Puštanje izmjenjivača u pogon


Stručna snaga

Preduvjeti:

 • AC instalacijski prekidač za nadstrujnu zaštitu mora biti ispravno dimenzioniran i postavljen.

 • Izmjenjivač mora biti ispravno montiran.

 • Svi kabeli moraju biti ispravno priključeni.

Postupak:

 1. Uključite AC instalacijski prekidač za nadstrujnu zaštitu.
 2. 3195129740
 3. Postavite DC teretnu rastavnu sklopku izmjenjivača u položaj I.
 4. Sva 3 LED indikatora počinju svijetliti. Početna faza počinje.
 5. U početnoj fazi rada izmjenjivača nasnimava se željeni firmver.
 6. Nakon približno 90 sekundi sva 3 LED indikatora se gase.
 7. Zeleni LED indikator počinje treperiti i ako je izmjenjivač spojen putem opcije Speedwire dodatno počinje treperiti i plavi LED indikator. Ako zeleni LED indikator nakon određenog vremena i dalje treperi, to znači da uvjeti priključivanja za režim napajanja još uvijek nisu ispunjeni. Čim uvjeti za režim napajanja budu ispunjeni, izmjenjivač započinje napajanje, pri čemu ovisno o raspoloživoj snazi zeleni LED indikator svijetli trajno ili pulsira.
 8. Ako svijetli crveni LED, došlo je do pogreške koja se mora ukloniti Traženje grešaka).