EU izjava o sukladnosti


u smislu EU direktiva

  • Elektromagnetska kompatibilnost 2014/30/EU (29.3.2014. L 96/79-106) (EMC)

  • Niskonaponska oprema 2014/35/EU (29.3.2014. L 96/357-374) (NSR)

  • Radijska oprema 2014/53/EU (22.5.2014. L 153/62) (RED)

  • Ograničenje uporabe određenih opasnih tvari 2011/65/EU (8.6.2011. L 174/88) i 2015/863/EU (31.3.2015. L 137/10) (RoHS)

Ovim SMA Solar Technology AG izjavljuje da proizvodi opisani u ovom dokumentu ispunjavaju osnovne kriterije i druge relevantne odredbe gore navedenih direktiva. Kompletna EU izjava o sukladnosti nalazi se pod www.SMA-Solar.com.