Odpojení střídače od napětí


Odborný pracovník

Před prováděním jakýchkoliv prací na střídači střídač vždy odpojte od napětí, jak je to popsáno v této kapitole. Vždy při tom dodržujte stanovené pořadí kroků.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při zničení měřicího přístroje přepětím

Přepětí může poškodit měřicí přístroj a zapříčinit přivedení napětí na těleso měřicího přístroje. Kontakt s tělesem měřicího přístroje pod napětím zapříčiní smrtelný úraz nebo těžká poranění v důsledku zásahu elektrickým proudem.

 1. Používejte pouze měřicí přístroje s rozsahem vstupního DC napětí min. 1000 V.

Postup:

 1. Vypněte AC jistič vedení a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí.
 2. 3188648716
 3. DC odpínač zátěže střídače nastavte do polohy O.
 4. Počkejte, než LED diody zhasnou.
 5. 3188649100
 6. Ampérmetrovými kleštěmi ověřte, zda jednotlivými DC kabely neprochází elektrický proud.
 7. NEBEZPEČÍ

  Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem při kontaktu s obnaženými DC vodiči nebo kontakty DC konektoru v případě poškozených nebo uvolněných DC konektorů

  Při chybném odjištění a odpojení DC konektorů mohou DC konektory prasknout, poškodit se nebo uvolnit, případně mohou být chybně připojené. Tím se mohou obnažit DC vodiče nebo kontakty DC konektorů. Kontakt s DC vodiči nebo kontakty DC konektoru pod napětím vede k usmrcení nebo k těžkým poraněním v důsledku zásahu elektrickým proudem.

  1. Při pracích na DC konektorech používejte izolované rukavice a izolované nářadí.
  2. Zajistěte, aby DC konektory byly v bezvadném stavu a nebyly obnažené žádné DC vodiče nebo kontakty DC konektorů.
  3. DC konektory odjišťujte a odpojujte opatrně podle popisu v následujícím textu.
  2047722252
 8. Odjistěte a vytáhněte všechny DC konektory. K tomu je třeba, abyste do jedné z postranních štěrbin zastrčili plochý šroubovák nebo zahnutou závlačkovou pružinu (šířka břitu: 3,5 mm) a DC konektory vytáhli. DC konektory přitom nepačte, nástroj do jedné z postranních štěrbin zastrčte pouze za účelem uvolnění pojistky a netahejte za kabel.
 9. 2371718924
 10. Pomocí vhodného měřicího přístroje ověřte, zda na DC vstupech mezi kladným a záporným pólem není přítomno napětí.
 11. Pomocí vhodného měřicího přístroje ověřte, zda na DC vstupech mezi kladným pólem a zemí a mezi záporným pólem a zemí není přítomno napětí.
 12. 2371719308
 13. Odšroubujte AC zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky pro AC připojení.