Προϋποθέσεις για τη σύνδεση AC


Απαιτήσεις για καλώδια AC:

 • Τύπος αγωγού: χάλκινο σύρμα

 • Εξωτερική διάμετρος: 8 mm έως 21 mm

 • Διατομή αγωγού: 1,5 mm² έως 6 mm²

 • Μήκος απογύμνωσης: 12 mm

 • Μήκος αφαίρεσης περιβλήματος καλωδίου: 50 mm

 • Το καλώδιο πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές οδηγίες για τη διαστασιολόγηση των αγωγών, από τις οποίες μπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για την ελάχιστη διατομή αγωγού. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαστασιολόγηση του καλωδίου είναι, π.χ., το ονομαστικό ρεύμα AC, το είδος του καλωδίου, ο τρόπος τοποθέτησης, το πλήθος των καλωδίων, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και οι μέγιστες επιθυμητές απώλειες αγωγού (για τον υπολογισμό των απωλειών αγωγού βλ. λογισμικό σχεδιασμού «Sunny Design» από την έκδοση λογισμικού 2.0 και μεταγενέστερη στην ιστοσελίδα ).Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαστασιολόγηση του καλωδίου είναι, π.χ., το ονομαστικό ρεύμα AC, το είδος του καλωδίου, ο τρόπος τοποθέτησης, το πλήθος των καλωδίων, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και οι μέγιστες επιθυμητές απώλειες αγωγού (για τον υπολογισμό των απωλειών αγωγού βλ. λογισμικό σχεδιασμού «Sunny Design» από την έκδοση λογισμικού 2.0 και μεταγενέστερη στην ιστοσελίδα www.SMA-Solar.com).

Απαιτήσεις για το καλώδιο γείωσης:

Χρήση αγωγών με λεπτά σύρματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν άκαμπτο αγωγό ή έναν εύκαμπτο αγωγό με λεπτά σύρματα.

 1. Εάν χρησιμοποιείτε έναν αγωγό με λεπτά σύρματα, πρέπει να τον σφίξετε διπλά με τη βοήθεια ενός ακροδέκτη οπής. Βεβαιωθείτε ότι κόβοντας ή λυγίζοντάς τον, δεν είναι ορατός κάποιος αγωγός χωρίς μόνωση. Έτσι, εξασφαλίζεται επαρκής ανακούφιση μηχανικών τάσεων μέσω του ακροδέκτη οπής.
 • Διατομή του καλωδίου γείωσης: μέγ. 10 mm²

Αποζεύκτης φορτίου και προστασία αγωγών:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πρόκληση ζημιών στο μετατροπέα από τη χρήση βιδωτών ασφαλειών ως διάταξη αποζεύκτη φορτίου

Οι βιδωτές ασφάλειες (π.χ., ασφάλεια DIAZED ή ασφάλεια NEOZED) δεν αποτελούν αποζεύκτες φορτίου.

 1. Μην χρησιμοποιείτε βιδωτές ασφάλειες ως διάταξη αποζεύκτη φορτίου.
 2. Χρησιμοποιήστε έναν αποζεύκτη φορτίου ή διακόπτη προστασίας αγωγών ως διάταξη αποζεύκτη φορτίου (για πληροφορίες και παραδείγματα για τον σχεδιασμό βλ. Τεχνικές πληροφορίες «Διακόπτης προστασίας αγωγών» στην ιστοσελίδα www.SMA-Solar.com).
 • Σε εγκαταστάσεις με πολλούς μετατροπείς, κάθε μετατροπέας πρέπει να ασφαλίζεται με ανεξάρτητο διακόπτη προστασίας αγωγών. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να τηρείται η μέγιστη επιτρεπτή ασφάλεια Τεχνικά χαρακτηριστικά). Έτσι αποφεύγετε να επικρατεί υπολειμματική τάση στο σχετικό καλώδιο μετά την αποσύνδεση.

 • Οι ηλεκτρικοί καταναλωτές που εγκαθίστανται μεταξύ μετατροπέα και διακόπτη προστασίας αγωγών, πρέπει να ασφαλίζονται ξεχωριστά.

