Uspostavljanje veze putem WLAN-a u lokalnoj mreži


Nova IP adresa pri povezivanju s lokalnom mrežom

Ako je proizvod povezan s lokalnom mrežom (npr. preko routera), onda on dobiva novu IP adresu. Ovisno o načinu konfiguracije, novu IP adresu ili automatski dodjeljuje DHCP pristupnik (router) ili je Vi unosite ručno. Po završetku konfiguracije proizvod je dostupan samo još preko sljedećih pristupnih adresa:

 1. Opća pristupna adresa: IP adresa koja se unosi ručno ili koju dodjeljuje DHCP pristupnik (router) (utvrđivanje putem softvera Netzwerkscanner ili mrežne konfiguracije routera).
 2. Pristupna adresa za Apple i Linux sustave: SMA[serijski broj].local (npr. SMA0123456789.local)
 3. Pristupna adresa za Windows i Android sustave: http://SMA[Seriennummer] (npr. http://SMA0123456789)

Preduvjeti:

 • Proizvod se mora pustiti u rad.

 • Proizvod se mora integrirati u lokalnu mrežu. Savjet: Imate različite mogućnosti za integriranje proizvoda u lokalnu mrežu pomoću instalacijskog asistenta.

 • Mora postojati krajnji uređaj (npr. osobno računalo, tablet računalo ili pametni telefon).

 • Krajnji uređaj se mora nalaziti na istoj lokalnoj mreži kao i proizvod.

 • Na krajnjem uređaju mora biti instalirana aktualna inačica nekog od sljedećih internetskih preglednika: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ili Safari.

 • Za promjenu parametara koji su od značaja za mrežu po isteku prvih 10 sati napajanja ili po završetku instalacijskog asistenta mora postojati instalacijski SMA Grid Guard kôd (pogledajte „APPLICATION FOR SMA GRID GUARD-CODE“ na adresi www.SMA-Solar.com).

Kod krajnjih uređaja s iOS operacijskim sustavom nije moguć uvoz i izvoz datoteka

Kod mobilnih krajnjih uređaja s iOS operacijskim sustavom iz tehničkih razloga nije moguće uvoziti niti izvoziti datoteke (npr. uvoz konfiguracije izmjenjivača, pohrana aktualne konfiguracije izmjenjivača ili izvoz događaja i parametara).

 1. Koristite krajnji uređaj bez iOS operacijskog sustava kako biste mogli izvoziti i uvoziti datoteke.

Postupak:

 1. U adresni redak internetskog preglednika unesite IP adresu izmjenjivača.
 2. Otvara se stranica za prijavljivanje na korisničko sučelje.