Priključivanje izmjenjivača na javnu električnu mrežu


Stručna snaga

Preduvjeti:

 • Morate se pridržavati uvjeta priključenja koje nalaže opskrbljivač električnom energijom.

 • Mrežni napon mora biti u dopuštenom području. Ispravan radni raspon izmjenjivača definiran je pogonskim parametrima.

Postupak:

 1. Isključite instalacijski prekidač za nadstrujnu zaštitu i zaštitite ga od nehotičnog uključivanja.
 2. Skinite plašt AC-kabela od 50 mm.
 3. L1, L2, L3 i N skratite svaki za 8 mm, tako da PE bude za 8 mm dulji od njih. Time se jamči da se u slučaju vlačnog opterećenja PE kao posljednji izvuče iz navojne stezaljke.
 4. S vodiča L1, L2, L3, N i PE skinite 12 mm izolacije.
 5. Kod spleta finih kabela na L1, L2, L3, N i PE postavite završne tuljke.
 6. Konfekcionirajte AC utikač i priključite kabel na AC utikač (pogledajte upute AC utikača).
 7. Uvjerite se da su svi kabeli čvrsto priključeni na AC utikač.
 8. 3188275724
 9. Utaknite AC utilač u priključnicu za AC priključak. Pritom usmjerite AC utikač tako da se vodeće ispupčenje AC priključnice na izmjenjivaču uvede u vodeći utor na utičnom umetku AC utikača.