Symboly na produktu


Symbol

Vysvětlení

Výstraha před nebezpečným místem

Tento symbol upozorňuje na to, že je zapotřebí provést přídavné uzemnění produktu, pokud je na místě instalace vyžadováno přídavné uzemnění nebo vyrovnání potenciálů.

Výstraha před elektrickým napětím

Produkt pracuje s vysokými hodnotami napětí.

Výstraha před horkým povrchem

Produkt se může během provozu zahřívat.

Nebezpečí usmrcení vlivem vysokého napětí ve střídači. Dodržujte předepsanou dobu čekání v délce 5 minut.

Na součástech střídače, které jsou pod napětím, jsou přítomny vysoké hodnoty napětí, které mohou způsobit životu nebezpečný zásah elektrickým proudem.

Před prováděním jakýchkoliv prací na střídači střídač vždy odpojte od napětí, jak je to popsáno v tomto dokumentu.

Dodržujte dokumentace

Dbejte všech součástí dokumentace, které byly dodány spolu s produktem.

Dodržujte dokumentace

Společně s červenou LED diodou symbol signalizuje chybu.

Střídač

Společně se zelenou LED diodou symbol signalizuje provozní stav střídače.

přenos dat

Společně s modrou LED diodou symbol signalizuje stav připojení k síti.

Ochranný vodič

Tento symbol vyznačuje místo pro připojení ochranného vodiče.

Třífázový střídavý proud s neutrálním vodičem.

značka WEEE

Nevyhazujte produkt do domovního odpadu. Zlikvidujte ho podle předpisů pro likvidaci elektrického odpadu platných v místě instalace.

značka CE

Produkt splňuje požadavky relevantních směrnic EU.

Značka RoHS

Produkt splňuje požadavky relevantních směrnic EU.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Produkt splňuje požadavky relevantních australských norem.

ANATEL

Produkt splňuje požadavky brazilských norem pro telekomunikaci.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Produkt odpovídá marockým předpisům o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě elektrických produktů.