Priključitev FV-generatorja


Strokovno osebje

POZOR

Uničenje razsmernika zaradi prenapetosti

Če napetost prostega teka FV-modula prekorači največjo vhodno napetost razsmernika, lahko pride do uničenja razsmernika zaradi prenapetosti.

 1. Če napetost prostega teka FV-modula preseže največjo vhodno napetost razsmernika, na razsmernik ne priključujte FV-nizov in preverite načrt FV-elektrarne.

OPOZORILO

Smrtna nevarnost zaradi električnega urada pri uničenju merilne naprave zaradi prenapetosti

Prenapetost lahko poškoduje merilno napravo in povzroči prisotnost napetosti na ohišju merilne naprave. Dotikanje ohišja merilne naprave, ki je pod napetostjo, lahko privede do smrti ali smrtno nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Uporabljajte samo merilne naprave z vhodnim napetostnim razponom za enosmerno napetost do najmanj 1000 V ali večjim.

POZOR

Poškodbe vtičnega priključka DC zaradi uporabe čistilnih sredstev za kontakte ali drugih čistilnih sredstev

V nekaterih čistilnih sredstvih za kontakte ali drugih čistilnih sredstvih so lahko snovi, ki razkrajajo plastiko vtičnih priključkov DC.

 1. Vtičnih priključkov DC ne čistite s čistilnimi sredstvi za kontakte ali drugimi čistilnimi sredstvi.

POZOR

Poškodbe razsmernika zaradi zemeljskega stika na strani DC

Zaradi breztransformatorske topologije izdelka lahko zemeljski stiki na strani DC med delovanjem povzročijo nepopravljivo škodo. Poškodb izdelka zaradi napačne ali poškodovane namestitve DC garancija ne krije. Izdelek je opremljen z zaščitno napravo, ki izključno med postopkom zagona preveri, ali obstaja zemeljski stik. Med delovanjem izdelek in zaščiten.

 1. Zagotovite, da je namestitev DC pravilno izvedena in da med delovanjem ne pride do zemeljskega stika.

Postopek:

 1. Prepričajte se, da je odklopnik izklopljen in zaščiten pred ponovnim vklopom.
 2. Če obstaja eksterno močnostno ločitveno stikalo DC, ga izklopite.
 3. 2371698828
 4. Močnostno ločitveno stikalo DC razsmernika preklopite v položaj O.
 5. Izmerite napetost FV-generatorja. Pri tem zagotovite, da se upošteva maksimalna vhodna napetost razsmernika in da v FV-generatorju ni zemeljskega stika.
 6. Preverite, ali je polarnost vtičnega priključka DC pravilna.
 7. Če je vtični priključek DC opremljen s kablom DC z napačno polarnostjo, je treba na vtičnem priključku DC na novo izvesti zaključna dela. Pri tem pazite, da imata kabel DC in vtični priključek DC enako polarnost.

 8. Prepričajte se, da napetost praznega teka FV-generatorja ne presega najvišje vhodne napetosti razsmernika.
 9. 2371699212
 10. Zaključene vtične priključke DC priključite na razsmernik.
 11. Vtični priključki DC se slišno zaskočijo.
 12. Prepričajte se, da so vsi vtični priključki DC dobro nameščeni.
 13. POZOR

  Poškodovanje izdelka zaradi peska, prahu ali vlage, če DC-vhodi niso zaprti

  Izdelek tesni samo, če so vsi potrebni vhodi DC zaprti z vtičnimi priključki DC in tesnilnimi čepi. Zaradi vstopa peska, prahu ali vlage lahko pride do poškodb izdelka in napak v delovanju.

  1. Vse nepotrebne vhode DC je treba zapreti z vtičnimi priključki DC in s tesnilnimi čepi, kot je opisano v nadaljevanju. Pri tem tesnilnih čepov ne vstavite neposredno v vhode DC na razsmerniku.
 14. Pri vtičnih priključkih DC, ki jih ne potrebujete, stisnite pritiskače in na navoj privitje prekrivno matico.
 15. 2039052556
 16. V vtične priključke DC vstavite tesnilne čepe.
 17. 2371699596
 18. Vtične priključke DC s tesnilnimi čepi vstavite v ustrezne vhode DC na razsmerniku.
 19. Vtični priključki DC se slišno zaskočijo.
 20. Prepričajte se, da so vtični priključki DC in tesnilni čepi dobro nameščeni.