Provjera zemnog spoja u FN-sustavu


Stručna snaga

Ako svijetli crveni LED indikator, a na korisničkom sučelju izmjenjivača su u izborniku Događaji prikazani brojevi 3501, 3601 ili 3701, možda je došlo do zemljospoja. Električna izolacija FN-sustava u zemlji nije ispravna ili nije dovoljna.

OPASNOST

Opasnost po život od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova sustava koji su pod naponom ili zemljospoja

U slučaju zemnog spoja dijelovi instalacije mogu biti pod naponom. Dodirivanje dijelova ili kabela koji su pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozljedama opasnim po život.

 1. Prije radova odvojite proizvod s napajanja i onemogućite nehotično uključivanje.
 2. Kabeli FN-generatora smiju se dodirivati samo na izolaciji.
 3. Ne dodirujte dijelove potkonstrukcije kao ni postolje FN-generatora.
 4. Na izmjenjivač ne priključujte FN-stringove sa zemnim spojem.

UPOZORENJE

Opasnost po život uslijed strujnog udara u slučaju uništenja mjernog uređaja pod utjecajem prenapona

Prenapon može oštetiti mjerni uređaj i dovesti do toga da kućište mjernog uređaja bude pod naponom. Dodirivanje kućišta mjernog uređaja koje se nalazi pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozljedama opasnim po život.

 1. Koristite samo mjerne uređaje s opsegom ulaznog napona istosmjerne struje od najmanje 1000 V ili višim.

Postupak:

Kako biste provjerili postoji li zemljospoj na FN-sustavu, postupite na sljedeći način. Točan proces pokazuju sljedeća poglavlja.

 • Provjera zemljospoja FN-sustava mjerenjem napona.

 • Ako mjerenje napona nije bilo uspješno, onda mjerenjem izolacijskog otpora provjerite postoji li zemljospoj na FN-sustavu.

Provjera mjerenjem napona

Na način opisan u nastavku provjerite postoji li zemljospoj u nekom stringu FN-sustava.

Postupak:

 1. OPASNOST

  Smrtna opasnost od visokog napona

  1. Izmjenjivač stavite u beznaponsko stanje Postavljanje izmjenjivača u stanje bez napona).
 2. Izmjerite napone:
  • Izmjerite napon između plus pola i potencijala uzemljenja (PE).

  • Izmjerite napon između minus pola i potencijala uzemljenja (PE).

  • Izmjerite napon između plus i minus pola.
   Ako istovremeno postoje sljedeći rezultati, u FN-sustavu postoji zemljospoj:

   Svi izmjereni naponi su stabilni.

   Suma dvaju napona u odnosu na potencijal zemlje otprilike odgovara naponu između plus i minus pola.

 3. Ako postoji zemni spoj, preko odnosa dvaju izmjerenih napona saznajte njegovo mjesto pa ga uklonite.
 4. Ako se ne može izmjeriti jasan zemljospoj, a poruka se i dalje prikazuje, izmjerite izolacijski otpor.
 5. Stringove bez zemljospoja ponovo priključite na izmjenjivač pa iznova pokrenite izmjenjivač (pogledajte Upute za instalaciju izmjenjivača).
 6. Mjesto zemnog spoja

  Na ovom primjeru prikazan je zemljospoj između drugog i trećeg FN-modula.

  5451103500

Provjera mjerenjem izolacijskog otpora

Ako mjerenje napona ne pruži dostatan dokaz zemljospoja, mjerenje izolacijskog otpora može dati točnije rezultate.

559183116

Shematski prikaz mjerenja

Izračun izolacijskog otpora

Očekivani ukupan otpor FN-sustava ili pojedinačnog stringa može se izračunati sljedećom formulom:

Točan izolacijski otpor FN-modula možete zatražiti od proizvođača modula ili provjeriti na listu s podacima.

No, kao prosječna vrijednost otpora FN-modula kod tankoslojnih modula može se pretpostaviti otpr. 40 MΩ, a kod poli- i monokristalnih PV-modula otpr. 50 MΩ za svaki FN-modul (više informacija o izračunu izolacijskog otpora potražite u dijelu Tehničke informacije „Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Plants“ pod www.SMA-Solar.com).

Potrebni uređaji:

 • Prikladna naprava za sigurno odvajanje i kratko spajanje

 • Mjerač izolacijskog otpora

Neophodna naprava za sigurno odvajanje i kratko spajanje FN-generatora

Otpor izolacije može se izmjeriti samo uz pomoć prikladne naprave za sigurno odvajanje i kratko spajanje FN-generatora. Ako takva ne postoji, otpor izolacije se ne smije mjeriti.

Postupak:

 1. Izračunajte očekivani izolacijski otpor za svaki string.
 2. OPASNOST

  Smrtna opasnost od visokog napona

  1. Izmjenjivač stavite u beznaponsko stanje Postavljanje izmjenjivača u stanje bez napona).
 3. Instalirajte kratkospojnu napravu.
 4. Priključite mjerač izolacijskog otpora.
 5. Kratko spojite prvi string.
 6. Namjestite kontrolni napon. Pritom kontrolni napon treba biti što bliži maksimalnom naponu sustava FN-modula, no ne smije ga prekoračiti (pogledajte tehnički list FN-modula).
 7. Izmjerite izolacijski otpor.
 8. Uklonite kratki spoj.
 9. Mjerenje s preostalim stringovima izvršite na isti način.
 10. Ako izolacijski otpor stringa jasno odstupa od teoretski izračunate vrijednosti, zemljospoj je prisutan u dotičnom stringu.
 11. Stringove sa zemljospojem ponovo priključite na izmjenjivač nakon uklanjanja zemljospoja.
 12. Sve druge stringove ponovno priključite na izmjenjivač.
 13. Izmjenjivač ponovno stavite u pogon.
 14. Ako izmjenjivač i dalje prikazuje grešku u izolaciji, kontaktirajte servisKontakt). U određenim okolnostima FN-moduli u postojećem broju nisu prikladni za izmjenjivač.