Hlášení událostí


Událost číslo

Hlášení, příčina a řešení

101

102

103

Porucha sítě

Příliš vysoké síťové napětí nebo impedance sítě v místě připojení střídače. Střídač se odpojil od veřejné rozvodné sítě.

Řešení:

 • Zkontroluje, zda se síťové napětí v místě připojení střídače trvale nachází v povoleném rozsahu.

  Pokud je síťové napětí mimo povolený rozsah kvůli místním podmínkám veřejné rozvodné sítě, kontaktujte provozovatele sítě. Provozovatel sítě při tom musí souhlasit s úpravou napětí v napájecím místě nebo se změnou monitorovaných provozních limitů.

  Pokud je síťové napětí trvale v povoleném rozsahu a pokud se nadále zobrazuje toto hlášení, kontaktujte servis.

202

203

205

Porucha sítě

Veřejná rozvodná síť je odpojená, AC kabel je poškozený nebo je síťové napětí v místě připojení střídače příliš nízké. Střídač se odpojil od veřejné rozvodné sítě.

Řešení:

 • Ověřte, zda je zapnutý jistič vedení.

 • Ověřte, zda je AC kabel správně připojený a zda není poškozený.

 • Ověřte, zda je národní datový záznam správně nastavený.

 • Zkontroluje, zda se síťové napětí v místě připojení střídače trvale nachází v povoleném rozsahu.

  Pokud je síťové napětí mimo povolený rozsah kvůli místním podmínkám veřejné rozvodné sítě, kontaktujte provozovatele sítě. Provozovatel sítě při tom musí souhlasit s úpravou napětí v napájecím místě nebo se změnou monitorovaných provozních limitů.

  Pokud je síťové napětí trvale v povoleném rozsahu a nadále se zobrazuje toto hlášení, kontaktujte servis.

301

Porucha sítě

Průměrná hodnota síťového napětí za 10 minut se dostala mimo povolený rozsah. Příliš vysoké síťové napětí nebo impedance sítě v místě připojení střídače. Střídač se v zájmu zachování kvality napětí odpojí od veřejné rozvodné sítě.

Řešení:

 • Během režimu dodávky elektrické energie kontrolujte, zda se síťové napětí v místě připojení střídače trvale nachází v povoleném rozsahu.

  Pokud je síťové napětí mimo povolený rozsah kvůli místním podmínkám veřejné rozvodné sítě, kontaktujte provozovatele sítě. Provozovatel sítě při tom musí souhlasit s úpravou napětí v napájecím místě nebo se změnou monitorovaných provozních limitů.

  Pokud je síťové napětí trvale v povoleném rozsahu a pokud se nadále zobrazuje toto hlášení, kontaktujte servis.

302

Omez. čin. výkonu – AC napětí

Střídač omezil svůj výkon z důvodu příliš vysokého síťového napětí, aby zajistil stabilitu sítě.

Řešení:

 • Je-li to možné, zkontrolujte, zda nedochází k častým výkyvům síťového napětí. Pokud ve zvýšené míře dochází k výkyvům a často se zobrazuje toto hlášení, kontaktujte provozovatele veřejné rozvodné sítě a zeptejte se, zda souhlasí se změnou provozních parametrů střídače. Pokud provozovatel sítě souhlasí, konzultujte změnu provozních parametrů se servisem.

401

404

Porucha sítě

Střídač se odpojil od veřejné rozvodné sítě. Byl rozpoznán ostrovní systém nebo velmi podstatná změna síťové frekvence.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda se v místě připojení k veřejné rozvodné síti nevyskytují silné, krátkodobé výkyvy frekvence.

501

Porucha sítě

Síťová frekvence je mimo povolený rozsah. Střídač se odpojil od veřejné rozvodné sítě.

Řešení:

 • Je-li to možné, zkontrolujte, zda nedochází k častým výkyvům síťové frekvence.

  Pokud ve zvýšené míře dochází k výkyvům a často se zobrazuje toto hlášení, kontaktujte provozovatele veřejné rozvodné sítě a zeptejte se, zda souhlasí se změnou provozních parametrů střídače.

  Pokud provozovatel sítě souhlasí, konzultujte změnu provozních parametrů se servisem.

601

Porucha sítě

Střídač zjistil v síťovém proudu nepřípustně vysokou stejnosměrnou složku.

Řešení:

 • Zkontrolujte stejnosměrnou složku v místě připojení k veřejné rozvodné síti.

