Περιγραφή προϊόντος


6504136972

Δομή του προϊόντος

Θέση

Ονομασία

A

Αποζεύκτης φορτίου DC

B

LED

Τα LED σηματοδοτούν την κατάσταση λειτουργίας του προϊόντος.

C

Αυτοκόλλητο με QR-Code για σάρωση στην εφαρμογή SMA 360° για εύκολη σύνδεση με την επιφάνεια εργασίας μέσω WLAN

D

Πινακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου ταυτοποιεί σαφώς το προϊόν. Η πινακίδα τύπου πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένη στο προϊόν. Στην πινακίδα τύπου αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Τύπος συσκευής (Model)

  • Αριθμός σειράς (Serial No. ή S/N)

  • Ημερομηνία κατασκευής (Date of manufacture)

  • Κωδικός ταυτοποίησης (PIC) για την εγγραφή στο Sunny Portal

  • Κωδικός καταχώρισης (RID) για την εγγραφή στο Sunny Portal

  • Κωδικός πρόσβασης WLAN (WPA2-PSK) για την απευθείας σύνδεση με την επιφάνεια εργασίας του μετατροπέα μέσω WLAN

  • Στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής