Ansluta PV-generator


Kvalificerad personal

OBSERVERA

Förstöring av växelriktaren genom överspänning

Om PV-modulens tomgångsspänning överskrider växelriktarens maximala ingångsspänning kan växelriktaren förstöras på grund av överspänning.

 1. Om PV-modulens tomgångsspänning överstiger växelriktarens maximala ingångsspänning ska inga PV-strängar anslutas till växelriktaren och PV-anläggningens konfigurering kontrolleras.

VARNING

Livsfara genom elektrisk stöt om ett mätinstrument förstörs genom överspänning.

Överspänning kan skada ett mätinstrument och leda till att spänning ligger an på mätinstrumentets hölje. Att beröra det spänningssatta höljet på mätinstrumentet leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Använd endast mätutrustning med likströmsdriftspänning upp till minst 1000 V eller högre.

OBSERVERA

Skador på likströmskontakten vid användning av kontaktrengöringsmedel eller andra rengöringsmedel

I vissa kontaktrengöringsmedel eller andra rengöringsmedel kan det finnas ämnen som bryter ner plasten i likströmskontakten.

 1. Behandla inte likströmskontakterna med kontaktrengöringsmedel eller andra rengöringsmedel.

OBSERVERA

Skada på växelriktaren på grund jordfel i likströmmen vid driften.

På grund av produktens transformatorfria topologi kan jordfel i likströmmen leda till permanenta skador vid driften. Skador på produkten genom en felaktig eller skadad likströmsinstallation täcks inte av garantin. Produkten har en skyddsanordning, vilken endast kontrollerar om det finns ett jordfel under starten. Under driften skyddas inte produkten.

 1. Se till att likströmsinstallationen har utförts korrekt och att inget jordfel inträffar under driften.

Tillvägagångssätt:

 1. Se till att dvärgbrytaren är avstängd och säkrad mot återinkoppling.
 2. Om det finns en extern lastfrånskiljare för likström, frånskilj den externa lastfrånskiljaren för likström.
 3. 2371698828
 4. Sätt lastfrånskiljaren för likström för växelriktaren i läget O.
 5. Mät spänningen för PV-generatorn. Se då till att den maximala ingångsspänningen för växelriktaren efterföljs och att det inte finns något jordfel i PV-generatorn.
 6. Kontrollera att likströmskontakterna uppvisar rätt polaritet.
 7. Om likströmskontakten är försedd med en likströmskabel med fel polaritet ska likströmskontakten konfektioneras på nytt. Då ska likströmskabeln alltid uppvisa samma polaritet som likströmskontakten.

 8. Kontrollera att PV-generatorns tomgångsspänning inte överstiger den maximala ingångsspänningen för likströmsgeneratorn.
 9. 2371699212
 10. Anslut de konfektionerade likströmskontakterna till växelriktaren.
 11. Likströmskontakterna hakar i så att det hörs.
 12. Kontrollera att alla likströmskontakter sitter fast.
 13. OBSERVERA

  Skador genom sand, damm och fukt på produkten om likströmsgångarna inte är förslutna

  Produkten är tät endast om alla likströmsingångar som inte behövs är förslutna med likströmskontakter och tätningsproppar. Sand, damm och fukt som tränger in kan skada produkten och påverka funktionen negativt.

  1. Förslut alla likströmsingångar som inte behövs med likströmskontakter och tätningsproppar såsom beskrivs nedan. Stick då inte in tätningspropparna direkt i likströmsingångarna på växelriktaren.
 14. Tryck ned klämbygeln för likströmskontakten som inte behövs och skjut huvmuttern till gängan.
 15. 2039052556
 16. Sätt in pluggen i likströmskontakten.
 17. 2371699596
 18. Stick in likströmskontakterna med tätningsproppar i tillhörande likströmsingångar på växelriktaren.
 19. Likströmskontakterna hakar i så att det hörs.
 20. Se till att likströmskontakterna med tätningspropparna sitter fast.