Podmínky pro AC připojení


Požadavky na AC kabel:

 • typ vodiče: měděný drát

 • vnější průměr: 8 mm až 21 mm

 • průřez vodiče: 1,5 mm² až 6 mm²

 • délka odizolování: 12 mm

 • délka odstranění pláště: 50 mm

 • Kabeláž musí být navržená podle místních a národních směrnic pro dimenzování kabeláže, z nichž mohou vyplývat požadavky na minimální průřez vodiče. Na dimenzování kabelů má vliv např. jmenovitý AC proud, druh kabelů, způsob položení, jejich nahromadění, teplota okolí a požadované maximální ztráty ve vedení (k výpočtu ztrát ve vedení můžete použít aplikaci pro návrh FV systémů Sunny Design od verze 2.0, která je k dispozici na webu www.SMA-Solar.com).

Požadavky na zemnicí kabel:

Použití vodičů s jemnými drátky

Můžete použít pevný vodič, nebo ohebný vodič s jemnými drátky.

 1. Pokud použijete vodič s jemnými drátky, musíte jej dvojitě nakrimpovat pomocí prstencového kabelového oka. Ověřte při tom, zda při škubnutí nebo ohnutí není vidět žádný neizolovaný vodič. Tím bude zajištěno dostatečné odlehčení od tahu prostřednictvím prstencového kabelového oka.
 • Průřez zemnicího kabelu: max. 10 mm²

Odpínač zátěže a ochrana vedení:

OZNÁMENÍ

Poškození střídače v důsledku použití šroubových pojistek ve funkci zařízení k odpínání zátěže

Šroubové pojistky (např. pojistka DIAZED nebo pojistka NEOZED) nejsou odpínače zátěže.

 1. Nepoužívejte šroubové pojistky jako zařízení k odpínání zátěže.
 2. Jako zařízení k odpínání zátěže používejte výhradně odpínač zátěže nebo jistič vedení (informace a příklady k návrhu najdete v technických informacích „Jistič vedení“ na webu www.SMA-Solar.com).
 • U FV systémů s několika střídači musí být každý střídač opatřen vlastním jističem vedení. Musí se při tom dodržovat maximální povolené jištění Technické údaje). Předejdete tak tomu, aby se na příslušném kabelu po odpojení vyskytovalo zbytkové napětí.

 • Spotřebiče, které se instalují mezi střídač a jistič vedení, musejí být opatřené samostatným jištěním.

Kontrolní jednotka poruchového proudu:

Střídač nepotřebuje k provozu externí zařízení na ochranu proti poruchovému proudu. Pokud místní předpisy vyžadují zařízení na ochranu proti poruchovému proudu, je nutné dbát následujících upozornění:

 • Střídač s firmwarem od verze 3.00.05.R je kompatibilní se zařízeními na ochranu proti poruchovému proudu typu A a B, která vykazují jmenovitý poruchový proud 30 mA nebo vyšší (informace o výběru zařízení na ochranu proti poruchovému proudu viz technické informace „Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu“ na adrese www.SMA-Solar.com). Každý střídač v systému musí být k veřejné distribuční síti připojený prostřednictvím vlastního zařízení na ochranu proti poruchovému proudu.

 • Při používání zařízení na ochranu proti poruchovému proudu s jmenovitým poruchovým proudem 30 mA je nutné jmenovitý poruchový proud nastavit ve střídači Nastavení jmenovitého poruchového proudu zařízení na ochranu proti poruchovému proudu). Střídač tím zmenší svodové proudy podmíněné provozem a zamezuje chybné aktivaci zařízení na ochranu proti poruchovému proudu.

Přepěťová kategorie:

Střídač lze používat ve veřejných rozvodných sítích přepěťové kategorie III nebo nižší podle normy IEC 60664-1. To znamená, že střídač může být permanentně připojený na síťovém přípojném místě v budově. V případě venkovních instalací s dlouhými kabelovými trasami jsou zapotřebí další opatření pro snížení přepěťové kategorie IV na přepěťovou kategorii III (viz technické informace „Ochrana proti přepětí“ na webu www.SMA-Solar.com).

Monitorování ochranného vodiče:

Střídač je vybaven monitorováním ochranného vodiče. Toto monitorování rozpozná, že ochranný vodič není připojený, a střídač v takovém případě odpojí od veřejné rozvodné sítě. V závislosti na místě instalace a na typu sítě může být smysluplné monitorování ochranného vodiče deaktivovat. To může být zapotřebí například u IT sítí typu delta nebo u sítí jiného typu, pokud není k dispozici neutrální vodič a chcete střídač nainstalovat mezi dvě fáze. V případě dotazů k tomuto tématu se obraťte na provozovatele vaší veřejné rozvodné sítě nebo na společnost SMA Solar Technology AG.

Bezpečnost podle normy IEC 62109 při deaktivovaném monitorování ochranného vodiče

Aby byla při deaktivovaném monitorování ochranného vodiče zajištěna bezpečnost podle normy IEC 62109, musí být ke střídači připojeno přídavné uzemnění.

 1. Připojte přídavné uzemnění, které má průřez minimálně 10 mm² Připojení přídavného uzemnění). Předejde se tak vzniku dotykového proudu při selhání ochranného vodiče na vložce zásuvky pro AC zástrčku.

Připojení přídavného uzemnění

V některých zemích je zásadně vyžadováno přídavné uzemnění. V každém případě dbejte předpisů platných v místě instalace.

 1. Pokud je požadováno přídavné uzemnění, připojte přídavné uzemnění, které má průřez minimálně 10 mm² Připojení přídavného uzemnění). Předejde se tak vzniku dotykového proudu při selhání ochranného vodiče na vložce zásuvky pro AC zástrčku.