Förutsättningar för växelströmsanslutning


Krav växelströmkabel:

 • Ledartyp: koppartråd

 • Ytterdiameter: 8 mm till 21 mm

 • Tvärsnitt av ledare: 1,5 mm² till 6 mm²

 • Avisoleringslängd: 12 mm

 • Avisoleringslängd: 50 mm

 • Kabeln måste utformas i enlighet med lokala och nationella riktlinjer för dimensionering av ledningar, ur vilka det kan uppkomma krav på minimimalt tvärsnitt för ledare Faktorer för kabeldimensionering är t. ex. nominell växelström, typ av kabel, typ av installation, ackumulering, den omgivande temperaturen och den maximalt önskade ledningsförlusten (beräkning av ledningsförluster designprogrammet "Sunny design" programversion 2.0 under www.SMA-Solar.com).

Krav på jordningskabeln:

Användning av fintrådiga ledare

Det går att använda en massiv ledare eller en flexibel, fintrådig ledare.

 1. Om en fintrådig ledare används måste den crimpas dubbelt med en ringkabelsko. Säkerställ då att inte någon oisolerad ledare syns när man drar eller böjer. Därigenom garanteras en tillräcklig dragavlastning genom ringkabelskon.
 • Jordningskabelns tvärsnitt: högst 10 mm²

Lastfrånskiljare och ledningsskydd:

OBSERVERA

Skada på växelriktaren genom användning av skruv som lastskiljande enhet

Skruvsäkringar (t. ex. DIAZED-säkring eller NEOZED-säkring) är inte lastfrånskiljare.

 1. Använd inte skruvsäkringar som lastfrånskiljare.
 2. Använd lastfrånskiljare eller ledningsskyddsskiljare lastfrånskiljare (för information om och exempel på tolkning hänvisas till Teknisk information ”Dvärgbrytare” på www.SMA-Solar.com).
 • I anläggningar med flera växelriktare måste varje växelriktare vara skyddad av en egen dvärgbrytare. Därvid måste det maximalt tillåtna säkringsskyddet iakttas Tekniska data). Därigenom undviks att det ligger en restspänning på kabeln i fråga efter en frånskiljning.

 • Förbrukare som installeras mellan växelriktare och dvärgbrytare måste skyddas för sig.

Övervakningsenhet för läckström:

Växelriktaren behöver ingen extern jordfelsbrytare för driften. Om de lokala föreskrifterna kräver en jordfelsbrytare, måste man beakta följande:

 • Växelriktaren är från och med firmwareversion 3.00.05.R kompatibel med jordfelsbrytare av typ A och B, vilka har en nominell felström på 30 mA eller högre (för information om att välja en jordfelsbrytare, se Teknisk information ”Criteria for Selecting a Residual-Current Device” under www.SMA-Solar.com). Alla växelriktare i anläggningen måste anslutas till det allmänna elnätet via en egen jordfelsbrytare.

 • Används jordfelsbrytare med en nominell felström på 30 mA måste den nominella felströmmen ställas in i växelriktaren Ställa in nominell felström för jordfelsbrytaren). Därigenom reducerar växelriktaren de driftsrelaterade läckströmmarna och förhindrar felaktig utlösning av jordfelsbrytaren.

Överspänningskategori:

Växelriktaren kan användas på nät i överspänningskategori III eller lägre enligt IEC 60664-1. Det betyder att växelriktaren kan anslutas permanent till nätanslutningspunkten i en byggnad. Vid anläggningar med längre ledningar i det fria är det nödvändigt med ytterligare åtgärder för reducering av överspänningskategori IV till överspänningskategori III (se Teknisk information ”Overvoltage Protection” under www.SMA-Solar.com).

Jordfelsövervakning:

Växelriktaren är försedd med en jordfelsövervakning. Jordfelsövervakningen känner av när ingen jordledare är ansluten och skiljer i så fall växelriktaren från det allmänna elnätet. Beroende på installationsplats och nätform kan det vara meningsfullt att avaktivera jordfelsövervakningen. Detta kan t.ex. vara nödvändigt vid ett delta-IT-nät eller andra nätformer om det inte finns någon neutralledare och du vill installera växelriktaren mellan 2 faser. Om du skulle ha några frågor, kontakta din nätägare eller SMA Solar Technology AG.

Säkerhet enligt IEC 62109 vid avaktiverad jordfelsövervakning

För att garantera säkerheten enligt IEC 62109 vid deaktiverad jordfelsövervakning, måste en extra jordning anslutas på växelriktaren.

 1. Anslut en extra jordning som har en area på minst 10 mm² Ansluta extra jordning). Därigenom undviks kontaktström i händelse av fel på växelströmkontaktens insats.

Anslutning av en extra jordning

I vissa länder krävs av princip en extra jordning. Iaktta i varje enskilt fall gällande lokala bestämmelser.

 1. Om en extra jordning krävs, anslut en extra jordning som har en area på minst 10 mm² Ansluta extra jordning). Därigenom undviks kontaktström i händelse av fel på växelströmkontaktens insats.