Forudsætninger for AC-tilslutningen


Krav til AC-kablerne:

 • Ledertype: kobbertråd

 • Udvendig diameter: 8 mm til 21 mm

 • Ledertværsnit: 1,5 mm² til 6 mm²

 • Afisoleringslængde: 12 mm

 • Afisoleringslængde: 50 mm

 • Kablet skal dimensioneres iht. lokale og nationale retningslinjer for dimensionering af ledninger, ud fra hvilke kravene til det minimale ledertværsnit kan være fastlagt. Påvirkningsstørrelserne med henblik på kabeldimensioneringen er f.eks. nominel AC‑strøm, kablets type, føringstypen, kabelsamlingen, omgivelsestemperaturen og de maks. ønskede ledningstab (se dimensioneringssoftwaren "Sunny Design" fra softwareversion 2.0 på www.SMA-Solar.com for beregning af ledningstab).

Krav til jordingskablet:

Anvendelse af ledere med fine tråde

Du kan anvende en stiv leder eller en fleksibel leder med fine tråde.

 1. Hvis der anvendes en leder med fine tråde, skal den krympes dobbelt med en ringkabelsko. Kontrollér i den forbindelse, at der ikke kan ses en uisoleret leder, hvis den trækkes eller bukkes. Derved sikrer ringkabelskoen en tilstrækkelig trækaflastning.
 • Jordforbindelseskablets tværsnit: maks. 10 mm²

Lastadskiller og ledningsbeskyttelse:

BEMÆRK

Beskadigelse af omformeren på grund af anvendelse af skruesikringer som lastadskiller

Skruesikringer (f.eks. DIAZED-sikring eller NEOZED-sikring) er ikke lastadskillere.

 1. Der må ikke anvendes skruesikringer som lastadskillere.
 2. Der skal anvendes en lastadskiller eller belastningsafbryder som lastadskiller (se Teknisk information "Circuit Breaker" på www.SMA-Solar.com for informationer om og eksempler på dimensionering).
 • Ved anlæg med flere omformere skal hver omformer sikres med en egen belastningsafbryder. Den maks. tilladte sikring skal overholdes Tekniske data). Dermed undgås det, at der er restspænding på det pågældende kabel efter en adskillelse.

 • Forbrugere, som installeres mellem omformeren og belastningsafbryderen, skal sikres separat.

Fejlstrømsovervågningsenhed:

Omformeren skal ikke bruge nogen ekstern fejlstrømsbeskyttelsesanordning til driften. Hvis de lokale bestemmelser kræver en fejlstrømsbeskyttelsesanordning, skal følgende tages i betragtning:

 • Omformeren er fra firmware-version 3.00.05.R kompatibel med fejlstrømsbeskyttelsesanordninger af typen A og B, der har en mærkefejlstrøm på 30 mA eller højere (informationer om valg af en fejlstrømsbeskyttelsesanordning findes i Teknisk information "Criteria for Selecting a Residual-Current Device" på www.SMA-Solar.com. Hver omformer i anlægget skal tilsluttes til det offentlige elnet via en egen fejlstrømsbeskyttelsesanordning.

 • Når der anvendes fejlstrømsbeskyttelsesanordninger med en mærkefejlstrøm på 30 mA, skal du indstille mærkefejlstrømmen i omformeren Indstilling af fejlstrømsbeskyttelsesanordningens mærkefejlstrøm). Dermed reducerer omformeren de driftsbetingede afledningsstrømme og forhindrer en fejludløsning af fejlstrømsbeskyttelsesanordningen.

Overspændingskategori:

Omformeren kan anvendes på net i overspændingskategori III eller lavere iht. IEC 60664-1. Det vil sige, at omformeren kan sluttes permanent til nettilslutningspunktet i en bygning. Ved installationer med lange kabelføringsveje udendørs skal der træffes ekstra foranstaltninger for at reducere overspændingskategori IV til overspændingskategori III (se Teknisk information "Overvoltage protection" på www.SMA-Solar.com).

Beskyttelsesleder-overvågning

Omformeren er udstyret med en beskyttelsesleder-overvågning. Beskyttelsesleder-overvågningen registrerer, hvis der ikke er tilsluttet nogen beskyttelsesleder, og afbryder i det tilfælde omformeren fra det offentlige elnet. Afhængigt af installationsstedet og nettypen kan det være hensigtsmæssigt at deaktivere beskyttelsesleder-overvågningen. Dette kan f.eks. være nødvendigt ved et Delta-it-net eller ved andre netformer, hvis der ikke er nogen nulleder, og du ønsker at installere omformeren mellem 2 faser. Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din netudbyder eller SMA Solar Technology AG.

Sikkerhed i henhold til IEC 62109 ved deaktiveret beskyttelsesleder-overvågning

For at garantere for sikkerheden i henhold til IEC 62109 ved deaktiveret beskyttelsesleder-overvågning skal der tilsluttes en ekstra jording til omformeren.

 1. En yderligere jording skal mindst have et tværsnit på 10 mm² Tilslutning af ekstra jordforbindelse). På den måde undgås berøringsstrøm, hvis beskyttelseslederen på AC-stikkets hunstikindsats svigter.

Tilslutning af en ekstra jording

I nogle lande kræves der generelt en ekstra jording. Overhold altid de lokalt gældende forskrifter.

 1. Hvis der er brug for en yderligere jording, tilsluttes en yderligere jording, som mindst har et tværsnit 10 mm² Tilslutning af ekstra jordforbindelse). På den måde undgås berøringsstrøm, hvis beskyttelseslederen på AC-stikkets hunstikindsats svigter.