Konfiguracja zarządzania zasilaniem


Specjalista

Uruchomienie asystenta instalacji

 1. Otworzyć interfejs użytkownika Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika).
 2. Zalogować się jako Instalator.
 3. Uruchomić asystenta instalacji Uruchomienie asystenta instalacji).
 4. Przy każdym kroku kliknąć przycisk [Zapisz i przejdź dalej] aż do przejścia do kroku Konfiguracja usługi sieciowej.
 5. Wprowadzić ustawienia, postępując w sposób opisany poniżej.

Ustawienie podłączonej fazy

 • W zakładce Zarządzanie dostarczaniem energii wybrać na rozwijanej liście Podłączona faza fazę, do której podłączony jest falownik.

Wprowadzenie ustawień w przypadku instalacji z jednostką nadrzędną (np. Sunny Home Manager)

 1. Zarządzanie dostarczaniem energii w punkcie przyłączenia do sieci ustawić na wartość [Wył.].
 2. Sterowanie instalacją i ograniczenie mocy ustawić na wartość [Wł.].
 3. Na rozwijanej liście Tryb pracy moc czynna wybrać opcję Ograniczenie mocy czynnej P przez sterownik urz..
 4. Na rozwijanej liście Tryb pracy przy braku sterowania urządzeniem wybrać opcję Zastosowanie ustawień fallback.
 5. Wpisać w polu Fallback moc czynna P wartość, do której falownik powinien ograniczyć po upływie opóźnienia swoją moc znamionową w przypadku braku komunikacji z jednostką nadrzędną.
 6. Wpisać w polu Timeout okres czasu, po upływie którego falownik powinien ograniczyć swoją moc znamionową do ustawionej wartości awaryjnej.
 7. Jeśli przy nastawie 0 % lub 0 W falownik nie może oddawać do publicznej sieci elektroenergetycznej nawet małej mocy, na rozwijanej liście Odłączenie od sieci przy zasilaniu 0% wybrać opcję Tak. Takie ustawienie zapewni, że przy nastawie wartości zadanej 0 % lub 0 W falownik odłączy się od publicznej sieci elektroenergetycznej i nie będzie oddawał do niej mocy czynnej.

Wprowadzenie ustawień w przypadku instalacji bez jednostki nadrzędnej (np. Sunny Home Manager)

 1. Zarządzanie dostarczaniem energii w punkcie przyłączenia do sieci ustawić na wartość [Wł.].
 2. W polu Moc znamionowa urządzenia wpisać moc generatora fotowoltaicznego.
 3. Na rozwijanej liście Tryb pracy ogran. mocy czynnej na przył. sieciowym wybrać, czy przy ograniczeniu mocy czynnej powinna być zastosowana wartość określona w procentach czy w watach.
 4. W polu Ustawione ogran. mocy czynnej na przył. sieciowym wpisać wartość, do której powinna być ograniczana moc czynna w punkcie przyłączenia do sieci. Aby oddawana moc wynosiła 0%, należy ustawić wartość 0.
 5. Sterowanie instalacją i ograniczenie mocy ustawić na wartość [Wł.].
 6. Aby móc sterować instalacją i ograniczać moc na podstawie określonych wartości zadanych, należy wybrać opcję Ograniczenie mocy czynnej P w % Pmaks. lub Ograniczenie mocy czynnej P w W, a następnie wpisać wartość zadaną.
 7. Aby falownik samoczynnie ograniczał moc czynną oddawaną w punkcie przyłączenia do sieci, należy wykonać następujące czynności:
  • Na rozwijanej liście Operating mode Active power (Tryb pracy - Moc czynna) wybierz opcję Act. power lim. via PV system ctrl (Ograniczanie mocy czynnej przez układ sterowania instalacją).

  • Na rozwijanej liście Tryb pracy przy braku sterowania urządzeniem wybrać opcję Zachowaj wartości.

  • Na rozwijanej liście Odłączenie od sieci przy zasilaniu 0% wybrać opcję Nie.