Nastavení národního datového záznamu


Odborný pracovník

Střídač je z výroby nastaven na obecně platný národní datový záznam. Národní datový záznam musíte upravit podle místa instalace.

Národní datový záznam musí být správně nastavený.

Nastavíte-li národní datový záznam, který neplatí pro vaši zemi a váš účel použití, může to vést k poruše FV systému a k problémům s provozovatelem veřejné rozvodné sítě. Při výběru národního datového záznamu v každém případě dbejte norem a směrnic platných v místě instalace a také vlastností FV systému (např. velikost FV systému nebo síťové přípojné místo).

  1. Pokud si nejste jisti, které normy a směrnice pro vaši zemi nebo váš účel použití platí, kontaktujte provozovatele veřejné rozvodné sítě.

Změna názvů a jednotek parametrů sítě za účelem splnění podmínek pro připojení k síti podle nařízení (EU) 2016/631 (platné od 27. 4. 2019)

Za účelem splnění podmínek EU pro připojení k síti (platné od 27. 4. 2019) byly změněny názvy a jednotky parametrů sítě. Změna platí pro firmware od verze ≥ 3.00.00.R, pokud je nastaven národní datový záznam pro splnění podmínek EU pro připojení k síti (platné od 27. 4. 2019). Názvů a jednotek parametrů sítě u střídačů s firmwarem verze ≤ 2.99.99.R se změna netýká, jsou tudíž nadále platné. To samé platí i pro firmware verze ≥ 3.00.00.R, pokud je nastaven národní datový záznam platný pro země mimo EU.

Základní postup pro změnu provozních parametrů je popsán v jiné kapitole Změna provozních parametrů).

Postup:

  • Ve skupině parametrů Kontrola stavu sítě > Kontrola stavu sítě zvolte parametr Nastavit místní normu a nastavte požadovaný národní datový záznam.