Μονάδα επιτήρησης ρευμάτων διαρροής:

Ο μετατροπέας δεν χρειάζεται για τη λειτουργία εξωτερική διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής. Εάν οι τοπικές διατάξεις απαιτούν διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα εξής:

 • Ο μετατροπέας είναι μετά την έκδοση firmware 3.00.05.R συμβατός με διατάξεις προστασίας από ρεύματα διαρροής τύπου A και B, οι οποίες έχουν ένα ονομαστικό ρεύμα διαρροής 30 mA ή υψηλότερο (πληροφορίες για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαρροής βλέπε Τεχνικές πληροφορίες «Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com). Κάθε μετατροπέας στην εγκατάσταση πρέπει να συνδέεται με δική του διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

 • Στη χρήση διατάξεων προστασίας από ρεύματα διαρροής με ονομαστικό ρεύμα διαρροής 30 mA πρέπει να ρυθμίζεται το ονομαστικό ρεύμα διαρροής στον μετατροπέα Ρύθμιση ονομαστικού ρεύματος διαρροής του διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαρροής). Ο μετατροπέας μειώνει έτσι τα ρεύματα διαφυγής που οφείλονται στη λειτουργία και αποτρέπει την λανθασμένη ενεργοποίηση της διάταξης προστασίας από ρεύματα διαρροής.

Κατηγορία υπέρτασης:

Ο μετατροπέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα της κατηγορίας υπέρτασης ΙΙΙ ή χαμηλότερης κατά IEC 60664-1. Αυτό συνεπάγεται ότι ο μετατροπέας μπορεί να συνδεθεί μόνιμα στο σημείο σύνδεσης δικτύου ενός κτιρίου. Σε εγκαταστάσεις με μεγάλες διαδρομές καλωδίωσης σε υπαίθριους χώρους απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την υποβάθμιση της κατηγορίας υπέρτασης IV στην κατηγορία υπέρτασης III (βλ. Τεχνικές πληροφορίες «Προστασία από υπέρταση» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

Επιτήρηση αγωγού προστασίας:

Ο μετατροπέας είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα επιτήρησης αγωγού προστασίας. Η επιτήρηση αγωγού προστασίας αναγνωρίζει ότι δεν είναι συνδεδεμένος ο αγωγός προστασίας και στην περίπτωση αυτή αποσυνδέει το μετατροπέα από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Ανάλογα με το σημείο εγκατάστασης και τη μορφή του δικτύου μπορεί να ενδείκνυται η απενεργοποίηση της επιτήρησης αγωγού προστασίας. Αυτό ενδέχεται να είναι αναγκαίο π.χ. σε ένα δίκτυο Delta-IT ή σε άλλες μορφές δικτύου, όταν δεν υπάρχει ουδέτερος αγωγός και θέλετε να εγκαταστήσετε τον μετατροπέα μεταξύ 2 φάσεων. Εάν έχετε σχετικά ερωτήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας ή με την SMA Solar Technology AG.

Ασφάλεια κατά IEC 62109 με απενεργοποιημένη επιτήρηση αγωγού προστασίας

Για να διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά IEC 62109 με απενεργοποιημένη την επιτήρηση αγωγού προστασίας, πρέπει να συνδέσετε μια πρόσθετη γείωση στον μετατροπέα.

 1. Συνδέστε μια πρόσθετη γείωση με διατομή τουλάχιστον 10 mm² Σύνδεση πρόσθετης γείωσης). Έτσι αποφεύγεται το ρεύμα επαφής σε περίπτωση αστοχίας του αγωγού προστασίας στην υποδοχή του βύσματος σύνδεσης AC.

Σύνδεση πρόσθετης γείωσης

Σε ορισμένες χώρες απαιτείται γενικά μια πρόσθετη γείωση. Τηρείτε οπωσδήποτε τους κανονισμούς που ισχύουν στον τόπο της εγκατάστασης.

 1. Εάν απαιτείται πρόσθετη γείωση, πρέπει να συνδέετε μια πρόσθετη γείωση, με διατομή τουλάχιστον 10 mm² Σύνδεση πρόσθετης γείωσης). Έτσι αποφεύγεται το ρεύμα επαφής σε περίπτωση αστοχίας του αγωγού προστασίας στην υποδοχή του βύσματος σύνδεσης AC.