Příprava DC konektorů


Odborný pracovník

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při kontaktu s DC kabely pod napětím

FV panely vytvářejí při dopadu světla vysoké stejnosměrné napětí, které je přítomno na DC kabelech. Kontakt s DC kabely pod napětím zapříčiní smrtelný úraz nebo těžká poranění v důsledku zásahu elektrickým proudem.

 1. Nedotýkejte se obnažených dílů nebo kabelů pod napětím.
 2. Před prováděním prací produkt odpojte od napětí a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí.
 3. DC konektory neodpojujte pod zátěží.
 4. Při provádění jakýchkoli prací na produktu noste vhodné osobní ochranné pomůcky.

OZNÁMENÍ

Zničení střídače v důsledku přepětí

Pokud napětí naprázdno FV panelů překročí maximální vstupní napětí střídače, může dojít ke zničení střídače v důsledku přepětí.

 1. Pokud napětí naprázdno FV panelů překračuje maximální vstupní napětí střídače, nepřipojujte ke střídači žádné FV stringy a zkontrolujte návrh FV systému.

Pro připojení ke střídači musejí být všechny připojovací kabely FV panelů opatřené dodanými DC konektory. Připravte DC konektory, jak je popsáno v následující části. Postup je u obou konektorů (+ a –) stejný. Grafická znázornění v postupu uvádíme jako příklad jen pro kladný konektor. Při osazování DC konektorů dejte pozor na správnou polaritu. DC konektory jsou označené znaménky „+“ a „−“.

5514849548

Záporný (A) a kladný (B) DC konektor

Požadavky na kabely:

 • Typ kabelu: PV1-F, UL-ZKLA, USE2

 • Vnější průměr: 5 mm až 8 mm.

 • Průřez vodiče: 2,5 mm² až 6 mm².

 • Počet jednotlivých drátů: minimálně 7

 • Jmenovité napětí: minimálně 1 000 V

 • Použití koncových dutinek není dovoleno.

Postup:

 1. Odizolujte kabel v délce 12 mm.
 2. 2072458764
 3. Zaveďte odizolovaný kabel až na doraz do DC konektoru. Dbejte při tom na to, aby odizolovaný kabel a DC konektor měly stejnou polaritu.
 4. 2072459148
 5. Třmenovou svorku zatlačte dolů tak, aby slyšitelně zaklapla.
 6. 2072466316
 7. V komůrce třmenové svorky je vidět lanko.
 8. Pokud v komůrce není vidět lanko, kabel není správně usazený a konektor je nutné osadit znovu. Za tímto účelem je nutné kabel opět vyjmout z konektoru.
  • 2072466700
  • Uvolněte třmenovou svorku. Zahákněte do třmenové svorky šroubovák (šířka hrotu: 3,5 mm) a páčením třmenovou svorku otevřete.

  • 2072467084
  • Vyjměte kabel a začněte znovu krokem 2.

 9. Posuňte převlečnou matici až k závitu a zašroubujte ji (utahovací moment: 2 Nm).