 • Pokud se toto hlášení zobrazuje často, kontaktujte provozovatele veřejné rozvodné sítě a zeptejte se, zda se na střídači smí zvýšit mezní hodnota pro monitorování.

701

Nepřípustná frekv. > Zkontrol. parametry

Síťová frekvence je mimo povolený rozsah. Střídač se odpojil od veřejné rozvodné sítě.

Řešení:

 • Je-li to možné, zkontrolujte, zda nedochází k častým výkyvům síťové frekvence.

  Pokud ve zvýšené míře dochází k výkyvům a často se zobrazuje toto hlášení, kontaktujte provozovatele veřejné rozvodné sítě a zeptejte se, zda souhlasí se změnou provozních parametrů střídače.

  Pokud provozovatel sítě souhlasí, konzultujte změnu provozních parametrů se servisem.

901

Chybí přípojka PE > Zkontrol. připojení

Není správně připojený vodič PE.

Řešení:

 • Ověřte, zda je vodič PE správně připojený.

1001

L a N zaměněno > Zkontrol. připojení

Vodiče L a N jsou na připojené obráceně.

Řešení:

 • Ověřte, zda jsou vodiče L a N správně připojené.

1101

Chyba v instalaci > Zkontrol. připojení

K přípojce N je připojena druhá fáze.

Řešení:

 • K přípojce N připojte neutrální vodič.

1302

Čekání na síťové napětí > Chyba instalace připojení k síti > Zkontrolovat síť a pojistky

Nejsou připojené vodiče L nebo N.

Řešení:

 • Zajistěte, aby byly připojené vodiče L a N.

 • Ověřte, zda je zapnutý jistič vedení.

 • Ověřte, zda je AC kabel správně připojený a zda není poškozený.

1501

Porucha opětovného připojení sítě

Změněný národní datový záznam nebo hodnota parametru, kterou jste nastavili, neodpovídá místním požadavkům. Střídač se nemůže připojit k veřejné rozvodné síti.

Řešení:

 • Ověřte, zda je národní datový záznam správně nastavený. Za tímto účelem zvolte parametr Nastavit místní normu a zkontrolujte hodnotu.

3301

3302

3303

Nestabilní provoz

Napájení na DC vstupu střídače nestačí pro stabilní provoz. Střídač se nemůže připojit k veřejné rozvodné síti.

Řešení:

 • Ověřte, zda je návrh FV generátoru správný.

 • Zajistěte, aby FV generátor nebyl pokrytý sněhem nebo jinak zastíněný.

 • Ověřte, zda je FV generátor bezchybný.

3401

3402

3407

DC přepětí > Odpojit generátor

Přepětí na DC vstupu. Střídač se může zničit.

Toto hlášení je navíc signalizováno také rychlým blikáním LED diod.

Řešení:

 • Střídač ihned odpojte od napětí.

 • Zkontrolujte, zda DC napětí není vyšší než maximální vstupní napětí střídače. Pokud DC napětí není vyšší než maximální vstupní napětí střídače, připojte DC konektory opět ke střídači.

 • Pokud DC napětí je vyšší než maximální vstupní napětí střídače, ověřte, zda je návrh FV generátoru správný, nebo kontaktujte instalačního technika, který FV generátor instaloval.

 • Pokud se toto hlášení často opakuje, kontaktujte servis.

3501

Chyba izolace > Zkontrol. generátor

Střídač identifikoval ve FV generátoru zemní spojení.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda ve FV systému nedošlo k zemnímu spojení.

3701

Nadm. poruch. proud > Zkontrol. generátor

Střídač identifikoval poruchový proud způsobený krátkodobým uzemněním FV generátoru.

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda ve FV systému nedošlo k zemnímu spojení.

3801

3802

3805

DC nadproud > Zkontrol. generátor

Nadproud na DC vstupu. Střídač na krátkou dobu přeruší dodávku elektrické energie.

Řešení:

 • Pokud se toto hlášení často opakuje, ověřte, zda je návrh FV generátoru správný a zda je FV generátor správně zapojený.

3901

3902

Čekání na DC podmínky spuštění > Nebyly splněny podmínky spuštění

Zatím nejsou splněny podmínky pro dodávku elektrické energie do veřejné rozvodné sítě.

Řešení:

 • Zajistěte, aby FV generátor nebyl pokrytý sněhem nebo jinak zastíněný.

 • Počkejte na vyšší intenzitu slunečního svitu.

 • Pokud se toto hlášení často zobrazuje v ranních hodinách, zvyšte mezní napětí pro zahájení dodávky elektrické energie. K tomu je třeba provést změnu parametru Limit napětí ke spuštění napájení.

 • Pokud se toto hlášení zobrazuje často při střední intenzitě slunečního svitu, ověřte, zda je návrh FV generátoru správný.

4011

Zjištěny můstkově propojené stringy

DC vstupy A a B jsou zapojené paralelně.

4012

Nezjištěny můstkově propojené stringy

DC vstupy A a B nejsou zapojené paralelně.

6002-6412

Autodiagnostika > Porucha přístroje

Příčinu musí stanovit servis.

Řešení:

 • Kontaktujte servis.

6501

6502

6509

Autodiagnostika > Nadměrná teplota

Střídač se vypnul kvůli příliš vysoké teplotě.

Řešení:

 • Vyčistěte chladicí žebra na zadní straně krytu střídače a větrací kanály na horní straně měkkým kartáčem.

 • Ověřte, zda střídač má dostatečné větrání.

 • Ověřte, zda teplota okolí není vyšší než +40 °C.

 • Ověřte, zda střídač není vystaven přímému slunečnímu svitu.

6512

Pokles pod minimální provozní teplotu

Střídač bude opět dodávat elektrickou energii do veřejné distribuční sítě až od teploty -25 °C.

6602

6603

6604

Autodiagnostika > Přetížení

Příčinu musí stanovit servis.

Řešení:

 • Kontaktujte servis.

6801

6802

Autodiagnostika > Vadný vstup A

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda je ke vstupu A připojený string.

 • Kontaktujte servis.

6901

6902

Autodiagnostika > Vadný vstup B

Řešení:

 • Zkontrolujte, zda je ke vstupu B připojený string.

 • Kontaktujte servis.

6701

6702

Chyba komunikace

Chyba v komunikačním procesoru, střídač ale nadále dodává elektrickou energii. Příčinu musí stanovit servis.

Řešení:

 • Pokud se toto hlášení zobrazuje často, kontaktujte servis.

7102

Soubor s parametry nenalezen nebo vadný

Soubor s parametry nebyl nalezen nebo je vadný. Aktualizace se nezdařila. Střídač nadále dodává elektrickou energii.

Řešení:

 • Zkopírujte soubor s parametry znovu do správné složky.

7105

Nastavení parametrů neúspěšné

Parametry se prostřednictvím paměťové karty nepodařilo nastavit. Střídač nadále dodává elektrickou energii.

Řešení:

 • Ověřte, zda jsou parametry správně nastavené.

 • Ověřte, zda je k dispozici kód SMA Grid Guard.

7106

Akt. soubor vadný

Aktualizační soubor je vadný. Aktualizace se nezdařila. Střídač nadále dodává elektrickou energii.

7110

Nenalezen aktualizační soubor

Na SD kartě nebyl nalezen žádný nový aktualizační soubor. Aktualizace se nezdařila. Střídač nadále dodává elektrickou energii.

7112

Aktualizační soubor úspěšně zkopírován

7113

Paměťová karta je plná nebo chráněná proti zápisu

7201

7202

Nelze ukládat data

7303

Aktualizace hlavního počítače neúspěšná

Příčinu musí stanovit servis.

Řešení:

 • Kontaktujte servis.

7320

Přístroj byl úspěšně aktualizován

Aktualizace firmwaru byla úspěšně dokončena.

7330

Kontr. podm. neúsp.

Kontrola podmínek aktualizace proběhla úspěšně. Aktualizační balíček firmwaru je pro tento střídač vhodný.

7331

Přenos akt. spuštěn

Aktualizační soubor se kopíruje.

7332

Přenos akt. úspěšný

Aktualizační soubor byl úspěšně zkopírován do interní paměti střídače.

7333

Př. akt. neúspěšný

Aktualizační soubor se nepodařilo zkopírovat do interní paměti střídače. Pokud je připojení ke střídači realizováno přes WLAN, může být příčinou špatná kvalita připojení.

Řešení:

 • Zkuste aktualizaci provést znovu.

 • Při připojení přes WLAN: Zlepšete kvalitu připojení prostřednictvím sítě WLAN (např. pomocí zesilovače WLAN) nebo vytvořte připojení ke střídači přes Ethernet.

 • Pokud se toto hlášení zobrazí znovu, kontaktujte servis.

