Preduvjeti za priključak izmjenične struje


Uvjeti koje moraju ispuniti AC kabeli:

 • Tip kabela: bakrena žica

 • Vanjski promjer: 8 mm do 21 mm

 • Poprečni presjek vodiča: 1,5 mm² do 6 mm²

 • Duljina izolacije: 12 mm

 • Duljina uklanjanja kabelskog plašta: 50 mm

 • Kabel se mora dimenzionirati prema lokalnim i nacionalnim smjernicama za dimenzioniranje vodova iz kojih se izvode minimalni poprečni presjeci vodiča. Faktori koji utječu na dimenzioniranje kabela su, primjerice, AC-nazivna struja, vrsta kabela, način polaganja, gomilanje kabela, okolna temperatura i maksimalno željeni gubici snage (za obračun gubitaka snage pogledajte program dimenzioniranja „Sunny Design“ od softverske verzije 2.0 na www.SMA-Solar.com).

Kriteriji koje mora ispuniti kabel za uzemljenje:

Primjena tankožilnih vodiča

Možete koristiti kruti ili fleksibilni, tankožilni vodič.

 1. Kraj tankožilnog vodiča mora biti dvostruko stisnut prstenastom kabelskom stopicom. Pritom se uvjerite da pri potezanju ili savijanju nema vidljivih neizoliranih vodiča. Tako je prstenastom kabelskom stopicom zajamčeno dovoljno vlačno rasterećenje.
 • Poprečni presjek kabela za uzemljenje: maksimalno 10 mm²

Rastavna sklopka i zaštita voda:

PAŽNJA

Oštećenje izmjenjivača vijčanim osiguračem kao rastavnim uređajem

Vijčani osigurači (npr. DIAZED- ili NEOZED-osigurač) nisu rastavne sklopke.

 1. Vijčane osigurače ne koristite kao rastavne uređaje.
 2. Kao rastavni uređaj koristite rastavnu sklopku ili zaštitnu sklopku voda (informacije i primjere za konstrukciju potražite u poglavlju Tehničke informacije „Circuit Breaker“ pod www.SMA-Solar.com).
 • Za sustave s više izmjenjivača svaki pojedini izmjenjivač osigurajte vlastitim instalacijskim prekidačem za nadstrujnu zaštitu. Pritom pripazite na maksimalno dopušteno osiguranje Tehnički podaci). Tako se izbjegava da se na dotičnom kabelu nakon rastavljanja pojavi ostatni napon.

 • Trošila koja su instalirana između izmjenjivača i instalacijskog prekidača za nadstrujnu zaštitu osigurajte odvojeno.

Jedinica za kontrolu struje kvara:

Izmjenjivaču za rad nije potrebna vanjska sklopka za zaštitu od struje kvara. Ako lokalni propisi zahtijevaju primjenu sklopke za zaštitu od struje kvara, treba uzeti u obzir sljedeće:

 • Izmjenjivač je od inačice firmvera 3.00.05.R kompatibilan sa sklopkama za zaštitu od struje kvara tipa A i B koje se aktiviraju pri dimenzioniranoj struji kvara od 30 mA ili većoj (informacije o odabiru zaštitne sklopke struje kvara potražite u poglavlju Tehničke informacije „Criteria for Selecting a Residual-Current Device“ na adresi www.SMA-Solar.com). Svaki izmjenjivač u sustavu mora se priključiti na javnu strujnu mrežu preko vlastite sklopke za zaštitu od struje kvara.

 • U slučaju primjene sklopki za zaštitu od struje kvara s dimenzioniranom strujom kvara od 30 mA, ta se jakost struje mora namjestiti u izmjenjivaču Namještanje dimenzionirane struje kvara sklopke za zaštitu od struje kvara). Na taj način izmjenjivač smanjuje tehnički uvjetovane odvodne struje i sprječava neželjeno aktiviranje sklopke za zaštitu od struje kvara.

Kategorija nadnapona:

Izmjenjivač je primjenjiv na mrežama kategorije prenapona III ili niže prema IEC 60664-1. To znači da se izmjenjivač može trajno priključiti na mrežnu priključnu točku unutar zgrade. Kod instalacija s dugim kabelskim trasama na otvorenom potrebne su dodatne mjere smanjivanja kategorije prenapona IV na kategoriju prenapona III (vidi tehničke informacije „Overvoltage protection“ pod www.SMA-Solar.com).

Nadzor zaštitnog vodiča:

Izmjenjivač je opremljen s kontrolom zaštitnog vodiča. Kontrola zaštitnog vodiča prepoznaje kada nije priključen zaštitni vod i u tom slučaju odvaja izmjenjivač od javne električne mreže. Ovisno o mjestu ugradnje i obliku mreže može biti preporučljivo isključiti kontrolu zaštitnog vodiča. To primjerice može biti neophodno kod Delta-IT mreže ili drugih oblika mreže, kod kojih nema neutralnog vodiča, a Vi želite instalirati izmjenjivač između 2 faze. Za sva pitanja na tu temu obratite se svom opskrbljivaču električnom energijom ili tvrtki SMA Solar Technology AG.

Osiguranje prema IEC 62109 s deaktiviranim nadzorom zaštitnog vodiča

Kako bi se zajamčilo osiguranje sukladno IEC 62109 i kada je nadzor zaštitnog vodiča deaktiviran, treba priključiti dodatno uzemljenje na izmjenjivač.

 1. Priključite dodatno uzemljenje s poprečnim presjekom od najmanje 10 mm² Priključivanje dodatnog uzemljenja). Time se izbjegava struja dodira pri otkazivanju zaštitnog vodiča na utičnom umetku AC utikača.

Priključak dodatnog uzemljenja

U pojedinim zemljama potrebno je dodatno uzemljenje. U svakom slučaju poštujte službene propise.

 1. Ako je potrebno, priključite dodatno uzemljenje čiji je poprečni presjek najmanje 10 mm² Priključivanje dodatnog uzemljenja). Time se izbjegava struja dodira pri otkazivanju zaštitnog vodiča na utičnom umetku AC utikača.