Važne sigurnosne upute


Obveza čuvanja uputa

Ovo poglavlje sadrži sigurnosne upute koje se neizostavno moraju poštivati prilikom izvođenja bilo kakvih radova.

Proizvod je dizajniran i ispitan sukladno međunarodnim sigurnosnim zahtjevima. Usprkos pažljivoj konstrukciji, postoje rezidualni rizici, kao i kod svih električnih i elektroničkih uređaja. Kako biste spriječili ozljede i materijalnu štetu te omogućili dugotrajan rad ovog proizvoda, pažljivo pročitajte ovo poglavlje i u svakom trenutku slijedite sve sigurnosne napomene.

OPASNOST

Smrtna opasnost od strujnog udara u slučaju kontakta s DC kabelom koji je pod naponom

FN-moduli djelovanjem svjetla proizvode opasan istosmjerni napon, koji se zadržava na DC kabelima. Dodirivanje DC kabela koji su pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozljedama opasnim po život.

 1. Nemojte dodirivati nepokrivene dijelove kao ni kabele koji su pod naponom.
 2. Prije radova odvojite proizvod s napajanja i onemogućite nehotično uključivanje.
 3. Nemojte odvajati DC utične spojnike kada su pod opterećenjem.
 4. Prilikom svih radova na proizvodu treba nositi prikladnu osobnu zaštitnu opremu.

OPASNOST

Smrtna opasnost od strujnog udara pri kontaktu s komponentama pod naponom kada je proizvod otvoren

Tijekom rada se u unutrašnjosti proizvoda nalaze komponente o kabeli pod visokim naponom. Dodirivanje dijelova ili kabela koji su pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozljedama opasnim po život.

 1. Nemojte otvarati proizvod.

OPASNOST

Smrtna opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja neuzemljenog FN-modula ili postolja generatora

Dodirivanje neuzemljenog FN-modula ili postolja generatora može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozljedama opasnim po život.

 1. Okvire FN-modula, postolje generatora i površine koje provode struju u potpunosti povežite i uzemljite. Pritom poštujte službene propise.

OPASNOST

Opasnost po život od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova sustava koji su pod naponom ili zemljospoja

U slučaju zemnog spoja dijelovi instalacije mogu biti pod naponom. Dodirivanje dijelova ili kabela koji su pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozljedama opasnim po život.

 1. Prije radova odvojite proizvod s napajanja i onemogućite nehotično uključivanje.
 2. Kabeli FN-generatora smiju se dodirivati samo na izolaciji.
 3. Ne dodirujte dijelove potkonstrukcije kao ni postolje FN-generatora.
 4. Na izmjenjivač ne priključujte FN-stringove sa zemnim spojem.

OPASNOST

Postoji opasnost po život uslijed strujnog udara u slučaju prenapona i nepostojeće prenaponske zaštite

Prenaponi (npr. u slučaju udara groma) mogu zbog nedostatka odgovarajuće zaštite od prenapona putem mrežnih ili drugih podatkovnih kabela dospijeti do zgrade te do drugih priključenih uređaja unutar iste mreže. Dodirivanje dijelova ili kabela koji su pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozljedama opasnim po život.

 1. Uvjerite se da su svi uređaji iste mreže integrirani u postojeću prenaponsku zaštitu.
 2. Prilikom polaganja mrežnih kabela vani uvjerite se da pri prelasku kabela od proizvoda s otvorenog prostora do mreže u zgradi postoji odgovarajuća prenaponska zaštita.
 3. Ethernet sučelje izmjenjivača klasificirano je kao "TNV-1" i pruža zaštitu od prenapona do 1,5 kV.

UPOZORENJE

Opasnost po život od vatre i eksplozije

U rijetkim slučajevima u proizvodu se u slučaju kvara može stvoriti mješavina zapaljivih plinova. U tom stanju operacije prekapčanja mogu unutar proizvoda izazvati požar ili eksploziju. Posljedica toga mogu biti smrt ili ozljede opasne po život uzrokovane vrelim predmetima ili njihovim rasprskavanjem.

