Podmínky pro DC připojení


Možnosti připojení:

Střídač disponuje 2 DC vstupy. V režimu normálního provozu lze k DC vstupu A připojit 2 stringy, k DC vstupu B 1 string.

DC vstupy A a B můžete provozovat paralelně a ke střídači tak připojit víc stringů.

4176609164

Přehled připojení při normálním provozu

4176609548

Přehled připojení při paralelním zapojení DC vstupů A a B

Požadavky na FV panely na každý vstup:

  • Všechny FV panely by měly být stejného typu.

  • Všechny FV panely by měly mít identickou orientaci a identický sklon.

  • Ve statisticky nejstudenější den nesmí napětí naprázdno FV generátoru nikdy překročit maximální vstupní napětí střídače.

  • Ke všem stringům musí být připojen stejný počet sériově zapojených FV panelů.

  • Musí být dodržen maximální vstupní proud na každý string a tento vstupní proud nesmí přesahovat proud, který smí procházet DC konektory Technické údaje).

  • Musí být dodrženy mezní hodnoty pro vstupní napětí a vstupní proud střídače Technické údaje).

  • Kladné připojovací kabely FV panelů musejí být opatřené kladnými DC konektory Příprava DC konektorů).

  • Záporné připojovací kabely FV panelů musejí být opatřené zápornými DC konektory Příprava DC konektorů).

Použití adaptérů Y pro paralelní zapojení stringů

Adaptéry Y se nesmí používat k přerušení DC proudového obvodu.

  1. Nepoužívejte adaptéry Y v bezprostřední blízkosti střídače tak, aby byly viditelné či volně přístupné.
  2. Chcete-li přerušit DC proudový obvod, vždy střídač odpojte od napětí, jak je to popsáno v tomto dokumentu Odpojení střídače od napětí).