Pätötehomenetelmän konfigurointi


Ammattiehenkilöstö

Ohjatun asennustoiminnon käynnistys

 1. Avaa käyttöliittymä Yhteyden muodostaminen käyttöliittymään).
 2. Kirjaudu asentajana (Installer)
 3. Käynnistä ohjattu asennustoiminto Ohjatun asennustoiminnon käynnistys).
 4. Valitse jokaisessa vaiheessa [Save and continue] (Tallenna ja jatka) vaiheeseen Grid system service (Verkkojärjestelmäpalvelu) saakka.
 5. Tee asetukset edellä olevan kuvauksen mukaisesti.

Asetukset järjestelmille, joiden asetusarvojen asetus tapahtuu ulkoisesti

 1. Aseta Grid connection point control (Verkkoliityntäpisteen säätö) asentoon [Off] (Pois).
 2. Aseta välilehdellä Active power mode (Pätötehotila) kytkin Active power setpoint (Pätötehon asetusarvo) asentoon [On] (Päälle).
 3. Valitse pudotusvalikosta Operation mode of the active power setpoint (Pätötehon asetusarvon toimintatila) kohta External setpoint (Ulkoinen asetusarvo).
 4. Valitse pudotusvalikosta Release behaviour (Päästökäyttäytyminen) kohta Use release values (Käytä päästöarvoja).
 5. Kirjaa kenttään Release value of the maximum active power (Enimmäispätötehon päästöarvo) arvo, johon invertterin tulee rajoittaa nimellistehonsa, jos sattuu kommunikaatiovika korkeampitasoiseen ohjausyksikköön aikakatkaisujakson päätyttyä.
 6. Kirjaa kenttään Timeout (Aikakatkaisu) aika, jonka verran invertterin tulee odottaa, kunnes se rajoittaa nimellistehonsa asetettuun päästöarvoon.
 7. Ellei 0 %- tai 0 W -asetus salli, että invertteri syöttää vähäistä pätötehoa yleiseen sähköverkkoon, valitse pudotusluettelosta Grid disconnection for 0% active power setpoint (Verkkokatkaisu 0 %:n pätötehon asetusarvossa) kohta Yes (Kyllä). Näin varmistetaan, että invertteri kytkeytyy irti yleisestä sähköverkosta asetuksen ollessa 0 % tai 0 W ja ettei se syötä pätötehoa.

Asetukset järjestelmille, joihin asetusarvot syötetään manuaalisesti

 1. Aseta välilehdellä Active power mode (Pätötehotila) kytkin Grid connection point control (Verkkoliityntäpisteen säätö) asentoon [On] (Päälle).
 2. Kirjaa aurinkokennojärjestelmän kokonaisteho kenttään Nominal PV system power (Järjestelmän nimellisteho).
 3. Valitse pudotusluettelossa Operation mode of the active power setpoint (Pätötehon asetusarvon toimintatila), tuleeko pätötehon rajoituksen tapahtua kiinteänä asetuksena prosentteina vai watteina.
 4. Kirjaa kenttään Set active power limit (Aseta pätöteholle raja) arvo, johon pätöteho tulee rajoittaa verkkoliityntäpisteessä. Nollapätötehoa varten arvoksi täytyy asettaa 0.
 5. Valitse Active power setpoint (Pätötehon asetusarvo) -asetukseksi [On] (Päälle).
 6. Valitse manuaalista asetusta varten kohta Manual specification in % (Manuaalinen asetus %-arvoina) tai Manual specification in W (Manuaalinen asetus W-arvoina) ja kirjaa kulloinenkin asetusarvo.
 7. Jos invertterin tulee rajoittaa pätöteho automaattisesti verkkoliityntäpisteeseen, suorita seuraavat vaiheet:
  • Valitse pudotusluettelosta Operation mode of the active power setpoint (Pätötehon asetusarvon toimintatila) kohta External setpoint (Ulkoinen asetusarvo).

  • Valitse pudotusluettelosta Release behaviour (Päästökäyttäytyminen) kohta Use release values (Käytä päästöarvoja).

  • Valitse pudotusluettelosta Grid disconnection for 0% active power setpoint (Verkkokatkaisu 0 %:n pätötehon asetusarvossa) kohta No (Ei).