Připojení střídače k veřejné rozvodné síti


Odborný pracovník

Podmínky:

 • Musejí být splněny podmínky pro připojení stanovené provozovatelem veřejné rozvodné sítě.

 • Síťové napětí musí být v povoleném rozsahu. Přesný pracovní rozsah střídače je stanoven v provozních parametrech.

Postup:

 1. Vypněte jistič vedení a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí.
 2. Zbavte AC kabel pláště v délce 50 mm.
 3. Zkraťte vodiče L1, L2, L3 a N každý o 8 mm, aby byl vodič PE o 8 mm delší. Tím bude zajištěno, že se vodič PE při případném zatížení v tahu uvolní ze šroubové svorky jako poslední.
 4. Odizolujte vodiče L1, L2, L3, N a PE v délce 12 mm.
 5. Jemný pramen vodičů L1, L2, L3, N a PE opatřete koncovou dutinkou.
 6. Připravte AC zástrčku a připojte k ní vodiče (viz návod k AC zástrčce).
 7. Ověřte, zda jsou všechny vodiče pevně připojené k AC zástrčce.
 8. 3188275724
 9. Zapojte AC zástrčku do zásuvky pro AC připojení. AC zástrčku při tom vyrovnejte tak, aby vodicí výstupek AC zásuvky na střídači zajel do vodicí drážky na vložce zásuvky pro AC zástrčku.