουν με χαρακτηριστικό ήχο
 12. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα βύσματα σύνδεσης DC είναι στερεωμένα.
 13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

  Ζημιά του προϊόντος από άμμο, σκόνη και υγρασία εάν δεν είναι κλειστές οι είσοδοι DC.

  Το προϊόν είναι στεγανό μόνο όταν όλες οι μη χρησιμοποιούμενες είσοδοι DC είναι σφραγισμένες με βύσματα σύνδεσης DC και πώματα στεγανοποίησης. Η εισχώρηση άμμου, σκόνης και υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο προϊόν και να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία.

  1. Κλείστε όλες τις μη χρησιμοποιούμενες εισόδους DC με βύσματα σύνδεσης DC και πώματα στεγανοποίησης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Μην εισάγετε τα πώματα στεγανοποίησης απευθείας στις εισόδους DC στον μετατροπέα.
 14. Πιέστε προς τα κάτω τον σφιγκτήρα στα μη χρησιμοποιούμενα βύσματα σύνδεσης DC και σπρώξτε το παξιμάδι ρακόρ προς το σπείρωμα.
 15. 2039052556
 16. Εισάγετε το πώμα στεγανοποίησης στο βύσμα σύνδεσης DC.
 17. 2371699596
 18. Εισάγετε τα βύσματα σύνδεσης DC με πώματα στεγανοποίησης στις αντίστοιχες εισόδους DC στον μετατροπέα.
 19. Τα βύσματα σύνδεσης DC ασφαλίζουν με χαρακτηριστικό ήχο
 20. Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα σύνδεσης DC είναι σταθερά συνδεδεμένα με τα πώματα στεγανοποίησης.