Διαμόρφωση μεθόδου ενεργής ισχύος


ειδικευμένο προσωπικό

Έναρξη βοηθού εγκατάστασης

 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας).
 2. Συνδεθείτε ως Εγκαταστάτης.
 3. Έναρξη βοηθού εγκατάστασης Έναρξη βοηθού εγκατάστασης).
 4. Σε κάθε βήμα επιλέξτε [Αποθήκευση και συνέχεια] μέχρι το βήμα Διαμόρφωση υπηρεσιών συστήματος δικτύου.
 5. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Διενέργεια ρυθμίσεων για εγκαταστάσεις με εξωτερική προεπιλογή ονομαστικής τιμής

 1. Θέστε τη Ρύθμιση σημείου σύνδεσης δικτύου στο [Off].
 2. Στην καρτέλα Μέθοδος ενεργής ισχύος θέστε τον διακόπτη Προεπιλογή ενεργής ισχύος στο [Οn].
 3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τρόπος λειτουργίας προεπιλογής ενεργής ισχύος επιλέξτε την καταχώρηση Εξωτερική προεπιλογή.
 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Συμπεριφορά Fallback επιλέξτε την καταχώρηση Εφαρμογή τιμών Fallback.
 5. Στο πεδίο Τιμή Fallback της μέγιστης ενεργής ισχύος καταχωρήστε την τιμή, στην οποία θέλετε να περιορίζει ο μετατροπέας την ονομαστική του ισχύ σε μια απώλεια επικοινωνίας με την υπερκείμενη μονάδα ελέγχου μετά την παρέλευση του χρόνου Timeout.
 6. Στο πεδίο Timeout καταχωρήστε τον χρόνο, που πρέπει να περιμένει ο μετατροπέας, μέχρι να περιορίσει την ονομαστική του ισχύ στη ρυθμισμένη τιμή Fallback.
 7. Εάν σε μια προεπιλογή 0 % ή 0 W δεν επιτρέπεται να τροφοδοτεί ο μετατροπέας ελάχιστη ενεργή ισχύς στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, επιλέξτε στην αναπτυσσόμενη λίστα Αποσύνδεση από το δίκτυο σε προεπιλογή ενεργής ισχύος 0% την καταχώρηση Ναι. Έτσι εξασφαλίζεται ότι ο μετατροπέας θα αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο και δεν θα τροφοδοτεί ενεργή ισχύ σε περίπτωση μιας προεπιλογής 0 % ή 0 W.

Διενέργεια ρυθμίσεων για εγκαταστάσεις με χειροκίνητη προεπιλογή ονομαστικής τιμής

 1. Στην καρτέλα Μέθοδος ενεργής ισχύος θέστε τον διακόπτη Ρύθμιση σημείου σύνδεσης δικτύου στο [Οn].
 2. Καταχωρήστε ολόκληρη την ισχύ της Φ/Β γεννήτριας στο πεδίο Ονομαστική ισχύς εγκατάστασης.
 3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τρόπος λειτουργίας προεπιλογής ενεργής ισχύος επιλέξτε, εάν θέλετε ο περιορισμός ενεργής ισχύος να πραγματοποιείται με μια σταθερή προεπιλογή σε ποσοστό ή σε Watt.
 4. Στο πεδίο Ρυθμισμένο όριο ενεργής ισχύος καταχωρήστε την τιμή, στην οποία θέλετε να περιορίζεται η ενεργή ισχύς στο σημείο σύνδεσης δικτύου. Για μηδενική ενεργή ισχύ πρέπει η τιμή να είναι ρυθμισμένη στο 0.
 5. Ρυθμίστε την Προεπιλογή ενεργής ισχύος στο [Οn].
 6. Για χειροκίνητη προεπιλογή, επιλέξτε την καταχώρηση Χειροκίνητη προεπιλογή σε % ή Χειροκίνητη προεπιλογή σε W και καταχωρήστε την εκάστοτε τιμή προεπιλογής.
 7. Εάν θέλετε ο μετατροπέας να ρυθμίζει μόνος του την ενεργή ισχύ στο σημείο σύνδεσης δικτύου, πραγματοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:
  • Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τρόπος λειτουργίας προεπιλογής ενεργής ισχύος επιλέξτε την καταχώρηση Εξωτερική προεπιλογή.

  • Στην αναπτυσσόμενη λίστα Συμπεριφορά Fallback επιλέξτε την καταχώρηση Εφαρμογή τιμών Fallback.

  • Στην αναπτυσσόμενη λίστα Αποσύνδεση από το δίκτυο σε προεπιλογή ενεργής ισχύος 0% επιλέξτε την καταχώρηση Όχι.