Απενεργοποίηση του μετατροπέα


ειδικευμένο προσωπικό

Για να θέσετε πλήρως εκτός λειτουργίας τον μετατροπέα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από το βάρος του προϊόντος

Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από εσφαλμένη ανύψωση και πτώση του προϊόντος κατά τη μεταφορά ή την τοποθέτηση.

 1. Μεταφέρετε και σηκώνετε με προσοχή το προϊόν. Λάβετε υπόψη το βάρος του προϊόντος.
 2. Σε όλες τις εργασίες στο προϊόν χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

Διαδικασία:

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από υψηλές τάσεις

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
 2. ΠΡΟΣΟΧΗ

  Κίνδυνος εγκαυμάτων από τμήματα του περιβλήματος που έχουν αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία

  1. Περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να κρυώσει το περίβλημα.
  3189057164
 3. Ξεβιδώστε το βύσμα RS485 και τραβήξτε το έξω από την υποδοχή.
 4. 4174728844
 5. Βιδώστε το προστατευτικό κάλυμμα στην υποδοχή RS485.
 6. 2371721228
 7. Ξεβιδώστε το παξιμάδι ρακόρ από τη βιδωτή υποδοχή για το καλώδιο δικτύου.
 8. 3235478796
 9. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βιδωτή υποδοχή από το σπείρωμα της υποδοχής δικτύου από τον μετατροπέα.
 10. 2371721996
 11. Απασφαλίστε το βύσμα του καλωδίου δικτύου και αποσυνδέστε το από την υποδοχή του μετατροπέα.
 12. 2047884812
 13. Αφαιρέστε το ελαστικό διέλευσης καλωδίων από τη βιδωτή υποδοχή και αφαιρέστε το καλώδιο δικτύου από το ελαστικό διέλευσης καλωδίων.
 14. 2371722380
 15. Τραβήξτε το καλώδιο δικτύου έξω από τη βιδωτή υποδοχή και το παξιμάδι ρακόρ.
 16. 2371722764
 17. Βιδώστε το προστατευτικό κάλυμμα στην υποδοχή δικτύου.
 18. 2371723148
 19. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την κεραία.
 20. 2371723532
 21. Εάν υπάρχει το προστατευτικό κάλυμμα, τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στην υποδοχή για τη σύνδεση της κεραίας.
 22. 2371723916
 23. Εάν είναι συνδεδεμένη μια πρόσθετη γείωση ή μια ισοδυναμική σύνδεση στον μετατροπέα, ξεβιδώστε (TX25) την πομπέ βίδα Μ5x12 και αφαιρέστε το καλώδιο γείωσης.
 24. 2371724300
 25. Ξεβιδώστε τις πομπέ βίδες M5x12 αριστερά και δεξιά για την ασφάλιση του μετατροπέα στην επίτοιχη βάση (TX25).
 26. 3189062156
 27. Αφαιρέστε τον μετατροπέα κατακόρυφα προς τα επάνω από την επίτοιχη βάση.
 28. 2047887884
 29. Ξεβιδώστε τις βίδες για τη στερέωση της επίτοιχης βάσης και αφαιρέστε την επίτοιχη βάση.
 30. Εάν ο μετατροπέας πρόκειται να αποθηκευτεί ή να αποσταλεί σε συσκευασία, συσκευάστε τον μετατροπέα, το βύσμα AC, το βύσμα σύνδεσης DC, το ελαστικό προστασίας RJ45, την κεραία και την επίτοιχη βάση. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τη γνήσια συσκευασία ή μια συσκευασία κατάλληλη για το βάρος και τις διαστάσεις του μετατροπέα.
 31. Όταν πρόκειται να απορρίψετε το μετατροπέα, διαθέστε τον σύμφωνα με τους επιτόπου ισχύοντες κανονισμούς για τον άχρηστο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.