7341

Aktualizace Bootloader

Střídač aktualizuje Bootloader.

7342

Aktualizace Bootloader neúspěšná

Aktualizace Bootloaderu se nezdařila.

Řešení:

 • Zkuste aktualizaci provést znovu.

 • Pokud se toto hlášení zobrazí znovu, kontaktujte servis.

7347

Nekompatibilní soubor

Konfigurační soubor není vhodný pro tento střídač.

Řešení:

 • Ověřte, zda je zvolený konfigurační soubor vhodný pro tento střídač.

 • Zkuste import provést znovu.

7348

Chybný formát souboru

Konfigurační soubor neodpovídá požadovanému formátu nebo je poškozený.

Řešení:

 • Ověřte, zda zvolený konfigurační soubor odpovídá požadovanému formátu a zda není poškozený.

 • Zkuste import provést znovu.

7349

Chybné oprávnění pro login ke konfigur. souboru

Nejsou k dispozici potřebná uživatelská oprávnění k importování konfiguračního souboru.

Řešení:

 • Přihlaste se jako Instalační technik.

 • Znovu importujte konfigurační soubor.

7350

Přenos konfiguračního souboru spuštěn

Probíhá přenos konfiguračního souboru.

7351

Aktualizace WLAN

Střídač aktualizuje modul WLAN.

7352

Aktualizace WLAN neúspěšná

Aktualizace modulu WLAN se nezdařila.

Řešení:

 • Zkuste aktualizaci provést znovu.

 • Pokud se toto hlášení zobrazí znovu, kontaktujte servis.

7353

Aktualizace databáze časových pásem

Střídač aktualizuje databázi časových pásem.

7354

Aktualizace databáze časových pásem neúspěšná

Aktualizace databáze časových pásem se nezdařila.

Řešení:

 • Zkuste aktualizaci provést znovu.

 • Pokud se toto hlášení zobrazí znovu, kontaktujte servis.

7355

Aktualizace WebUI

Střídač aktualizuje uživatelské rozhraní střídače.

7356

Aktualizace WebUI neúspěšná

Aktualizace uživatelského rozhraní střídače se nezdařila.

Řešení:

 • Zkuste aktualizaci provést znovu.

 • Pokud se toto hlášení zobrazí znovu, kontaktujte servis.

7500-7501

Porucha ventilátoru > Zkontr. el. a ventil. střídače

Řešení:

 • Kontaktujte servis.

7619

Porucha komunikace s počítacím zařízením > Zkontr. komunikaci s počítadlem

Střídač nedostává data z elektroměru.

Řešení:

 • Ověřte, zda je elektroměr správně integrovaný do stejné sítě jako střídač (viz návod k elektroměru).

 • Při připojení přes WLAN: Zlepšete kvalitu připojení prostřednictvím sítě WLAN (např. pomocí zesilovače WLAN) nebo střídač připojte k serveru DHCP (směrovači) přes Ethernet.

7702

Porucha přístroje

Příčinu musí stanovit servis.

Řešení:

 • Kontaktujte servis.

8003

Omez. čin. výkonu – teplota

Střídač omezil svůj výkon z důvodu příliš vysoké teploty trvající více než 10 minut.

Řešení:

 • Vyčistěte chladicí žebra na zadní straně krytu střídače a větrací kanály na horní straně měkkým kartáčem.

 • Ověřte, zda střídač má dostatečné větrání.

 • Ověřte, zda teplota okolí není vyšší než +40 °C.

 • Ověřte, zda střídač není vystaven přímému slunečnímu svitu.

8101-8104

Chyba komunikace

Příčinu musí stanovit servis.

Řešení:

 • Kontaktujte servis.

9002

Kód SMA Grid Guard neplatný

Zadaný kód SMA Grid Guard není správný. Parametry jsou nadále zablokované a nelze je změnit.

Řešení:

 • Zadejte správný kód SMA Grid Guard.

9003

Param. sítě blok.

Parametry sítě jsou nyní zablokované pro provádění změn. Abyste mohli provádět změny parametrů sítě, musíte se od této chvíle přihlašovat pomocí kódu SMA Grid Guard.

9005

Změna parametrů sítě není možná > Zajistit napájení DC

Tato chyba může mít následující příčiny:

 • Parametry, které se pokoušíte změnit, jsou chráněné.

 • DC napětí na DC vstupu není dostatečně vysoké pro provoz hlavního počítače.

Řešení:

 • Zadejte kód SMA Grid Guard.

