Δημιουργία απευθείας σύνδεσης μέσω WLAN


Προϋποθέσεις:

 • Το προϊόν πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία.

 • Πρέπει να υπάρχει μια τερματική συσκευή (π.χ. υπολογιστής, tablet-PC ή smartphone).

 • Πρέπει να είναι εγκαταστημένο κάποιο από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης τρέχουσας έκδοσης στην τερματική συσκευή: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ή Safari.

 • Στο πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η JavaScript.

 • Για την τροποποίηση ρυθμίσεων σχετικών με το δίκτυο μετά την παρέλευση των πρώτων 10 ωρών τροφοδοσίας ή μετά τον τερματισμό του βοηθού εγκατάστασης πρέπει να είναι διαθέσιμος ο κωδικός SMA Grid Guard του εγκαταστάτη (βλέπε «Έντυπο παραγγελίας για την έκδοση κωδικού SMA Grid Guard» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

SSID, διεύθυνση IP και κωδικός πρόσβασης WLAN

 1. SSID στο WLAN: SMA[αριθμός σειράς] (π.χ. SMA0123456789)
 2. Κωδικός πρόσβασης WLAN για τη συγκεκριμένη συσκευή: βλ. WPA2-PSK στην πινακίδα τύπου του προϊόντος ή στο οπισθόφυλλο των παρεχόμενων οδηγιών
 3. Προεπιλεγμένη διεύθυνση πρόσβασης για απευθείας σύνδεση μέσω WLAN εκτός ενός τοπικού δικτύου: http://smalogin.net ή 192.168.12.3

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων σε τερματικές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS

Σε φορητές τερματικές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων (π.χ. η εισαγωγή μιας διαμόρφωσης μετατροπέα, η αποθήκευση της τρέχουσας διαμόρφωσης του μετατροπέα ή η εξαγωγή συμβάντων και παραμέτρων).

 1. Για την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων, χρησιμοποιήστε μια τερματική συσκευή χωρίς λειτουργικό σύστημα iOS.

Έχετε πολλές δυνατότητες σύνδεσης του προϊόντος με μια τερματική συσκευή. Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τερματική συσκευή. Εάν οι διαδικασίες που περιγράφονται δεν αφορούν την τερματική συσκευή σας, δημιουργήστε μια απευθείας σύνδεση μέσω WLAN, όπως περιγράφεται στις οδηγίες της τερματικής συσκευής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ακόλουθες δυνατότητες σύνδεσης:

 • Σύνδεση με εφαρμογή SMA 360°

 • Σύνδεση με WPS

 • Σύνδεση με αναζήτηση δικτύων WLAN

Σύνδεση με εφαρμογή SMA 360°

Προϋπόθεση:

 • Πρέπει να υπάρχει μια τερματική συσκευή με κάμερα.

 • Στην τερματική συσκευή πρέπει να είναι εγκαταστημένη η εφαρμογή SMA 360°.

 • Πρέπει να υπάρχει ένας λογαριασμός Sunny Portal.

Διαδικασία:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή SMA 360° και συνδεθείτε με τον λογαριασμό Sunny Portal.
 2. Επιλέξτε Service > QR-Code Scan.
 3. Σαρώστε τον QR-Code, που είναι κολλημένος στο προϊόν, με τον σαρωτή QR-Code της εφαρμογής SMA 360°.
 4. Η τερματική συσκευή συνδέεται αυτόματα με τον μετατροπέα. Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής σας και εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας.
 5. Εάν δεν ανοίξει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής σας και δεν εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και γράψτε στη γραμμή διεύθυνσης https://smalogin.net.

Σύνδεση με WPS

Προϋπόθεση:

 • Η τερματική συσκευή πρέπει να διαθέτει μια λειτουργία WPS.

Διαδικασία:

 1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία WPS στον μετατροπέα. Για τον σκοπό αυτό, χτυπήστε 2 φορές διαδοχικά το καπάκι του περιβλήματος του μετατροπέα.
 2. Το μπλε LED αναβοσβήνει γρήγορα για περ. 2 λεπτά. Η λειτουργία WPS είναι ενεργή σε αυτό το χρονικό διάστημα.
 3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία WPS στην τερματική συσκευή σας.
 4. Η τερματική συσκευή συνδέεται αυτόματα με τον μετατροπέα. Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής σας και εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας.
 5. Εάν δεν ανοίξει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής σας και δεν εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και γράψτε στη γραμμή διεύθυνσης https://smalogin.net.

Σύνδεση με αναζήτηση δικτύων WLAN

 1. Αναζητήστε με την τερματική συσκευή σας δίκτυα WLAN.
 2. Στη λίστα με τα δίκτυα WLAN που βρέθηκαν, επιλέξτε το SSID του μετατροπέα SMA[αριθμός σειράς].
 3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης WLAN της συγκεκριμένης συσκευής (βλ. WPA2-PSK στην πινακίδα τύπου ή στο οπισθόφυλλο των παρεχόμενων οδηγιών).
 4. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής σας και γράψτε στη γραμμή διεύθυνσης https://smalogin.net.
 5. Η σελίδα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας εμφανίζεται.
 6. Εάν δεν ανοίγει η σελίδα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, γράψτε στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης τη διεύθυνση IP 192.168.12.3 ή, εάν η τερματική συσκευή σας υποστηρίζει υπηρεσίες mDNS, SMA[αριθμός σειράς].local ή http://SMA[αριθμός σειράς].