Kontrola FV systému na zemní spojení


Odborný pracovník

Pokud svítí červená LED dioda a v uživatelském rozhraní střídače v nabídce Události jsou zobrazena čísla událostí 3501, 3601 nebo 3701, mohlo dojít k zemnímu spojení. Elektrická izolace FV systému vůči zemi je vadná nebo příliš slabá.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při dotyku částí systému pod proudem v případě zemního spojení

V případě zemního spojení se může stát, že součásti FV systému jsou pod napětím. Kontakt s díly nebo kabely pod napětím zapříčiní smrtelný úraz nebo těžká poranění v důsledku zásahu elektrickým proudem.

 1. Před prováděním prací produkt odpojte od napětí a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí.
 2. Kabelů FV generátoru se dotýkejte jen na izolaci.
 3. Nedotýkejte se součástí spodní konstrukce a stojanu FV generátoru.
 4. Ke střídači nepřipojujte FV stringy se zemním spojením.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při zničení měřicího přístroje přepětím

Přepětí může poškodit měřicí přístroj a zapříčinit přivedení napětí na těleso měřicího přístroje. Kontakt s tělesem měřicího přístroje pod napětím zapříčiní smrtelný úraz nebo těžká poranění v důsledku zásahu elektrickým proudem.

 1. Používejte pouze měřicí přístroje s rozsahem vstupního DC napětí min. 1000 V.

Postup:

Chcete-li FV systém zkontrolovat na zemní spojení, proveďte následující úkony ve stanoveném pořadí. Přesný postup je popsán v následujících oddílech.

 • Měřením napětí zkontrolujte, zda ve FV systému nedošlo k zemnímu spojení.

 • Pokud se měření napětí nezdaří, zkontrolujte, zda ve FV systému nedošlo k zemnímu spojení, měřením izolačního odporu.

Kontrola měřením napětí

Podle následujících pokynů zkontrolujte všechny stringy FV systému na zemní spojení.

Postup:

 1. NEBEZPEČÍ

  Nebezpečí usmrcení vlivem vysokého napětí

  1. Odpojte střídač od napětí Odpojení střídače od napětí).
 2. Změřte napětí:
  • Změřte napětí mezi kladným pólem a potenciálem země (PE).

  • Změřte napětí mezi záporným pólem a potenciálem země (PE).

  • Změřte napětí mezi kladným a záporným pólem.
   Pokud zjistíte následující výsledky současně, došlo ve FV systému k zemnímu spojení:

   Všechna naměřená napětí jsou stabilní.

   Součet obou napětí vůči potenciálu země odpovídá přibližně napětí mezi kladným a záporným pólem.

 3. Pokud došlo k zemnímu spojení, zjistěte na základě poměru obou naměřených napětí polohu zemního spojení a zemní spojení odstraňte.
 4. Nelze-li naměřit jednoznačně zemní spojení a pokud se nadále zobrazuje toto hlášení, proveďte měření izolačního odporu.
 5. Stringy bez zemního spojení opět připojte ke střídači a střídač opět uveďte do provozu (viz návod k instalaci střídače).
 6. Poloha zemního spojení

  Na příkladu je vidět zemní spojení mezi druhým a třetím FV panelem.

  5451103500

Kontrola měřením izolačního odporu

Pokud měřením napětí nezjistíte dostatečnou indicii zemního spojení, můžete přesnější výsledky získat měřením izolačního odporu.

559183116

schematické znázornění měření

Výpočet izolačního odporu

Očekávaný celkový odpor FV systému nebo jednotlivého stringu lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

Přesný izolační odpor FV panelu se dozvíte od výrobce FV panelu nebo z katalogového listu.

Jako průměrnou hodnotu odporu FV panelu však lze u tenkovrstvých panelů předpokládat cca 40 MΩ a u polykrystalických a monokrystalických FV panelů cca 50 MΩ na každý FV panel (další informace k výpočtu izolačního odporu najdete v technických informacích „Izolační odpor (Rizo) galvanicky neoddělených FV systémů“ na webu www.SMA-Solar.com).

Potřebné přístroje:

 • vhodné zařízení pro bezpečné odpojení a zkratování

 • přístroj na měření izolačního odporu

Je zapotřebí zařízení pro bezpečné odpojení a zkratování FV generátoru.

Měření izolačního odporu lze provést pouze za použití vhodného zařízení pro bezpečné odpojení a zkratování FV generátoru. Není-li vhodné zařízení k dispozici, nesmí se měření izolačního odporu provádět.

Postup:

 1. Vypočítejte očekávaný izolační odpor na každý string.
 2. NEBEZPEČÍ

  Nebezpečí usmrcení vlivem vysokého napětí

  1. Odpojte střídač od napětí Odpojení střídače od napětí).
 3. Nainstalujte zkratovací zařízení.
 4. Připojte přístroj na měření izolačního odporu.
 5. Zkratujte první string.
 6. Nastavte zkušební napětí. Zkušební napětí by se při tom mělo co nejvíce blížit maximálnímu systémovému napětí FV panelů, nesmí ho však překračovat (viz katalogový list FV panelů).
 7. Změřte izolační odpor.
 8. Odstraňte zkrat.
 9. Stejným způsobem proveďte měření u zbývajících stringů.
 10. Pokud se izolační odpor některého stringu výrazně liší od teoreticky vypočítané hodnoty, došlo v příslušném stringu k zemnímu spojení.
 11. Stringy se zemním spojením připojte ke střídači, teprve až bude zemní spojení odstraněno.
 12. Všechny ostatní stringy opět připojte ke střídači.
 13. Uveďte střídač znovu do provozu.
 14. Pokud střídač pak nadále zobrazuje chybu izolace, kontaktujte servis Kontakt). Za určitých okolností se může stát, že FV panely v daném počtu nejsou pro střídač vhodné.