 • Ověřte, zda je k dispozici alespoň spouštěcí DC napětí (zelená LED dioda bliká, pulzuje nebo svítí).

9007

Zrušení autotestu

Byl zrušen autotest (pouze pro Itálii).

Řešení:

 • Ověřte, zda je AC připojení správně provedené.

 • Spusťte autotest znovu.

10108

Proved. nastavení času / starý čas

10109

Proved. nastavení času / nový čas

10110

Synchronizace času selhala: |tn0|

Z nastaveného serveru NTP se nepodařilo vyvolat žádné časové údaje.

Řešení:

 • Ověřte, zda je server NTP správně konfigurovaný.

 • Ověřte, zda je střídač integrovaný do místní sítě s připojením k internetu.

10118

Nahrávání parametrů dokončeno

Konfigurační soubor byl úspěšně nahrán.

10248

[Rozhraní]: síť velmi zatížená

Síť je velmi zatížená. Přenos dat mezi přístroji neprobíhá optimálně a má výrazné časové zpoždění.

Řešení:

 • Zvětšete intervaly zjišťování hodnot.

 • Případně snižte počet přístrojů v síti.

10249

[Rozhraní]: síť přetížená

Síť je přetížená. Neprobíhá přenos dat mezi přístroji.

Řešení:

 • Snižte počet přístrojů v síti.

 • Případně zvětšete intervaly zjišťování dat.

10250

[Rozhraní]: poškozené datové pakety [ok / vysoké]

Četnost poškozených datových paketů se mění. Pokud je četnost poškozených datových paketů vysoká, je přetížená síť nebo došlo k poruše připojení k přepínači sítě nebo serveru DHCP (směrovači).

Řešení při vysoké četnosti poškozených datových paketů:

 • Ověřte, zda v případě připojení přes Ethernet nejsou poškozené síťové zástrčky a síťový kabel a zda jsou síťové zástrčky správně zapojené.

 • Případně zvětšete intervaly zjišťování dat.

 • Případně snižte počet přístrojů v síti.

10251

[Rozhraní]: změna stavu komunikace na [Ok / Výstraha / Chyba / Nespojeno]

Probíhá změna stavu komunikace s přepínačem sítě nebo serverem DHCP (směrovačem). Případně se navíc zobrazí chybové hlášení.

10252

[Rozhraní]: připojení přerušeno

Na síťovém vedení není k dispozici platný signál.

Řešení:

 • Ověřte, zda v případě připojení přes Ethernet nejsou poškozené síťové zástrčky a síťový kabel a zda jsou síťové zástrčky správně zapojené.

 • Ověřte, zda server DHCP (směrovač) a případné přepínače signalizují bezvadný provoz.

10253

[Rozhraní]: změna rychlosti připojení na [100 Mbit / 10 Mbit]

Probíhá změna šířky pásma. Příčina stavu [10 Mbit] může být vadná zástrčka, vadný kabel nebo vytažení či zapojení síťové zástrčky.

Řešení při stavu [10 Mbit]:

 • Ověřte, zda v případě připojení přes Ethernet nejsou poškozené síťové zástrčky a síťový kabel a zda jsou síťové zástrčky správně zapojené.

 • Ověřte, zda server DHCP (směrovač) a případné přepínače signalizují bezvadný provoz.

10254

[Rozhraní]: změna duplexního režimu na [Plně duplexní / Poloduplexní]

Probíhá změna duplexního režimu (režimu přenosu dat). Příčina stavu [Poloduplexní] může být vadná zástrčka, vadný kabel nebo vytažení či zapojení síťové zástrčky.

Řešení při stavu [Poloduplexní]:

 • Ověřte, zda v případě připojení přes Ethernet nejsou poškozené síťové zástrčky a síťový kabel a zda jsou síťové zástrčky správně zapojené.

 • Ověřte, zda server DHCP (směrovač) a případné přepínače signalizují bezvadný provoz.

10255

[Rozhraní]: Zatížení sítě ok

Zatížení sítě je po silné zátěži opět v normálním rozsahu.

10282

Přihlášení |Uživatelská skupina| pomocí |Protokol| blokováno

Po několika chybných pokusech o přihlášení je přihlášení na omezenou dobu zablokováno. Přihlášení uživatele je při tom zablokováno na 15 minut, přihlášení do rozhraní Grid Guard na 12 hodin.

Řešení:

 • Počkejte, až uplyne uvedená doba, a zkuste se znovu přihlásit.

