Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας


Οι παράμετροι λειτουργίας του μετατροπέα ρυθμίζονται από το εργοστάσιο σε συγκεκριμένες τιμές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις παραμέτρους λειτουργίας για να βελτιστοποιήσετε τη συμπεριφορά λειτουργίας του μετατροπέα.

Σε αυτό το κεφάλαιο επεξηγείται η βασική διαδικασία για την τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας. Τροποποιείτε τις παραμέτρους λειτουργίας πάντοτε όπως περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο. Ορισμένες παράμετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία, είναι ορατές μόνο σε ειδικευμένο προσωπικό και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από ειδικευμένο προσωπικό εισάγοντας τον προσωπικό κωδικό SMA Grid Guard.

Δεν υποστηρίζεται διαμόρφωση μέσω Sunny Explorer

Το Sunny Explorer δεν υποστηρίζει τη διαμόρφωση μετατροπέων με δική τους επιφάνεια εργασίας. Ο μετατροπέας μπορεί μεν να εντοπιστεί με το Sunny Explorer, δεν προτείνεται ωστόσο η χρήση του Sunny Explorer για τη διαμόρφωση αυτού του μετατροπέα. Η SMA Solar Technology AG δεν αναλαμβάνει ευθύνη για στοιχεία που λείπουν ή είναι λανθασμένα και για επακόλουθες πιθανές απώλειες απόδοσης.

 1. Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια εργασίας για τη διαμόρφωση του μετατροπέα.

Προϋποθέσεις:

 • Οι τροποποιήσεις των σχετικών με το δίκτυο παραμέτρων πρέπει να έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο πάροχο του δικτύου.

Διαδικασία:

 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας).
 2. Συνδεθείτε στην επιφάνεια εργασίας Σύνδεση και αποσύνδεση από την επιφάνεια εργασίας).
 3. Ανοίξτε το μενού Παράμετροι συσκευών.
 4. Επιλέξτε [Επεξεργασία παραμέτρων]
 5. Για την τροποποίηση παραμέτρων, που επισημαίνονται με ένα λουκέτο, συνδεθείτε με τον κωδικό SMA Grid Guard (μόνο για εγκαταστάτες):
 6. Ανοίξτε την ομάδα παραμέτρων, στην οποία βρίσκεται η παράμετρος που θέλετε να τροποποιήσετε.
 7. Αλλάξτε την επιθυμητή παράμετρο.
 8. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, επιλέξτε [Αποθήκευση όλων].
 • Οι παράμετροι του μετατροπέα είναι ρυθμισμένες.

Εφαρμογή των ρυθμίσεων

Η αποθήκευση των πραγματοποιημένων ρυθμίσεων εμφανίζεται με ένα σύμβολο κλεψύδρας στην επιφάνεια εργασίας. Εάν επαρκεί η τάση DC, τα δεδομένα μεταφέρονται και εφαρμόζονται απευθείας στον μετατροπέα. Εάν η τάση DC είναι πολύ χαμηλή (π.χ. το βράδυ), οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται μεν, ωστόσο δεν μπορούν να μεταφερθούν απευθείας στον μετατροπέα και να εφαρμοστούν από τον μετατροπέα. Όσο ο μετατροπέας δεν έχει λάβει και εφαρμόσει ακόμη τις ρυθμίσεις, εξακολουθεί να εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας το σύμβολο της κλεψύδρας. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχει επαρκής τάση DC και γίνεται επανεκκίνηση του μετατροπέα. Μόλις εμφανιστεί το σύμβολο της κλεψύδρας στην επιφάνεια εργασίας, έχουν αποθηκευτεί οι ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις δεν χάνονται. Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από την επιφάνεια εργασίας και να βγείτε από την εγκατάσταση.