Vzpostavitev neposredne povezave prek WLAN


Predpogoji:

 • Izdelek mora biti aktiviran.

 • Na voljo mora biti končna naprava (npr. računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon).

 • Na končni napravi mora biti nameščena najnovejša različica enega od naslednjih spletnih brskalnikov: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ali Safari.

 • V spletnem brskalniku končne naprave mora biti aktiviran programski jezik JavaScript.

 • Za spreminjanje nastavitev, relevantnih za omrežje, po poteku prvih 10 ur dovajanja ali po zaključku čarovnika za namestitev, je potrebna koda SMA Grid Guard inštalaterja (glejte »Application for SMA Grid Guard Code« na spletni strani www.SMA-Solar.com).

SSID, IP-naslov in geslo za WLAN

 1. SSID v omrežju WLAN: SMA[serijska številka] (npr. SMA0123456789)
 2. Geslo za WLAN, specifično za napravo: glejte WPA2-PSK na tipski ploščici izdelka ali na zadnji strani priloženih navodil
 3. Standardni naslov za dostop za neposredno povezavo prek povezave WLAN zunaj lokalnega omrežja: http://smalogin.net ali 192.168.12.3

Uvoz in izvoz datotek pri končni napravah z operacijskimi sistemi iOS nista mogoča

Pri mobilnih končnih napravah z operacijskim sistemom iOS iz tehničnih razlogov uvoz in izvoz datotek (npr. uvoz konfiguracije razsmernika, shranjevanje trenutne konfiguracije razsmernika ali izvoz dogodkov in parametrov) nista mogoča.

 1. Za uvoz in izvoz datotek uporabite končno napravo brez operacijskega sistema iOS.

Za povezavo izdelka s končno napravo je na voljo več možnosti. Postopek se lahko razlikuje glede na končno napravo. Če opisani postopek ne velja za vašo končno napravo, vzpostavite neposredno povezavo prek omrežja WLAN, kot je opisano v navodilih končne naprave.

Na voljo so naslednje možnosti povezave:

 • Povezava z aplikacijo SMA 360°

 • Povezava z WPS

 • Povezava z iskanjem omrežja WLAN

Povezava z aplikacijo SMA 360°

Predpogoj:

 • Na voljo mora biti končna naprava s kamero.

 • V končni napravi mora biti nameščena aplikacija SMA 360°.

 • Ustvarjen mora biti uporabniški račun za Sunny Portal.

Postopek:

 1. Odprite aplikacijo SMA 360° in se prijavite z uporabniškim računom za Sunny Portal.
 2. Izberite Service > QR-Code Scan.
 3. Kodo QR Code, ki je nalepljena na izdelku, skenirajte z bralnikom kode QR Code v aplikaciji SMA 360°.
 4. Končna naprava se samodejno poveže z razsmernikom. V končni napravi se odpre spletni brskalnik in prikaže se prijavna stran uporabniškega vmesnika.
 5. Če se v končni napravi ne odpre samodejno spletni brskalnik in se ne prikaže prijavna stran uporabniškega vmesnika, odprite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite https://smalogin.net.

Povezava z WPS

Predpogoj:

 • Končna naprava mora imeti funkcijo WPS.

Postopek:

 1. Na razsmerniku aktivirajte funkcijo WPS. Za to dvakrat zapored potrkajte po pokrovu ohišja razsmernika.
 2. Modra dioda LED hitro utripa pribl. 2 minuti. Funkcija WPS je v tem času aktivna.
 3. Aktivirajte funkcijo WPS v končni napravi.
 4. Končna naprava se samodejno poveže z razsmernikom. V končni napravi se odpre spletni brskalnik in prikaže se prijavna stran uporabniškega vmesnika.
 5. Če se v končni napravi ne odpre samodejno spletni brskalnik in se ne prikaže prijavna stran uporabniškega vmesnika, odprite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite https://smalogin.net.

Povezava z iskanjem omrežja WLAN

 1. S končno napravo iščite omrežja WLAN.
 2. S seznama najdenih omrežij WLAN izberite SSID razsmernika SMA[serijska številka].
 3. Vnesite geslo za WLAN, specifično za napravo (glejte WPA2-PSK na tipski ploščici izdelka ali na zadnji strani priloženih navodil).
 4. Odprite spletni brskalnik končne naprave in v naslovno vrstico vnesite https://smalogin.net.
 5. Prikaže se prijavna stran uporabniškega vmesnika.
 6. Če se prijavna stran uporabniškega vmesnika ne odpre, v naslovno vrstico spletnega brskalnika vnesite IP-naslov 192.168.12.3 ali – če končna naprava podpira storitve mDNS – SMA[serijska številka].local ali http://SMA[serijska številka].