10283

Vadný modul WLAN

Modul WLAN integrovaný do střídače je vadný.

Řešení:

 • Kontaktujte servis.

10284

Nelze se připojit pomocí sítě WLAN

Střídač momentálně nemá připojení WLAN ke zvolené síti.

Řešení:

 • Ověřte, že je správně zadáno SSID, heslo WLAN a metoda šifrování. Metodu šifrování určuje váš směrovač WLAN nebo WLAN Access Point. Tam je rovněž možné provést její změnu.

 • Ověřte, zda se směrovač WLAN nebo WLAN Access Point nachází v dosahu a signalizuje bezvadný provoz.

 • Pokud se toto hlášení zobrazuje často, zlepšete připojení přes WLAN použitím zesilovače.

10285

Připojení k síti WLAN je navázáno

Připojení ke zvolené síti WLAN bylo navázáno.

10286

Připojení k síti WLAN se přerušilo

Střídač přerušil připojení WLAN ke zvolené síti.

Řešení:

 • Ověřte, zda je směrovač WLAN nebo WLAN Access Point ještě aktivní.

 • Ověřte, zda se směrovač WLAN nebo WLAN Access Point nachází v dosahu a signalizuje bezvadný provoz.

 • Pokud se toto hlášení zobrazuje často, zlepšete připojení přes WLAN použitím zesilovače.

10339

Webconnect aktivován

Funkce Webconnect byla aktivována.

10340

Webconnect deaktivován

Funkce Webconnect byla deaktivována.

10502

Omez. čin. výkonu – frekvence AC

Střídač omezil svůj výkon z důvodu příliš vysoké síťové frekvence, aby zajistil stabilitu sítě.

Řešení:

 • Je-li to možné, zkontrolujte, zda nedochází k častým výkyvům síťové frekvence. Pokud ve zvýšené míře dochází k výkyvům a často se zobrazuje toto hlášení, kontaktujte provozovatele veřejné rozvodné sítě a zeptejte se, zda souhlasí se změnou provozních parametrů střídače. Pokud provozovatel sítě souhlasí, konzultujte změnu provozních parametrů se servisem.

10901

Spustit autotest |xx|

Provede se autotest.

10902

Aktuální mez vypnutí na ochranu proti nárůstu napětí |xxx| V

Mezivýsledek autotestu

10903

Aktuální mez vypnutí pro sledování napětí - dolní maximální práh |xxx| V

Mezivýsledek autotestu

10904

Aktuální mez vypnutí pro sledování napětí - horní minimální práh |xxx| V

Mezivýsledek autotestu

10905

Aktuální mez vypnutí pro sledování napětí - střední minimální práh |xxx| V

Mezivýsledek autotestu

10906

Aktuální mez vypnutí pro sledování frekvence - spínací maximální práh |xxx| Hz

Mezivýsledek autotestu

10907

Aktuální mez vypnutí pro sledování frekvence - spínací minimální práh |xxx| Hz

Mezivýsledek autotestu

10908

Aktuální mez vypnutí pro sledování frekvence - dolní maximální práh |xxx| Hz

Mezivýsledek autotestu

10909

Aktuální mez vypnutí pro sledování frekvence - horní minimální práh |xxx| Hz

Mezivýsledek autotestu

10910

Naměřený práh vypnutí pro běžný testovací bod |xxx| |xx|

Mezivýsledek autotestu

10911

Normovaná hodnota k běžnému testovacímu bodu |xxx| |xx|

Mezivýsledek autotestu

10912

Naměřená doba vypnutí pro běžný testovací bod |xx| s

Mezivýsledek autotestu

27103

Nastavit parametry

Realizuje se změna parametrů.

27104

Parametry byly úspěšně nastaveny

Změna parametrů byla úspěšně realizována.

27107

Aktual. soubor OK

Nalezený aktualizační soubor je platný.

27301

Aktualiz. komunikace

Střídač aktualizuje komunikační komponentu.

27302

Akt. hl. počítače

Střídač aktualizuje střídačovou komponentu.

27312

Aktualizace ukončena

Střídač úspěšně dokončil aktualizaci.

29001

Kód inst. platný

Zadaný kód SMA Grid Guard je platný. Chráněné parametry jsou nyní odblokované a můžete je nastavovat. Parametry se opět zablokují po 10 hodinách dodávky elektrické energie.

29004

Parametry sítě nezměněny

Změna parametrů sítě není možná.