Διαμόρφωση διαχείρισης τροφοδοσίας


ειδικευμένο προσωπικό

Έναρξη βοηθού εγκατάστασης

 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας).
 2. Συνδεθείτε ως Εγκαταστάτης.
 3. Έναρξη βοηθού εγκατάστασης Έναρξη βοηθού εγκατάστασης).
 4. Σε κάθε βήμα επιλέξτε [Αποθήκευση και συνέχεια] μέχρι το βήμα Διαμόρφωση υπηρεσιών συστήματος δικτύου.
 5. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Ρύθμιση συνδεδεμένης φάσης

 • Στην καρτέλα Διαχείριση τροφοδοσίας από την αναπτυσσόμενη λίστα Συνδεδεμένη φάση επιλέξτε τη φάση, στην οποία είναι συνδεδεμένος ο μετατροπέας.

Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις για εγκαταστάσεις με υπερκείμενη μονάδα (π.χ. Sunny Home Manager)

 1. Στο Διαχείριση τροφοδοσίας στο σημείο σύνδεσης δικτύου επιλέξτε [Off].
 2. Στο Έλεγχος εγκατάστασης και περιορισμός ισχύος επιλέξτε [On].
 3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τρόπος λειτουργίας ενεργής ισχύος επιλέξτε Περιορισμός ενεργής ισχύος P μέσω συστ. ελέγχ. εγκατάστασης.
 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τρόπος λειτουργίας σε απενεργ. σύστ. ελέγχου εγκατ. επιλέξτε την καταχώρηση Χρήση ρυθμίσεων επαναφοράς.
 5. Στο πεδίο Fallback Ενεργή ισχύς P καταχωρήστε την τιμή, στην οποία θέλετε να περιορίζει ο μετατροπέας την ονομαστική του ισχύ σε μια απώλεια επικοινωνίας με την υπερκείμενη μονάδα μετά την παρέλευση του χρόνου Timeout.
 6. Στο πεδίο Timeout καταχωρήστε τον χρόνο, που πρέπει να περιμένει ο μετατροπέας, μέχρι να περιορίσει την ονομαστική του ισχύ στη ρυθμισμένη τιμή Fallback.
 7. Εάν σε μια προεπιλογή 0 % ή 0 W δεν επιτρέπεται να τροφοδοτεί ο μετατροπέας ελάχιστη ενεργή ισχύς στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, επιλέξτε στην αναπτυσσόμενη λίστα Αποσύνδεση από το δίκτυο σε τροφοδοσία 0% την καταχώρηση Ναι. Έτσι εξασφαλίζεται ότι ο μετατροπέας θα αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο και δεν θα τροφοδοτεί ενεργή ισχύ σε περίπτωση μιας προεπιλογής 0 % ή 0 W.

Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις για εγκαταστάσεις χωρίς υπερκείμενη μονάδα (π.χ. Sunny Home Manager)

 1. Στο Διαχείριση τροφοδοσίας στο σημείο σύνδεσης δικτύου επιλέξτε [On].
 2. Καταχωρήστε ολόκληρη την ισχύ της Φ/Β γεννήτριας στο πεδίο Ονομαστική ισχύς εγκατάστασης.
 3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τρόπος λειτουργίας του περιορισμού ενεργής ισχύος στο σημείο σύνδεσης δικτύου επιλέξτε, εάν θέλετε ο περιορισμός ενεργής ισχύος να πραγματοποιείται με μια σταθερή προεπιλογή σε ποσοστό ή σε Watt.
 4. Στο πεδίο Ρυθμισμένο όριο ενεργής ισχύος στο σημείο σύνδεσης δικτύου καταχωρήστε την τιμή, στην οποία θέλετε να περιορίζεται η ενεργή ισχύς στο σημείο σύνδεσης δικτύου. Για τροφοδοσία 0% πρέπει η τιμή να είναι ρυθμισμένη στο 0.
 5. Στο Έλεγχος εγκατάστασης και περιορισμός ισχύος επιλέξτε [On].
 6. Για τον έλεγχο της εγκατάστασης και για τον περιορισμό ισχύος επιλέξτε με βάση σταθερές τιμές προεπιλογής την καταχώρηση Περιορισμός ενεργής ισχύος P σε % Pmax ή Περιορισμός ενεργής ισχύος P σε W και καταχωρήστε την εκάστοτε τιμή προεπιλογής.
 7. Εάν θέλετε ο μετατροπέας να περιορίζει μόνος του τον περιορισμό ενεργής ισχύος στο σημείο σύνδεσης δικτύου, πραγματοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:
  • Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τρόπος λειτουργίας ενεργής ισχύος επιλέξτε Περιορισμός ενεργής ισχύος P μέσω συστ. ελέγχ. εγκατάστασης.

  • Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τρόπος λειτουργίας σε απενεργ. σύστ. ελέγχου εγκατ. επιλέξτε την καταχώρηση Διατήρηση τιμών.

  • Στην αναπτυσσόμενη λίστα Αποσύνδεση από το δίκτυο σε τροφοδοσία 0% επιλέξτε την καταχώρηση Όχι.