 1. U slučaju pogreške nemojte poduzimati nikakve radnje na samom proizvodu.
 2. Osigurajte da neovlaštene osobe nemaju pristup proizvodu.
 3. Nemojte aktivirati DC teretnu rastavnu sklopku na izmjenjivaču.
 4. Odvojite FN-generator od izmjenjivača ugradnjom vanjskog uređaja za odvajanje. Ako nije ugrađen rastavljač, pričekajte da izmjenjivač više nije povezan na istosmjerno napajanje.
 5. Isključite instalacijski prekidač za nadstrujnu zaštitu ili ga, ako je već iskočio, ostavite isključenim i zaštitite od nehotičnog uključivanja.
 6. Prilikom izvođenja radova na proizvodu (kao što su detekcija pogrešaka ili popravci) obvezno se mora nositi osobna zaštitna oprema za rukovanje opasnim tvarima (npr. zaštitne rukavice, zaštitne naočale, štitnik za lice, respiratorna maska).

UPOZORENJE

Postoji opasnost od ozljeda toksičnim tvarima, plinovima i prašinom

U rijetkim se slučajevima uslijed oštećenja elektroničkih komponenata mogu u unutrašnjosti proizvoda stvoriti otrovne tvari, plinovi i prašina. Dodirivanje i udisanje otrovnih plinova i prašine može prouzročiti iritacije kože, kemijske opekline, poteškoće pri disanju i mučninu.

 1. Prilikom izvođenja radova na proizvodu (kao što su detekcija pogrešaka ili popravci) obvezno se mora nositi osobna zaštitna oprema za rukovanje opasnim tvarima (npr. zaštitne rukavice, zaštitne naočale, štitnik za lice, respiratorna maska).
 2. Osigurajte da neovlaštene osobe nemaju pristup proizvodu.

UPOZORENJE

Opasnost po život uslijed strujnog udara u slučaju uništenja mjernog uređaja pod utjecajem prenapona

Prenapon može oštetiti mjerni uređaj i dovesti do toga da kućište mjernog uređaja bude pod naponom. Dodirivanje kućišta mjernog uređaja koje se nalazi pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozljedama opasnim po život.

 1. Koristite samo mjerne uređaje s opsegom ulaznog napona istosmjerne struje od najmanje 1000 V ili višim.

OPREZ

Opasnost od opeklina uslijed vrućih dijelova kućišta

Dijelovi kućišta mogu se tijekom rada jako zagrijati. Dodirivanje vrućih dijelova kućišta može izazvati opekline.

 1. Tijekom rada dodirujte samo poklopac kućišta izmjenjivača.

OPREZ

Opasnost od ozljede zbog težine proizvoda

Uslijed pogrešnog podizanja i ispadanja proizvoda pri transportu ili montaži može doći do ozljeda.

 1. Proizvod treba pažljivo transportirati i podizati. Pritom treba uzeti u obzir težinu proizvoda.
 2. Prilikom svih radova na proizvodu treba nositi prikladnu osobnu zaštitnu opremu.

PAŽNJA

Visoki troškovi uslijed neodgovarajuće internetske tarife

Količina podataka proizvoda koja se prenosi putem interneta može varirati ovisno o korištenju. Količina podataka ovisi npr. o ukupnom broju izmjenjivača u sustavu, učestalosti ažuriranja uređaja, učestalosti Sunny Portal prijenosa ili korištenju opcije FTP-Push. Posljedica toga mogu biti visoki troškovi internetske konekcije.

 1. SMA Solar Technology AG preporučuje upotrebu flat rate pristupa internetu.

PAŽNJA

Oštećenje proizvoda sredstvima za čišćenje

Sredstvima za čišćenje mogu se oštetiti proizvod ili neki njegovi dijelovi.

 1. Proizvod i sve njegove dijelove čistite isključivo krpom koju ste prethodno navlažili čistom vodom.

Izmjena naziva i jedinica mrežnih parametara radi usklađivanja s propisima o mrežnom priključku u skladu s Uredbom (EU) 2016/631 (vrijedi od 27.04.2019.)

U svrhu ispunjenja odredbi EU o mrežnom priključku (vrijedi od 27.04.2019.) promijenjeni su nazivi i jedinice mrežnih parametara. Promjena vrijedi od inačice firmvera ≥ 3.00.00.R ako je podatkovni zapis za zemlju postavljen tako da ispunjava propise EU o mrežnom priključku (vrijedi od 27.04.2019). Na nazive i jedinice mrežnih parametara za pretvarače s inačicom firmvera ≤ 2.99.99.R promjena ne utječe, tako da isti vrijede i dalje. To se također odnosi na inačicu firmvera ≥ 3.00.00.R ako je postavljen podatkovni zapis za zemlju koja je izvan EU.