Εφαρμογή διαμόρφωσης από αρχείο


ειδικευμένο προσωπικό

Για να διαμορφώσετε τον μετατροπέα, μπορείτε να εφαρμόσετε τη διαμόρφωση από ένα αρχείο. Για τον σκοπό αυτό πρέπει προηγουμένως να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση κάποιου άλλου μετατροπέα ίδιου τύπου ή ίδιας οικογένειας συσκευών σε ένα αρχείο Αποθήκευση διαμόρφωσης σε αρχείο). Εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο παράμετροι της συσκευής, όχι όμως κωδικοί πρόσβασης.

Προϋποθέσεις:

  • Οι τροποποιήσεις των σχετικών με το δίκτυο παραμέτρων πρέπει να έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο πάροχο του δικτύου.

  • Πρέπει να είναι διαθέσιμος ο κωδικός SMA Grid Guard (βλ. «Έντυπο παραγγελίας για την έκδοση κωδικού SMA Grid Guard» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

Διαδικασία:

  1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας).
  2. Συνδεθείτε ως Εγκαταστάτης στην επιφάνεια εργασίας Σύνδεση και αποσύνδεση από την επιφάνεια εργασίας).
  3. Επιλέξτε το μενού Διαμόρφωση συσκευών.
  4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
  5. Στο μενού περιβάλλοντος επιλέξτε [Εφαρμογή διαμόρφωσης από αρχείο].
  6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου.