Namještanje funkcije SMA ShadeFix


Stručna snaga

Možete zadati vremenski interval u kome izmjenjivač treba tražiti optimalnu radnu točku. Funkciju SMA ShadeFix možete deaktivirati, ako ju ne želite koristiti.

Temeljni postupak promjene pogonskih parametara opisan je u drugim poglavljima Promjena pogonskih parametara).

Postupak:

  • U skupini parametara Strana DC > Postavke DC > SMA ShadeFix odaberite parametar Vremenski interval za SMA ShadeFix pa zadajte željeni vremenski interval. Pritom optimalni interval vremena u pravilu iznosi 6 minuta. Samo pri jako sporoj izmjeni zasjenjivanja vrijednost bi trebala biti povećana.

    Izmjenjivač optimizira MPP PV-sustava u zadanom intervalu vremena.

  • Za deaktiviranje funkcije SMA ShadeFix potrebno je da u skupini parametara Strana DC > Postavke DC > SMA ShadeFix isključite parametar SMA ShadeFix.