Ud-af-driftsættelse af omformeren


Fagmand

Gå frem som beskrevet i dette kapitel for at sætte omformeren fuldstændigt ud af drift, når dens levetid er udløbet.

FORSIGTIG

Risiko for kvæstelser på grund af produktets vægt

Hvis produktet løftes forkert, eller hvis det falder ned under transporten eller monteringen, kan der være risiko for kvæstelser.

 1. Transportér og løft produktet forsigtigt. Vær opmærksom på produktets vægt.
 2. Bær egnet personligt beskyttelsesudstyr ved alle arbejder på produktet.

Fremgangsmåde:

 1. FARE

  Livsfare på grund af høj spænding

  1. Kobl omformeren spændingsfri Frakobling af spændingen til omformeren).
 2. FORSIGTIG

  Risiko for forbrænding på grund af varme kabinetdele

  1. Vent 30 minutter, indtil kabinettet er kølet af.
  3189057164
 3. Skru RS485-stikket af, og træk det ud af hunstikket.
 4. 4174728844
 5. Skru beskyttelseskappen på RS485-hunstikket.
 6. 2371721228
 7. Skru omløbermøtrikken af gevindbøsningen til netværkskablet.
 8. 3235478796
 9. Skru gevindbøsningen af gevindet på netværkshunstikket på omformeren, og tag den af.
 10. 2371721996
 11. Lås netværkskablets stik op, og træk det ud af hunstikket på omformeren.
 12. 2047884812
 13. Tag kabeltyllen ud af gevindbøsningen, og tag netværkskablet ud af kabeltyllen.
 14. 2371722380
 15. Før netværkskablet ud af gevindbøsningen og omløbermøtrikken.
 16. 2371722764
 17. Skru beskyttelseskappen på netværkshunstikket.
 18. 2371723148
 19. Skru antennen af, og fjern den.
 20. 2371723532
 21. Hvis beskyttelseskappe er til stede: Stik beskyttelseskappen på hunstikket til tilslutning af antennen.
 22. 2371723916
 23. Hvis der er tilsluttet en ekstra jording eller en potentialudligning på omformeren, skal panhovedskruen M5x12 skrues ud (TX25), og jordingskablet fjernes.
 24. 2371724300
 25. Skru panhovedskruerne M5x12 til venstre og højre, der sikrer omformeren på vægholderen, ud (TX25).
 26. 3189062156
 27. Tag omformeren lodret op af vægholderen.
 28. 2047887884
 29. Skru skruerne til fastgørelse af vægholderen ud, og tag vægholdren af.
 30. Hvis omformeren skal opbevares eller sendes, skal omformeren, AC-stikket, DC-stikforbinderne, RJ45-beskyttelsestyllen, antennen og vægholderen emballeres. Anvend den originale emballage eller indpakning, som er egnet til omformerens vægt og størrelse.
 31. Når omformeren skal bortskaffes, skal den bortskaffes iht. de gældende lokale forskrifter for bortskaffelse af elektronisk affald.