Σήματα LED


Τα LED σηματοδοτούν την κατάσταση λειτουργίας του προϊόντος.

Σήμα LED

Επεξήγηση

Το πράσινο LED αναβοσβήνει (2 s αναμμένο και 2 s σβηστό)

Αναμονή για συνθήκες τροφοδοσίας

Δεν πληρούνται ακόμη οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία τροφοδοσίας. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο μετατροπέας ξεκινάει με τη λειτουργία τροφοδοσίας.

Το πράσινο LED αναβοσβήνει γρήγορα

Ενημέρωση του κεντρικού επεξεργαστή

Γίνεται ενημέρωση του κεντρικού επεξεργαστή του μετατροπέα.

Το πράσινο LED ανάβει

Λειτουργία τροφοδοσίας

Ο μετατροπέας τροφοδοτεί με μια ισχύ μεγαλύτερη από 90%.

Το πράσινο LED αναλάμπει

Λειτουργία τροφοδοσίας

Ο μετατροπέας είναι εξοπλισμένος με μια δυναμική προβολή ισχύος πάνω από το πράσινο LED. Ανάλογα με την ισχύ, το πράσινο LED πάλλεται γρήγορα ή αργά. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυναμική προβολή ισχύος πάνω από το πράσινο LED.

Το πράσινο LED είναι σβηστό

Ο μετατροπέας δεν τροφοδοτεί το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Το κόκκινο LED ανάβει

Παρουσιάστηκε συμβάν

Εάν παρουσιαστεί κάποιο συμβάν, εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του προϊόντος ή στο προϊόν επικοινωνίας (π.χ. SMA Data Manager) επιπρόσθετα ένα συγκεκριμένο μήνυμα συμβάντος και ο αντίστοιχος αριθμός συμβάντος.

Το μπλε LED αναβοσβήνει αργά για περ. 1 λεπτό

Δημιουργείται σύνδεση επικοινωνίας

Ο μετατροπέας δημιουργεί μια σύνδεση με ένα τοπικό δίκτυο ή μια απευθείας σύνδεση μέσω Ethernet με μια τερματική συσκευή (π.χ. υπολογιστή, tablet-PC ή smartphone).

Το μπλε LED αναβοσβήνει γρήγορα για περ. 2 λεπτά (0,25 s αναμμένο και 0,25 s σβηστό)

WPS ενεργή

Η λειτουργία WPS είναι ενεργή.

Το μπλε LED ανάβει

Επικοινωνία ενεργή

Υπάρχει ενεργή σύνδεση με ένα τοπικό δίκτυο ή υπάρχει μια απευθείας σύνδεση μέσω Ethernet με μια τερματική συσκευή (π.χ. υπολογιστή, tablet-PC ή smartphone).